คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ วันที่ 15-19 มกราคม 2550 ณ ห้องปฏิบัติการสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ห้อง 3106   อาคารสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics) เบื้องต้น ได้แก่ ระบบสารสนเทศทางด้านภูมิศาสตร์ ( Geographic Information System) การสำรวจรังวัดด้วยดาวเทียม GPS (Global Positioning System) และเทคโนโลยีการสำรวจจากระยะไกล ( Remote Sensing) และระบบฐานข้อมูล ( Database Management) โดยจะมีการสอนในเชิงทฤษฎี และปฏิบัติงานภายในห้องปฏิบัติการ รวมถึงการออกฝึกภาคสนาม   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.en.mahidol.ac.th/gistraining