การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียน เรื่องการสร้างคำ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียน เรื่องการสร้างคำ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผู้รายงาน นางสาวลภัสรดา ผลประทุม
สถานที่ทำงาน โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ปีที่รายงาน พ.ศ. 2560

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดการเรียน เรื่องการสร้างคำ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียน เรื่องการสร้างคำ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียน เรื่องการสร้างคำ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) จำนวน 1 ห้องเรียน คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 จำนวน 37 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) ชุดการเรียน เรื่องการสร้างคำ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 6 ชุดการเรียน 2) แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย เรื่องการสร้างคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย เรื่องการสร้างคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียน เรื่องการสร้างคำ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาประสิทธิภาพของชุดการสอน (E1/E2) และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test (Dependent samples)

ผลการศึกษา พบว่า

1. ชุดการเรียน เรื่องการสร้างคำ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.58/82.07 เป็นตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80 เมื่อพิจารณาเป็นรายชุด พบว่า ชุดการเรียนที่ 1 มีประสิทธิภาพ 82.36/81.62 ชุดการเรียนที่ 2 มีประสิทธิภาพ 82.16/81.08 ชุดการเรียนที่ 3 มีประสิทธิภาพ 84.40/83.78 ชุดการเรียนที่ 4 มีประสิทธิภาพ 83.55/82.97 ชุดการเรียนที่ 5 มีประสิทธิภาพ 81.11/80.54 และชุดการเรียนที่ 6 มีประสิทธิภาพ 82.93/81.89 แสดงว่า ชุดการเรียน เรื่องการสร้างคำ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมและรายทุก
ชุดการเรียน มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยชุดการเรียนเรื่องการสร้างคำ วิชาภาษาไทย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียน เรื่องการสร้างคำ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หรือมีค่าความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ที่จะสรุปได้ว่า คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยหลังเรียนด้วยชุดการเรียน เรื่องการสร้างคำ วิชาภาษาไทย สูงกว่าเฉลี่ยก่อนเรียนด้วยชุดการเรียน เรื่องการสร้างคำ วิชาภาษาไทย

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียน เรื่องการสร้างคำ วิชาภาษาไทย โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.47, S.D. = 0.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน และระดับมาก 2 ด้านโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านชุดการเรียน ด้านการวัดและประเมินผล ด้านการจัดกิจกรรมการเรียน และด้านสาระการเรียนรู้ ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ นักเรียนสามารถศึกษาเนื้อหาจากชุดการเรียนได้ด้วยตนเอง มีคำชี้แจง คำแนะนำและวิธีการใช้ชัดเจน สะดวกต่อการใช้ และนักเรียนได้ทราบความก้าวหน้าของตนเองจากผลคะแนน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิจัยภาษาไทยความเห็น (0)