ช่วงนี้เป็นช่วงเปิดเทอม นอกจากภาระงานสอนประจำวันแล้ว ภาระงานอื่น ๆ คือ การเป็นที่ปรึกษาของรายวิชา "การศึกษาอิสระ" หรือ Project ซึ่งขณะนี้เป็นที่ปรึกษาให้

  1. 3 กลุ่ม ในสาขาชีววิทยา ได้แก่ เรื่องการผลิตผึ้งนางพญา, การศึกษาสารป้องกันกำจัดไรศัตรูผึ้ง และ การศึกษาวงจรชีวิตของผึ้งงาน
  2. 1 กลุ่มในสาขาวิชาสถิติ
  3. 1 กลุ่มในสาขาคอมพิวเตอร์
  4. อีก 1 กลุ่มในสาขาเภสัช

    งานที่ปรึกษาการวิจัยของนิสิตนี้ จัดอยู่ในภาระกิจข้อที่ 2 คือ การวิจัย หรือ จัดอยู่ในภาระกิจข้อแรก (สอนหรือผลิตบัณฑิต) ผู้ใดทราบช่วยบอกทีครับ

    ช่วงเย็นได้นัดนิสิตที่อยู่ในความดูแลมาประชุมกันในภาคเรียนที่สอง ติดตามได้ใน ที่ปรึกษา beeman นัดพบ และรูปภาพส่วนหนึ่งของพวกเรา ครับ