ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วันที่ 3 มิถุนายน 2560

วันที่ 3 มิถุนายน 2560. ได้เดินทางไปยังศูนย์ศึกษาตามแนวพระราชดำริบ้นหุบมะกล่ำ ได้ไปเลี้ยงไก่ เพาะและเก็บไข่ไก่

12.00น. รับประทานอาหาร

12.40-16.00น . ทำswot ชุมชนต่อบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านหุบมะกล่ำความเห็น (0)