สอ.มศว : ​อัตราการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนย้อนหลัง ๑๖ ปี

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ได้รวบรวมสถิติเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด ในรอบปีดำเนินการรวม ๑๖ ปี ไว้ดังนี้

ปี พ.ศ.
ที่ดำเนินการ
เงินปันผลตามหุ้น
(อัตราร้อยละของมูลค่าหุ้นที่จ่ายเต็มจำนวน)
เงินเฉลี่ยคืน
(อัตราร้อยละของดอกเบี้ยที่จ่ายรวม)
2544
8.0 15
2545 7.25 15
2546 7.0 15
2547 7.0 15
2548 7.0 17
2549 7.0 15
2550 6.9 17
2551 6.6 20
2552 6.15 20
2553 6.15 20
2554 6.0 20
2555 6.0 12
2556 6.0 20
2557 6.0 20
2558 6.0 20
2559 6.0 20

# ท่านที่ต้องการทราบวิธีคิดเงินปันผล ดูได้ที่ <บันทึกนี้>
# เงินเฉลี่ยคืน คิดจากดอกเบี้ยเงินกู้ (ทุกสัญญากู้) นำมารวมกัน แล้วคูณด้วยอัตราร้อยละเงินเฉลี่ยคืน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 25th Anniversary Beemanความเห็น (0)