170517-1 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C Prefix - co-, col-, com-, con-, cor-

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.05.17


Random House Kernerman Webster’s College Dictionary

อธิบาย การใช้ คำนำหน้า (Prefix) “Co-“

ว่าเป็น Variant (คำที่ผันแปร) ของ Com- เมื่อใช้นำหน้า สระ h และ gn เช่น

‘coalesce; cohere; และ cognate.’

ใช้คำนำหน้า “Co-“ ในนัยของ Joint = ต่อเชื่อม หรือ Jointly = พร้อมกัน/ด้วยกัน

จัดรูป เป็นคำใหม่ จากฐานคำที่เริ่มต้นด้วยเสียงใดๆก็ได้ เช่น

‘cochair; cogeneration; costar; coworker.’

บางครั้ง ในนัย ที่ผันแปร ไปเป็น ส่วนเสริม = auxiliary เช่น

‘coenzyme; copilot.’

และใช้ใน การคำนวณ (mathematics) และดาราศาสตร์ = Astronomy

ใน นัยว่า “complement” เช่น

‘codeclination.’

Concise Oxford English Dictionary

อธิบาย การใช้ คำนำหน้า “col-“

ว่าเป็นการสะกดที่ variant ของ ‘com-

เมื่อใช้นำหน้าร่วมกับ ‘l’ เช่นในคำ

‘collocate’ และ ‘collude’

Merriam Webster’s Collegiate Dictionary

อธิบาย การใช้ คำนำหน้า (prefix) “com-“

ว่ามี คำผันแปร คือ ‘col-‘ หรือ ‘con-‘

ในนัยของ ‘with’ ‘together’ หรือ ‘thoroughly’

ปกติใช้ คำนำหน้า “com-“ นำหน้า ‘b’, ‘p’ หรือ ‘m’ เช่น

‘commingle’

ใช้ “col-“ นำหน้า ‘l’ เช่น

‘collinear’

และใช้ “con-“ นำหน้า คำที่มีเสียงอื่น เช่น

‘concentrate’

Cambridge Pronunciation Dictionary

อธิบายว่า คำนำหน้า “com-“

ออกเสียงใน British English ว่า “KOM”

และออกเสียงใน US English ว่า “KUHM

อาจเน้นได้ ทั้งที่ ‘พยางค์แรก’ หรือ ‘พยางค์หลัง‘ เช่น

“combat” เมื่อใช้เป็น กริยา

และอาจไม่เน้นเลย เช่นคำ “complete”

Concise Oxford English Dictionary

อธิบาย การใช้ คำนำหน้า “con-“

ว่าเป็นการสะกดที่ผันแปร ของ “com-”

เมื่อใช้นำหน้าร่วมกับ คำเริ่มด้วย ‘c’ ‘d’ ‘f’ ‘g’ ‘j’ ‘n’ ‘q’ ‘s’ ’t’ ‘v’

Cambridge Pronunciation Dictionary

อธิบาย การออกเสียง เมื่อใช้ คำนำหน้า “con-“

อาจเน้นได้ ทั้งที่ ‘พยางค์แรก’ หรือ ‘พยางค์หลัง‘ เช่น

“concept”

และอาจไม่เน้นเลย เช่นคำ “consume”

Concise Oxford English Dictionary

อธิบาย การใช้ คำนำหน้า (prefix) “cor-“

ว่าเป็นการสะกดที่ผันแปร ของ “com-”

เมื่อใช้นำหน้าร่วมกับ คำเริ่มด้วย ‘r’ เช่น

“corrode” “corrugate”

Longman Dictionary of Contemporary English

อธิบาย การใช้ คำนำหน้า (prefix) “cor-“

ว่าเป็นรูปการณ์สะกด ใช้แทน “con-”

เมื่อใช้นำหน้าคำเริ่มด้วย ‘r’ เช่น

‘to correlate’ หมายถึง ‘connect together’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (0)