ปัญหาของ LINE กลุ่ม และบันทึกเพื่อการปรับปรุง

ของดข้อความ ภาพ คลิป เชิงลบ เช่น การทำร้ายพระสงฆ์ การทำร้ายร่างกายพลทหาร ซึ่งเรารู้อยู่เต็มอกว่า ‘มีจริง’ แต่ผมเห็นว่าการนำมาเสนอซ้ำ ให้ผ่านอายตนะของเราซ้ำอีกทีนั้น ไม่น่าจะตรงกับชื่อกลุ่มและเจตคติที่พึงมีของกลุ่มนี้

(‘ปัญหาของ LINE กลุ่ม และบันทึกเพื่อการปรับปรุง’ นี้ เป็นจดหมายถึงภายในกลุ่ม จะละเว้นที่จะเอ่ยถึงชื่อโดยตรง แต่เนื้อหาน่าจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างจึงนำมาเก็บไว้ที่สมุดเล่มนี้)

กราบนมัสการ และ สวัสดี สมาชิกกลุ่ม... ...ทุกท่าน (ขอเว้นการเอ่ยชื่อกลุ่ม)

ขอแนะนำตัวครับ ผมชื่อ พีรวัศ กี่ศิริ ผมได้รับคำเชิญจาก....(สมาชิกท่านหนึ่ง)... ให้เข้ากลุ่ม...(ชื่อเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธในประเทศมาเลเซีย)... ซึ่งมีสมาชิก ๘๘ ท่าน และมีผู้รอรับคำเชิญอีกราว ๑๐๗ ท่าน ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เบื้องต้นผมเห็นชื่อกลุ่มแล้ว มีความรู้สึกดีใจที่จะได้อยู่ในกลุ่มของท่านที่สนใจเรื่องราวของพระพุทธศาสนาในประเทศมาเลเซีย ซึ่งยังมีกลุ่มชาวไทยหรือน่าจะเรียกว่า ‘ชาวสยาม’ อยู่อีกไม่น้อย ที่มีการใช้ภาษาไทยได้อย่างงดงาม และมีพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจและดำเนินชีวิต

ตัวผมเองสนใจความเคลื่อนไหวของพระพุทธศาสนาในดินแดนซึ่งเคยเป็นราชอาณาจักรของสยามมาก่อน ทุกครั้งที่เดินทางไปดินแดนที่เคยเรียกว่า ‘ไทรบุรี’ และ ‘เกาะหมาก’ จะต้องหาทางแวะ หาทางเอ่ยถึง หาทางพูดคุยเรื่องราวเหล่านี้เสมอ ซึ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นในตัวของผมด้วยหลายปัจจัย โดยเฉพาะการปลูกฝังจากมารดา ซึ่งเคยพาผมไปท่องเที่ยวในมาเลเซียมาเมื่อราว ๕๐ ปี ที่แล้ว และท่านมิได้ให้พักแต่ในโรงแรม หากให้พักในวัดไทยเป็นหลักด้วย

ภายในสองสามวันมานี้ ผมได้รับข้อความจำนวนมากจากกลุ่ม ซึ่งเป็นปรกติของการจัดตั้งกลุ่มสมาชิก ที่ส่วนใหญ่มิได้รู้จักเป็นการส่วนตัว และส่งข้อความซ้ำไปซ้ำมาเป็นจำนวนมาก

ภายในสองสามวันมานี้ ผมปรารถนาจะเห็นข่าวคราวความเคลื่อนไหวของกลุ่ม... ... แต่ปรากฎว่าเรามิได้มีข่าวคราวความเคลื่อนไหวใดๆที่ตรงกับความหมายของชื่อกลุ่มเลย จึงแปลกใจและกำลังคิดจะออกจากสมาชิกกลุ่ม

แต่ก่อนที่จะออกนั้น ผมขออนุญาตเขียนบันทึกฉบับนี้ เพื่อแสดงเจตจำนง ความคิดเห็นใหม่ๆที่จะนำมาซึ่งประโยชน์สุขของทุกท่าน และเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เพื่อพ้นทุกข์ของมนุษยชาติสืบไป

