อาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ และองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙

K.Pually
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
หากคนไทยสามารถประพฤติปฏิบัติตนได้ ดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก จะก่อประโยชน์ต่อสังคมไทยและประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์

ในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย พุทธศักราช ๒๕๕๙ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครในการเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน และจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ และองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖-๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ

อาสาสมัคร หมายถึง ผู้ที่ทำงานด้วยจิตอาสา โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ไม่มีเงินเดือน และไม่ใช่ภาระงานประจำ

แรงจูงใจในการทำงานอาสาสมัคร
๑. มีจิตใจที่อยากจะช่วย ( เชิงบวก เป็น Bright side )
๒. ช่วยแล้วได้ผลประโยชน์ส่วนตน ( เชิงลบ เป็น Dark Side)

***... อาสาสมัครที่มีคุณภาพ(Quality Volunteer) จะอุทิศตน เสียสละ มีความเอื้ออาทร อำนวยประโยชน์สุขเยี่ยงอารยวิถี เพื่อเกื้อกูลต่อสังคม หากอาสาสมัครมีคุณภาพ จะนำไปสู่การเป็นพลเมืองที่ช่วยขับเคลื่อนสังคม(Active Citizen) ซึ่งส่งผลไปสู่การปฏิรูปประเทศไทยในอนาคต ประเทศที่เจริญแล้วจะมีสัดส่วนของอาสาสมัครใกล้เคียงกับจำนวนประชากร...***


พระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก

“ ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ ”

หากคนไทยสามารถประพฤติปฏิบัติตนได้ ดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก จะก่อประโยชน์ต่อสังคมไทยและประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์

มาตรฐานการทำงานอาสาสมัคร: อาสาสมัครต้องสังกัดองค์กรที่ได้มาตรฐานฯ มีจิตอาสา (ภายใน) มีแรงจูงใจในการทำงานอาสา ที่เอื้อประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ

การทำงานจิตอาสาที่ได้ประโยชน์ต่อส่วนรวม
๑. ทำจากใจ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ไม่แฝงผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก เช่น ไม่ใช้เป็นใบเบิกทางไปสู่ธุรกิจขายตรง ไม่คอรัปชั่น ไม่ติดสินบน ไม่สร้างเส้นทางเพิ่มบารมี- อำนาจ ไม่หวังประโยชน์ในการสร้างโปร์ไฟล์การทำผลงานในอาชีพของตน
๒. ทำให้ทุกคนรู้จักบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสำนึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ละเมิดกฎ-กติกาทางสังคม และเชิญชวนให้เพื่อนสมาชิกมาร่วมเป็นอาสาสมัครฯ


นายบวร รอดเข็ม และนางสุพร บรรจง อาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ อาสาสมัครของมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ(AFS Thailand)

***...ผู้เขียนกับงานอาสาสมัคร : อาสาทำงานโดยปราศจากเงื่อนไข...***
* คุณธรรมในการดำรงชีวิต *

ปฏิบัติหน้าที่อย่างสร้างสรรค์ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความจริงใจ เอื้ออาทร ไม่ละเมิดสิทธ์ผู้อื่น จงรักภักดีต่อชาติ- ศาสน์ –กษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและสังคมโลก

* สิ่งที่เป็นตัวอย่าง หรือแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นได้ *

การมุ่งมั่น- เสียสละ-อุทิศตน ให้กับการทำงานพัฒนาเยาวชนของชาติโดยคำนึกถึงประโยชน์ของเยาวชนเป็นที่ตั้ง ช่วยเหลืองานสังคมและส่วนรวมอย่างสม่ำเสมอ และเผยแพร่วัฒนธรรมที่ดีงามให้กับชาวไทยและชาวต่างชาติ นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย คุณสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ รองเลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และคุณมนฤญช์ จิระสกุล ผู้จัดการฝ่ายคัดเลือกและส่งเสริมอาสาสมัคร มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ(AFS Thailand) ให้เกียรติถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน


คุณสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ รองเลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีฯ


เยี่ยมชมสำนักงานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
(สนใจ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คลิกชมที่นี่)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับการพัฒนางานอาสาสมัคร

๑.สร้างความร่วมมือกับองค์กรทุกภาคส่วน บูรณาการให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยให้ไปด้วยกัน
๒. พัฒนากลไกลทุกระดับ บริหารจัดการด้านอาสาสมัครในระบบย่อย ทุกพื้นที่ตั้งแต่ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับภาค เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครในพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง

๓. ยกระดับคุณภาพอาสาสมัครให้เป็นมืออาชีพ มีการบริหารจัดการ ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีหลักสูตร มีการกำหนดเวลาอย่างเป็นระบบ

๔. พัฒนากลไกลในระดับพื้นที่ จัดตั้งหน่วยงานให้คำปรึกษา และจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับปัญหาที่เกิดขึ้นได้
๕. พัฒนาองค์ความรู้ มีการศึกษา วิจัยและจัดทำรายงานประจำปี เกี่ยวกับลักษณะงาน-ภาระงานที่ทำให้กับสังคม ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติ

๖.ประชาสัมพันธ์ให้เห็นความสำคัญ และรณรงค์ให้ทุกท่านมีส่วนร่วม สร้างขวัญและกำลังใจ ให้คนมาเป็นอาสาสมัคร ส่งเสริมให้อาสาสมัครได้ใช้ความรู้-ความสามารถ และมีการเสริมสร้างพัฒนาอาสาสมัคร

(สนใจศึกษา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คลิกได้ที่นี่)

***... ขอขอบคุณมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ(AFS Thailand) โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เพื่อน- พี่-น้อง และครอบครัว รวมทั้งผู้มีส่วนสนับสนุนทุกท่านทั้งโดยตรงและส่งกำลังใจมาให้ อย่างสม่ำเสมอ มา ณ โอกาสนี้ นะคะ...***

***... ขอขอบคุณผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านค่ะ ...***

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The Great Acts of The AFS Intercultural Programsความเห็น (4)

Surapee Kaewcharoen
IP: xxx.68.105.71
เขียนเมื่อ 

The best writer as I 've known.???

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

แวะมาชมบันทึกนี้

ขอร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

ระลึกถึงเสมอนะคะ^^

บวร รอดเข็ม
IP: xxx.47.98.120
เขียนเมื่อ 

Superb! I really admire you.

เขียนเมื่อ 

***...ขอบคุณทุกท่านนะคะ...เป็นความภาคภูมิใจสูงสุดค่ะ ...***