วันนี้เป็นฤกษ์ดีของกลุ่มสาธารณสุขที่ 12 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดในเขต 16,18,19 รวม 8 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง นัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิระดับเขต ซึ่งต้องดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิ  โดยมี นพ.จักรกฤษณ์  ภูมิสวัสดิ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เป็นประธาน

         วัตถุประสงค์หลักของศูนย์ฝึกฯ คือ  อบรมวิทยากรระดับจังหวัดและอำเภอเพื่อไปสนับสนุนการพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

          สรุปว่าเขตฯ 12 ของเรา จะจัดอบรมวิทยากรระดับจังหวัด และอำเภอ หลักสูตร 5 วัน 3 รุ่น เริ่มปลายเดือน  พ.ย  48  นี้ หลักสูตรตาม Core Competency ที่ส่วนกลางกำหนด  7  เรื่อง เพิ่มทักษะการเป็นวิทยากรให้ด้วย  ปิดประชุมบ่ายสาม.....เพราะสามจังหวัดกลัวเรือใบขึ้นบกค่ะ