ลงพื้นที่ครั้งที่ 6

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้พวกเราได้ไปศึกษาเกี่ยวกับบริบทของชาวบ้านดงยางเเละได้ไปสัมภาษณ์คนในชุมชนเกี่ยวกับการทำเกษตรปลอดสารพิษในชุมชนบ้านดงยางส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรเช่น ปลูก พริก มะเขือเทศ เเกงกวา หน่อไม้ฝรั่ง เเละอาชีพรองลงมาคือการเลี้ยงสัตว์ต่างๆเช่นการเลี้ยงวัว การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงหมู เเละอาชีพรับจ้างคืออาชีพที่คนในชุมชนทำน้อยที่สุด
เเละจากที่เราได้ไปสัมภาษณ์พวกพี่ป้าน้าอาในบ้านดงยางเกี่ยวกับการทำปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกพืชต่างๆเเละให้เรารู้ว่าการทำเกษตรปลอดสารพิษนั้นมันดีต่อสุขภาพเเละช่วยลดต้นทุนในการผลิดทำให้เหลือเงินไปใช้จ่ายด้านอื่นๆได้มากเเละจากการทำปุ๋ยอินทรีย์ก็ทำให้หมู่บ้านดงยางดีขึ้นเเละคนในหมู่บ้านก็ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเเละทำให้ชุมชนเข้มเเข็งเเละคนในชุมชนก็มีความเป็นอยู่ที่ดีไม่มีหนี้สิน

พวกผู้วิจัยได้ไปสัมภาษณ์จำนวน 30 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่มีอายุประมาณ 50 ถึง 60 ปี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ความเห็น (0)