<div align="left" style="text-align: center"></div><div align="left" style="text-align: center">นิตยสารไทม์ ฉบับวันที่ 13 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นฉบับฉลองครบรอบ 60 ปี ของไทม์เอเชีย ได้ยกย่องเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงเป็นหนึ่งในวีรบุรุษของเอเชีย ทั้งนี้ทรงใช้หลักทศพิธราชธรรมเพื่อยุติความขัดแย้ง และทรงนำประเทศผ่านวิกฤติต่าง ๆ  ไทม์ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการพระราชดำริก่วา 3,000 โครงการ ทรงเป็นกษัตริย์ที่ครองราชย์นานที่สุดในโลก และทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศ โดยเฉพาะเมื่อเกิดวิกฤติทางการเมือง ทั้งนี้นิตยสารไทม์ยังได้คัดเลือกบุคคลสำคัญของเอเชียจำนวน 64 ราย ซึ่งมีบทบาทใน 5 ด้านคือ 1. ผู้เป็นแรงบันดาลใจ 2. เป็นผู้สร้างชาติ 3. นักคิดและศิลปิน 4. นักธุรกิจ 5. นักกีฬาและนักผจญภัยเป็นฮีโร่ของเอเชีย</div>