ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดถนอม ตันเจริญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Usernamesudthanom
สมาชิกเลขที่41637
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดถนอม ตันเจริญ

E-mail: [email protected]

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ การตลาด การท่องเที่ยว การบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐประศาสนศาสตร์

  การศึกษา

  พ.ศ. 2531 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  พ.ศ. 2540 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

  พ.ศ. 2551 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  ประสบการณ์การทำงาน

  พ.ศ. 2532-2533 บริษัท โกลเด้นทัวร์ จำกัด ตำแหน่งเลขานุการ

  พ.ศ. 2533-2534 บริษัท ซิตี้เชน (ประเทศไทย) จำกัด ตำแหน่งเลขานุการ

  พ.ศ. 2534-2535 บริษัท ซี แอนด์ ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตำแหน่งเลขานุการ

  พ.ศ. 2535-2537 บริษัท ซีเมนส์ เอจี เทเลคอมมูนิเคชั่น ตำแหน่งเลขานุการ

  พ.ศ. 2537-2544 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยจัดซื้อ

  พ.ศ. 2544-2545 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ตำแหน่งเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย

  พ.ศ. 2545-2559 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ตำแหน่งอาจารย์ประจำและหัวหน้าสาขาวิชาการตลาด

  พ.ศ. 2553-2559 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ตำแหน่งรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจฝ่ายวิจัย

  พ.ค.-ก.ย. 2559 ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

  ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

  • อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

  • อาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

  • อาจารย์พิเศษ สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

  • อาจารย์พิเศษ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

  • อาจารย์พิเศษ หลักสูตรสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  • อาจารย์พิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

ประสบการณ์ด้านการบริหาร

 • การส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับสถาบัน
 • กำหนดนโยบายและแผนการวิจัยระดับคณะ โดยวิเคราะห์สถานการณ์ ให้สอดคล้องกับศักยภาพของคณาจารย์ทุกสาขาวิชา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการของมหาวิทยาลัย
 • กำหนดแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลงานวิชาการ การวิจัย และการผลิตตำราของคณาจารย์ตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนด และเป็นไปตามเป้าหมายนโยบายของสถาบัน โดยเฉพาะการกำหนดแผนงาน บริหารโครงการอบรมเพื่อพัฒนาคณาจารย์ด้านงานวิชาการและงานวิจัย โครงการบริการวิชาการแก่สังคมบูรณาการกับการวิจัยและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนากิจกรรมสัมพันธ์คณาจารย์และนักศึกษา
 • ติดตามและประเมินผลการพัฒนางานวิจัย บทความ และการผลิตตำรา ระดับสาขาวิชา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัย การผลิตตำราและผลงานวิชาการ
 • กรรมการและเลขานุการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (พ.ศ.2555-ปัจจุบัน)
 • บริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน และเกณฑ์การประกันคุณภาพ พ.ศ.2558
 • วางแผนการประชาสัมพันธ์และกำกับดูแลการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย และประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการ
 • บริหารโครงการอบรมสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยและการเผยแพร่ออนไลน์ ปีการศึกษา 2557
 • วิเคราะห์และวิพากษ์หลักสูตรเพื่อการปรับกรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ภายในและภายนอกสถาบัน
 • บริหารโครงการดูงานนอกสถานที่เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษาของหลักสูตร
 • การบริหารกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษา/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การวิจัยและการการผลิตผลงานวิชาการ พ.ศ.2556-2558 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

- คณะทำงานการประชุมวิชาการระดับชาติของสถาบัน วิทยากร/พิธีกร และกรรมการฝ่ายพิจารณาประเมินบทความ

- ประธานคณะกรรมการจัดทำและเผยแพร่วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 2555-2558

- การเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง (สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์) เป็นที่ปรึกษางานวิจัยแก่คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

- บริหารโครงการวิจัยร่วมกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมบูรณาการกับการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาด้านการบริการวิชาการ จ.สมุทรสงคราม พ.ศ.2558-2559

- บริหารโครงการอบรมสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยและการเผยแพร่ออนไลน์ ปีการศึกษา 2557--2558

- ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ.ศ.2559

ประสบการณ์การวิจัย

 • งานวิจัย เรื่อง “การศึกษาศักยภาพชุมชนเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี” พ.ศ.2560 ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • งานวิจัย เรื่อง “แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม พ.ศ.2560 ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”
 • งานวิจัย เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย (2558-2559) ได้รับทุนสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
 • งานวิจัย เรื่อง การสื่อสารภายในองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย เอเชียอาคเนย์ (2558) ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 • งานวิจัย เรื่อง การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (2557) ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 • งานวิจัย เรื่อง ประเพณีลอยกระทงบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (2557)
 • การศึกษาแนวทางพัฒนาร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม กรณีศึกษา ร้านค้าปลีกในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร (2557) ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 • งานวิจัย เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับวัตถุประสงค์ของการสื่อสารการตลาด (2556) ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 • งานวิจัย เรื่อง การศึกษาภาพลักษณ์องค์กรที่มีผลต่อการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (2554) ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 • งานวิจัย เรื่อง การจัดนิทรรศการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวไทย (2553) ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 • งานวิจัย เรื่อง การศึกษาแรงจูงใจของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับอัญมณี (2547)
 • งานวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนกับความสำเร็จของโครงการกองทุนหมู่บ้านฯ (2546)
 • งานวิจัย เรื่อง กลยุทธ์การปรับตัวของธุรกิจท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร (2544) ได้รับทุนสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การสอน

 • ระเบียบวิธีวิจัย
 • ทฤษฎีองค์การ
 • องค์การและการจัดการ
 • การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • องค์การและการจัดการ
 • การจัดการเชิงกลยุทธ์
 • การออกแบบบรรจุภัณฑ์และป้ายฉลาก
 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้ประกอบการ
 • ยุทธศาสตร์การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ
 • การจัดการการค้าปลีก
 • สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
 • พฤติกรรมองค์การ
 • พฤติกรรมผู้บริโภค
 • การสื่อสารการตลาด/การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
 • การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
 • การตลาดการท่องเที่ยว
 • การวิจัยการตลาด
 • การบริหารงานอุตสาหกรรม
 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • การจัดการความขัดแย้ง
 • ภาวะผู้นำและการจัดการวัฒนธรรมองค์กร

ที่ปรึกษา/วิทยากร/คณะทำงาน

 • ที่ปรึกษาประธานบริษัท เอส พี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จ.สมุทรสาคร โรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารทะเลแปรรูป (2556 – ปัจจุบัน)
 • คณะทำงานวิจัยประเมินผลโครงการวิจัยของคณะกรรมการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • คณะทำงานร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และมหาวิทยาลัย-เกษตรศาสตร์ในการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการผลิตไบโอดีเซลจากพืชน้ำมันเพื่อผลิตพลังงานทดแทน (2548)
 • วิทยากรฝึกอบรมโครงการ “พัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น” ของสำนักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย (2550 – ปัจจุบัน)
 • วิทยากรฝึกอบรมพิเศษ หัวข้อ “การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร (2552)
 • คณะอนุกรรมการพัฒนาสวัสดิการชุมชน สภากรุงเทพมหานคร

