คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล   ได้ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการแผนโคลัมโบ และสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติระยะสั้น “Air Pollution Management” ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งประชานทั่วไปที่สนใจ ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2549 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.en.mahidol.ac.th/APM