เมื่อพูดถึงชายแดนไทย-มาเลเซีย แน่นอนครับเราต้องนึกถึงความไม่สงบใน ๓ จชต. ซึ่งเราเห็นเพียงเฉพาะส่วนของน้ำแข็งที่ลอยอยู่เหนือผิวน้ำ ปัญหาใหญ่คือ อีก ๙ ส่วนที่จมอยู่และเราคงไม่สามารถใช้หลักคิดแบบ I am right, you are wrong. เพื่อค้นหาว่า อะไรถูก อะไรผิด ให้จำนนต่อหลักฐานได้ เช่น ถ้าผมจะกล่าวหาว่า ชาติมหาอำนาจเป็นผู้อยู่เบื้องหลังสถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ ซึ่งจินตนาการได้ไม่ยาก แต่เราจะเอาหลักฐานใดมายืนยัน นอกจากพิจารณาจากเหตุปัจจัยแล้ว เห็นว่า ‘มีความเป็นไปได้’ เท่านั้น

ผมจึงมีข้อเสนอ (โดยมิได้ทราบวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนของกลุ่มว่าตั้งขึ้นมาเพื่อเหตุใด เพียงแต่เดาเอาจากชื่อและข้อความที่ส่งเข้ามาในสองสามวันนี้) ว่า ผมมีความปรารถนาดังนี้...

(๑) ของดข้อความ ภาพ คลิป เชิงลบ เช่น การทำร้ายพระสงฆ์ การทำร้ายร่างกายพลทหาร ซึ่งเรารู้อยู่เต็มอกว่า ‘มีจริง’ แต่ผมเห็นว่าการนำมาเสนอซ้ำ ให้ผ่านอายตนะของเราซ้ำอีกทีนั้น ไม่น่าจะตรงกับชื่อกลุ่มและเจตคติที่พึงมีของกลุ่มนี้

(๒) ขอให้มีการนำเสนอบันทึก ข้อความ ภาพ หรือคลิป เชิงบวก เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของชาวสยาม หรือ ชาวพุทธในมาเลเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาใหม่ ๆ ทั้งในแง่การเล่าเรื่องด้วยตัวอักษร หรือ ภาพประกอบคำบรรยาย หรือคลิป ควรงดนำเสนอภาพดอกไม้ หรือแม้แต่ภาพพระพุทธศาสนาทั่วไป หรือหน้าแรกของหนังสือพิมพ์รายวันที่นิยมนำเสนอกัน เพราะขณะนี้ ไลน์ ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพที่สำลักข้อมูลอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำเสนอข้อความใดๆอันมุ่งไปสู่การละเมิดศีล ๕ โดยเฉพาะข้อ ๒ และ ๔ (การเสนอให้ดูภาพยนตร์อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นั้น ถือเป็นการลักทรัพย์นะครับ)

(๓) หากผมเข้าใจผิดด้วยประการใด ๆ ขอให้ท่านทั้งหลายกล่าวตักเตือนในฐานะกัลยาณมิตรได้อย่างเต็มที่ ผมยินดีรับฟัง โดยเฉพาะเจตจำนงของผู้ก่อตั้งกลุ่ม ผมเห็นว่าในสถานการณ์เช่นนี้ หากได้ลองอ่านมรดกธรรมที่ ๒ ของท่านพุทธทาสฯ ก็จะเป็นเครื่องมือพิจารณาให้ยังประโยชน์สุขต่อทุกฝ่ายและขอนำข้อความมาฝากไว้ดังนี้

“...มรดกที่ ๒. ปณิธาน ๓ ประการ

๑.พยายามทำตนให้เข้าถึงหัวใจแห่งศาสนาของตน
๒.พยายามช่วยกันถอนตัวออกจากอำนาจของวัตถุนิยม
๓.พยายามทำความเข้าใจระหว่างศาสนา”

หากการถวายความเห็นฉบับนี้ ต่อพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นสมาชิกในกลุ่มนี้ ไม่สมควรประการใด ผมกราบขอขมามา ณ ที่นี้ด้วย

พีรวัศ กี่ศิริ

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เขียนที่ลำปาง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พีรวัศความเห็น (0)