ผลงานบทความตีพิมพ์เผยแพร่

 • บทความวิจัย: The Potentials of Community Based Tourism Management Effecting the Sustainable Tourism Development of Bangkantaek Community, Samutsongkhram Province. 6th International Symposium on the Fusion of Science and Technologies (ISFT2017) Jeju, S. KOREA 17th ~ 21st July, 2017
 • บทความวิจัย: Integrated Marketing Communication and the consistent message and image of businesses in Thailand (“NEW PERSPECTIVE IN MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & PRACTICE”. International Conference, July 9-11, 2015 Ho Chi Minh International University, Ho Chi Minh, Vietnam)
 • บทความวิจัย: Relationships of the Integrated Marketing Communication and Marketing Communications’ Objectives of Marketing Directors in Thailand. UTCC International Journal of Business and Economics, Vol.8 No.1, June 2016.
 • บทความวิจัย: การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (รายงานสืบเนื่องการประชุมระดับชาติด้านวิทยาการจัดการ “การจัดการเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคมในยุควิวัฒนาการทางเทคโนโลยี” ครั้งที่ 1 วันที่ 16 มิถุนายน 2560.
 • บทความวิจัย: การจัดนิทรรศการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวไทย (วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 หน้า 1-15 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2556)
 • บทความวิจัย: การศึกษาประเพณีลอยกระทงตามภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  (วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2557)
 • บทความวิจัย: ประเพณีลอยกระทงกับการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและการอนุรักษ์วัฒนธรรม (รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2558 วันที่ 25 มิถุนายน 2558 กรุงเทพ ฯ)
 • บทความวิจัย: ภาพลักษณ์องค์กรที่มีผลต่อการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติเอเชียอาคเนย์สหวิทยาการ วันที่ 30 เมษายน 2557 กรุงเทพฯ)
 • บทความวิจัย: รูปแบบการจัดนิทรรศการท่องเที่ยวกับการตัดสินใจซื้อบริการท่องเที่ยวภายในประเทศ (รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติเอเชียอาคเนย์สหวิทยาการ วันที่ 30 เมษายน 2557 กรุงเทพฯ)
 • บทความวิชาการ : OVOP สร้าง OTOP ที่เข้มแข็งเพื่อการประกอบการธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืน (รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับพิเศษ 19 มกราคม 2560)
 • บทความวิชาการ : ภาวะผู้นำกับการบริหารงานท้องถิ่น (วารสาร ก.ถ.สัมพันธ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2554)
 • บทความวิชาการ: กลยุทธ์น่านน้ำสีครามกับการท่องเที่ยวไทย (วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2554)
 • บทความวิชาการ: การสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรของมหาวิทยาลัยเอกชน (วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2555)
 • บทความวิชาการ: การสื่อสารเอกลักษณ์และชื่อตราเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร (วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2556)
 • บทความวิชาการ: มุมมองการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับการมีส่วนร่วมของชุมชน (รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2558 ครั้งที่ 2 วันที่ 25 มิถุนายน 2558 กรุงเทพ ฯ)
 • บทความวิชาการ: การท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อชุมชนและท้องถิ่น (รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2558 ครั้งที่ 3 วันที่ 23 มิถุนายน 2559 กรุงเทพ ฯ)
 • บทวิจารณ์หนังสือ: ยอดคน ยอดครู On the Way Greatness (วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2555)

การพัฒนาตนเอง การอบรม/สัมมนา อาทิ.....

1. Rosetta Stone โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษ

2. Internet of Things by Prof.Dr.Srisak Chamornmarn, Siam Technology College, Sept, 22, 2016

3. บริหารโครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการเขียนบทความ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 14 กรกฎาคม และ 20 สิงหาคม 2559

4. EdPex เกณฑ์การประกันคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

5. E-learning พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

6. บริหารงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ พ.ศ.2557-2558 องค์ประกอบการวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

7. การเขียนบทความและการผลิตผลงานวิชาการ พ.ศ.2556-2558 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

8. Google Application พ.ศ.2557-2558 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ผลงานตำรา/หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน

 • หนังสือ ภาวะผู้นำและการจัดการวัฒนธรรมองค์กร พ.ศ.2559
 • หนีงสือ ยุทธศาสตร์การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ พ.ศ.2560
 • หนังสือ การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้ประกอบการ พ.ศ.2560
 • หนังสือ การจัดการการค้าปลีก พ.ศ.2560
 • หนังสือ การบริหารการตลาด พ.ศ.2559
 • หนังสือ การตลาดการท่องเที่ยว พ.ศ.2556 – 2558
 • หนังสือ การจัดการเชิงกลยุทธ์ พ.ศ.2553 – 2559
 • หนังสือ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พ.ศ.2559
 • หนังสือ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) พ.ศ.2556 – 2558
 • ตำรา วิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรงแรม พ.ศ.2558
 • ตำรา วิชา การวิจัยการตลาด พ.ศ.2556 – 2558
 • ตำรา วิชา การตลาดการท่องเที่ยว พ.ศ.2555 – 2558
 • ตำรา วิชา การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา (Product and Price Management) พ.ศ.2551 – 2557
 • ตำรา วิชา สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (Business Environment) พ.ศ.2551 – 2556
 • ตำรา วิชา พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) พ.ศ.2551 – 2556
 • เอกสารคำสอน รายวิชา การออกแบบบรรจุภัณฑ์และป้ายฉลาก พ.ศ.2559
 • เอกสารประกอบการสอน วิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ พ.ศ.2555 – 2558
 • เอกสารประกอบการสอน วิชา การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พ.ศ.2555 – 2558
 • เอกสารประกอบการสอน วิชา การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ พ.ศ.2556
 • เอกสารประกอบการสอน วิชา การวิจัยการตลาด พ.ศ.2555
 • เอกสารประกอบการสอน วิชา การบริหารความขัดแย้ง พ.ศ.2555
 • เอกสารประกอบการสอน วิชา พฤติกรรมองค์การ พ.ศ.2554
 • เอกสารประกอบการสอน วิชา การบริหารงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2551 – 2552

¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