ศาสตร์และศิลป์ของการสอน : ๑๐. บันทึกและนำเสนอสาระ

บันทึกชุด ศาสตร์และศิลป์ว่าด้วยการสอน นี้ตีความจากหนังสือ The New Art and Science of Teaching เขียนโดย Robert J. Marzano ซึ่งเพิ่งออกวางจำหน่ายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้เอง โดยตอนที่ ๑๐ นี้ตีความเรื่องของการสอนสาระ หรือเนื้อหาความรู้โดยตรง จากบทที่ ๓ Conducting Direct Instruction ตอนสุดท้าย Element 8 : Recording and Representing Content


คำถามสำหรับวางแผนการสอนของครูในตอนนี้คือ “ครูจะช่วยฝึกนักเรียนให้บันทึกและนำเสนอความรู้ ได้อย่างไร”


การบันทึกและนำเสนอสาระของสิ่งที่เพิ่งเรียน เป็นวิธีการช่วยให้นักเรียนจัดระบบความรู้ตามความเข้าใจ ของตนเอง และตามที่มีความหมายต่อตนเอง การนำเสนออาจทำได้ ๒ แบบคือแบบ ใช้ถ้อยคำ กับการใช้ภาพกราฟิก โดยมียุทธศาสตร์และวิธีการตามตารางข้างล่างนี้
เมื่อยุทธศาสตร์นี้ได้ผลดี จะสังเกตเห็นพฤติกรรมต่อไปนี้ในนักเรียน


  • นักเรียนสามารถบันทึกข้อสรุปที่มีสาระสำคัญได้ครบถ้วน
  • นักเรียนผลิตการนำเสนอแบบไม่ใช้ถ้อยคำ เสนอสาระสำคัญได้
  • นักเรียนสามารถอธิบายการนำเสนอทั้งแบบใช้ถ้อยคำ และแบบไม่ใช้ถ้อยคำได้
  • นักเรียนสามารถจำสาระสำคัญจากบทเรียนก่อนๆ ได้


การทำหน้าที่ครูตามในภาค ๓ เรื่อง “สอนสาระ” นี้ ต้องการการฝึกฝนเรียนรู้มาก เป็นเรื่องที่ครูควรรวมตัวกันเป็น PLC (Professional Learning Community) ดำเนินการ Lesson Study คือเรียนรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ครูตามในตอนที่ ๘ - ๑๐ โดยอาจร่วมกันเลือกสาระความรู้ที่จะบรรจุในสเกลความเข้าใจ ระดับ 2.0, 3.0, และ 4.0 และร่วมกันกำหนดท่อนความรู้ สำหรับนำไปดำเนินการสอน และเอื้อการเรียนรู้ตามในตอนที่ ๘ - ๑๐ รวมทั้งกระบวนการตามในตอนที่ ๘ - ๑๐ ก็นำมาเป็นประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน PLC ได้ทั้งสิ้น


เขตพื้นที่การศึกษาก็ควรใช้ข้อเรียนรู้ของ PLC ครู นำไปปรับปรุงข้อกำหนดความรู้ที่จำเป็นต้องสอนของ เขตพื้นที่การศึกษา ออกมาเป็นสเกลความเข้าใจ ในหน่วยการเรียนรู้ที่กำหนดวิจารณ์ พานิช

๓ เม.ย. ๖๐

บนรถตู้เดินทางจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีไปหาดใหญ่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)