โครงการ "กิจกรรมพัฒนานักศึกษา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา" ปีการศึกษา 2559

โครงการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เรียนรู้คู่ความเป็นไทยร่วมใจทำดีกับผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน OTOP” วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560

นิสิตสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารและการดำเนินการของธุรกิจชุมชนจากผู้บริหารธุรกิจชุมชน ต.บางขันแตก จ.สมุทรสงคราม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการผลิตและผลิตภัณฑ์จากการเรียนในห้องเรียนและการปฏิบัติจริงของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดาวเรือง เกี่ยวกับหลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์และป้าฉลาก กราฟฟิก และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากบรรจุภัณฑ์ที่แสดงถึงความเป็นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sudthanomความเห็น (0)