beeman 吴联乐
นาย สมลักษณ์ (ลักษณวงศ์) วงศ์สมาโนดน์

สอ.มศว : ​วิสัยทัศน์ และ สวัสดิการ


เมื่อสมาชิกทุกคนทราบแล้ว เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสที่จะรับเงินสวัสดิการจากสอ.มศว ขอความกรุณาจดบันทึกไว้ในสมุดบันทึกด้วย

วิสัยทัศน์ ของสอ.มศว จํากัด ได้บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรว่า “มุ่งความเป็นเลิศ” ตามพันธกิจหลัก 3 ประการ ได้แก่

 1. พัฒนาทุนสหกรณ์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสหกรณ์
 2. พัฒนาบุคลากรของสหกรณ์เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางสหกรณ์และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 3. พัฒนาการบริหารจัดการของสหกรณ์เพื่อความพอดีและพอใจของมวลสมาชิก

สวัสดิการต่างๆ ที่สหกรณ์จัดให้ (ข่าวสหกรณ์ พฤษภาคม 2559)

 1. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล สําหรับสมาชิกที่เป็นคนไข้ในของสถานพยาบาลเข้าพักรักษาตัวอย่างน้อย 2 วัน 1 คืน สหกรณ์เหมาจ่ายคืนละ 150 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อครั้ง และไม่เกิน 5 ครั้ง/ต่อปี
 2. เงินทุนสาธารณประโยชน์ (รู้จักกันในนาม " เงินช่วยฌาปนกิจสงเคราะห์") เพื่อสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว ซึ่งจ่ายให้สมาชิกและครอบครัว ใน 3 กรณีต่อไปนี้
  • สมาชิก ถึงแก่กรรม ทายาทได้รับ จํานวน 10,000-50,000 บาท (ขึ้นอยู่กับอายุการเป็นสมาชิก)
  • คู่สมรสหรือทายาทของสมาชิก ถึงแก่กรรม 1,000 บาท
  • สมาชิกประสบ สาธารณภัย จ่ายไม่เกิน 10,000 บาท
 3. เงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม จ่ายรายละ 50,000-100,000 บาท ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เป็นสมาชิก
 4. กองทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก (สวส.) ต้องชําระเงินกองทุนให้ครบจํานวน 16,000 บาท เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม จ่ายรายละ 150,000 บาท (กรณีจ่ายเงินกองทุนครบ 16,000 บาท ภายในปี 2546 และชำระผ่านไปเกิน 5 ปี เมื่ออายุ 60 ปี บริบูรณ์ สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ล่วงหน้าให้ก่อนร้อยละ 20 เป็นเงิน 30,000 บาท-ผู้ที่จ่ายครบ 16,000 บาท หลังจากปี 2546 จะไม่ได้รับเงินล่วงหน้านี้)
 5. เงินช่วยเหลือสมาชิกถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุ จ่าย 100,000 บาท จากเงินประกันอุบัติเหตุ
 6. เงินบําเหน็จ ที่จ่ายให้แก่สมาชิก มี 2 ประเภท (สมาชิกคนหนึ่งๆ มีสิทธิ์ รับบําเหน็จได้ทั้ง 2 ประเภท) คือ
  • บําเหน็จ 25 ปี (เป็นสมาชิก 300 เดือนขึ้นไป) จ่ายเงินภายในเดือนเมษายนของแต่ละปี (สูงสุดได้ 8,000 บาท) การนับอายุการเป็นสมาชิกให้นับติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 300 เดือน จะนับถึงเดือนธันวาคมของปีที่ผ่านมา และให้จ่ายตามจํานวนหุ้นที่สะสม เช่น ไม่เกิน 5,000 หุ้น จ่าย 1,000 บาท เกินกว่า 100,000 หุ้นขึ้นไป จ่าย 8,000 บาท
  • บําเหน็จ 60 (เดือนที่อายุครบ 60 ปี) จ่ายภายในเดือนตุลาคมของแต่ละปี (สูงสุดได้ 12,000 บาท) จ่ายจํานวนเงินตั้งแต่ 1,500 -12,000 บาท ทั้งบําเหน็จ 25 และ บําเหน็จ 60 ต้องมาติดต่อขอรับด้วยตนเองภายในเดือนที่กําหนด หากพ้นกําหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์
 7. เงินบําเหน็จเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส จะได้รับเมื่อมีอายุครบ 65 ปี 70 ปี 75 ปี และ 80 ปี จะจ่ายให้ในเดือนครบรอบวันเกิด หรือภายใน 90 วันนับจากวันเกิด
  • อายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ จ่าย 5,000 บาท
  • อายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ จ่าย 10,000 บาท
  • อายุครบ 75 ปีบริบูรณ์ จ่าย 15,000 บาท
  • อายุครบ 80 ปี บริบูรณ์ จ่าย 20,000 บาท

หากผู้ใดไม่มารับ เงินก็จะยังคงอยู่ที่สหกรณ์ (เงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม ตามสวัสดิการข้อ 3) เมื่อสมาชิกเสียชีวิต ทายาทก็จะได้รับเงินส่วนนี้ (สมาชิกรับไปแล้วเท่าไร นำไปหักจากสิทธิ์เงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม)

8. เงินส่งเสริมการศึกษา สำหรับบุตรสมาชิก มี 3 ประเภท ได้แก่ (1) ทุนสงเคราะห์การศึกษา (2) ทุนเรียนดี ทั้ง 2 ประเภทนี้ได้รับตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1 ถึงระดับปริญญาตรี ครอบครัวละ 1 ทุน ทุกปี ตามประกาศของสหกรณ์ เงินทุนตั้งแต่ 1,000-2,000 บาท (3) รางวัลสําเร็จ การศึกษา ระดับปริญญาตรี (ใบแรก) จํานวน 2,500 บาท ให้ติดต่อขอรับภายใน 90 วัน หลังได้รับใบปริญญาบัตร (ผู้ขอรับสวัสดิการต้องศึกษารายละเอียดของระเบียบก่อนทุกครั้ง)

เมื่อสมาชิกทุกคนทราบแล้ว เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสที่จะรับเงินสวัสดิการจาก สอ มศว จํากัด ในโอกาสหน้าและต่อๆไป โปรดอ่านคู่มือสมาชิก ู ว่ามีบริการอะไรบ้าง บริการแต่ละอย่างมีระเบียบปฏิบัติอย่างไร อยู่ในช่วงวันเวลาใด ขอกรุณาจดบันทึกไว้ในสมุดบันทึก

บีแมน
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
หอพักมน.นิเวศ 3

หมายเหตุ ในข่าวสหกรณ์ เมื่อสมาชิกเสียชีวิตด้วยโรคภัยหรืออายุขัย จะได้รับเงินสวัสดิการช่วยเหลือจากสหกรณ์ ตามสวัสดิการข้อ 2, 3 และ 4 รวมสูงสุดไม่เกิน 3 แสนบาท แต่ถ้าเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุก็จะได้รับเพิ่มอีกรายละ 1 แสนบาท

หมายเลขบันทึก: 628266เขียนเมื่อ 4 พฤษภาคม 2017 20:01 น. ()แก้ไขเมื่อ 4 พฤษภาคม 2017 22:30 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท