ประชุมที่ปรึกษา ผู้ประสานงานศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์บุคลากรและวิทยากร ประจำปี 2560

K.Pually
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
งานฝ่ายอุปถัมภ์บุคลากร เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคล หลากหลายเชื้อชาติซึ่งต่างวัยกันไป มีการประสานงาน-ติดต่อและดูแล ตั้งแต่เริ่มต้น- สิ้นสุดโครงการฯ และต้องมีความละเอียดอ่อน แต่รอบคอบและชัดเจน พร้อมทั้งต้องเปิดใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายที่ข้องเกี่ยว อย่างใส่ใจ

ฝ่ายอุปถัมภ์บุคลากร เอเอฟเอส ประเทศไทย ได้จัดประชุมที่ปรึกษา ผู้ประสานงานศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์บุคลากรและวิทยากร ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2560 ณ สำนักงานมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย และจังหวัดจันทบุรี


ฝ่ายอุปถัมภ์ฯ ดำเนินงานดูแลชาวต่างชาติที่เข้าร่วมโครงการฯ ปีละประมาณ 300 คน ทั้งโครงการเยาวชนศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมฯ (อายุระหว่าง 15-18 ปี) โครงการบริการชุมชน ( 18 + ) โครงการผู้ช่วยครูสอนภาษาอังกฤษ และโครงการนักการศึกษามาศึกษาดูงานฯ โดยพำนักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวไทย ซึ่งจะดูแลเหมือนกับลูกหลาน/ญาติสนิท เมื่อจบโครงการฯ ต่างก็มีความรักและความผูกพัน ผู้เข้าร่วมโครงการฯหลายคนเดินทางกลับมาเยี่ยมเยียน ครอบครัวอุปถัมภ์ หรือบางครั้งครอบครัวอุปถัมภ์เดินทางไปเที่ยวหาผู้เข้าร่วมโครงการฯ ณ ประเทศนั้นๆ
ข้อมูลโครงการที่รับอุปถัมภ์
1. โครงการเยาวชนศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมฯ มีทั้งระยะ สั้น 3 สัปดาห์ 6 เดือน และ 1 ปีการศึกษา
* โครงการฯ 1 ปีการศึกษา รุ่นที่ 1 : เมษายน – กุมภาพันธ์
รุ่นที่ 2 : กรกฎาคม – พฤษภาคม
* โครงการ 6 เดือน : กรกฎาคม – ธันวาคม
* โครงการ 3 สัปดาห์ : กรกฎาคม
2. โครงการบริการชุมชน ( 18 + ) ระยะสั้นและยาว 1 ปี การศึกษา (เมษายน / กรกฎาคม)
3. โครงการผู้ช่วยครูสอนภาษาอังกฤษ ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ( กรกฎาคม – มิถุนายน)
4. โครงการนักการศึกษามาศึกษาดูงานฯ ประมาณ 7-10 วัน( ตลอดปี)ผู้อำนวยการใหญ่ฯ กล่าวเปิดการประชุมและพุดคุยถึงเรื่องการพัฒนางานของศูนย์ฯ

ผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 29 คน
1. ที่ปรึกษา 3 คน
2. วิทยากรศูนย์ 3 คน
3. ผู้ประสานงาน 17 คน (รวมศูนย์ระยองฯที่กำลังแต่งตั้ง)
4. ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ และผู้ประสานงาน ฝ่ายอุปถัมภ์บุคลากร รวม 6 คน
สนใจสมัครเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ เชิญเข้าไปศึกษา/สมัครได้ที่นี่

การประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยวาระต่างๆ ดังนี้
1. รายงานผลการดำเนินงานและอุปสรรคในการดำเนินของศูนย์ ปี 2559
2. สรุปผลการจัดสรรครอบครัวอุปถัมภ์ประจำปี 2560 และติดตามครอบครัวอุปถัมภ์
3. นำเสนอและวางแผนกิจกรรมร่วมกัน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการปี 2560


