จากที่ได้หาปัญหาข่าวการศึกษาน่ะ ดิฉันได้ ต้องหาข่าวใหม่ค่ะเนื่องจากกลุ่มดิฉัน "ชบาแก้ว" ได้ มีปัญหาเกี่ยวกับข่าว เนื่องมาจากไม่ตรงประเด็นที่จะศึกษา ข่าวที่หามา จะมีวงกว้างไป เนื่องมาจากไม่ได้เจาะจงเป็นเฉพาะไป ดังนั้น อาจารย์ประไพจึงได้แนะนำให้ มีการ แก้ไข เกี่ยวกับข่าว จึงได้เรียนมาให้อาจารย์ กฤษดา ได้ ทราบค่ะ และจากที่อาจารย์กฤษดาไดเนะนำว่า ให้หาข่าวในลักษณะแบบไหนนั้น ดิฉันจะนำไปเป็นหลักในการแก้ไข ต่อไปค่ะ