สรุปผลการประชุมฯ
1. ผลการดำเนินงานและอุปสรรคในการดำเนินของศูนย์ ปี 2559
ศูนย์อุปถัมภ์ทั้ง 16 ศูนย์ ฯ ดำเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ ประสบผลสำเร็จอย่างน่าชื่นชม จะมีปัญหาอยู่บ้างก็เป็นเรื่องเล็กน้อย สามารถแก้ไขได้ ในปี 2560 นี้จะมีการจัดตั้งศูนย์อุปถัมภ์เพิ่มเติมที่ โรงเรียน มกุฎเมือง จังหวัดระยอง รวมเป็น 17 ศูนย์ฯ
การประสานงาน –ดูแล ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ของแต่ละศูนย์ฯจะคล้ายคลึงกัน มีทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้เรียนรู้ในสิ่งที่สนใจ และเรียนภาษาไทย(อย่างน้อย 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) ส่งเสริมให้ฝึกงานฝีมือ รำไทย ดนตรีไทย ฯลฯ รวมทั้งส่งเสริมให้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน ในงานเทศกาล งานประเพณีและวัฒนธรรมไทย และได้ทำงานจิตอาสา บริการชุมชนอีกด้วย


รายงานผลการปฏิบัติงาน ในฐานะผู้ประสานงานศูนย์และบทบาทของครอบครัวอุปถัมภ์

นำเสนอผลการดำเนินงาน ตลอดระยะ 1 ปี ที่น่าภาคภูมิใจ

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และประสบการณ์ของแต่ละศูนย์ฯ น่าสนใจมาก

แลกเปลี่ยนเรียนรู้- ระดมความคิดเห็น เพื่อการพัฒนางาน มุ่งสู่ความสำเร็จ

2. ผลการจัดสรรครอบครัวอุปถัมภ์ประจำปี 2560 และติดตามครอบครัวอุปถัมภ์

คณะของผู้ประสานงานศูนย์อุปถัมภ์ และตัวแทน ได้มาประชุมจัดสรรครอบครัวอุปถัมภ์ เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2560 ที่โรงแรม Best Western Plus Wanda Grand Hotel นนทบุรี และได้ติดตามเรื่องข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อเติมเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งประเทศพาร์ตเน่อร์กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนผู้เข้าร่วมโครงการฯจะเดินทางมาประเทศไทย 6 สัปดาห์ จึงมีการเร่งรัดให้แล้วเสร็จทันกำหนดการ


3. การนำเสนอและวางแผนกิจกรรมร่วมกัน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการปี 2560

* การประชุมครอบครัวอุปถัมภ์ สำหรับนักเรียน ระยะที่ 2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 25 มิถุนายน 2560 จัดที่จังหวัดขอนแก่น
กรุงเทพฯ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ วันที่ 24 มิถุนายน 2560 จัดที่โรงแรมมารวย กรุงเทพฯ
* Arrival Orientation Camp: 13-16 กรกฎาคม 2560
* ประชุมครูที่ปรึกษาของนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ ระยะที่ 2 วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 *
* COC ค่ายวัฒนธรรมฯ *
ภาคเหนือ – ศูนย์สุธี วันที่ 14-17 กันยายน 2560 จัดที่จังหวัดพิษณุโลก
กรุงเทพฯ - ภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) วันที่ 31 สิงหาคม -3 กันยายน 2560 จัดที่จังหวัดระยอง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 6-9 กันยายน 2560 จัดที่จังหวัดนครราชสีมา
ภาคใต้ วันที่ 13-16 กันยายน 2560 จัดที่จังหวัดเพชรบุรี
* Hosting Center Visit : นครราชสีมา –ชัยภูมิ กำแพงเพชร – พิษณุโลก –น่าน ฯลฯ
* Road Show อยู่ในระหว่างการพิจารณาเรื่องสถานที่ และกำหนดวันเวลา ที่จะดำเนินการ


****… งานฝ่ายอุปถัมภ์บุคลากร เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคล หลากหลายเชื้อชาติซึ่งต่างวัยกันไป มีการประสานงาน-ติดต่อและดูแล ตั้งแต่เริ่มต้น- สิ้นสุดโครงการฯ และต้องมีความละเอียดอ่อน แต่รอบคอบและชัดเจน พร้อมทั้งต้องเปิดใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายที่ข้องเกี่ยวอย่างใส่ใจ รู้จักที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบและแนวทางการปฏิบัติไปตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม ดังนั้นจึงต้องมีการประชุม-วางแผน และดำเนินการฯ อย่างรอบคอบ…เพื่อป้องปรามปัญหาและอุปสรรค ไม่ให้เกิดขึ้น และเพื่อพัฒนาคุณภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ***

***... ขอขอบคุณผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านนะคะ ...***

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The Great Acts of The AFS Intercultural Programsความเห็น (0)