การเข้าชั้นเรียนสัปดาห์ที่ 4

            อาจารย์ประไพ ฉลาดคิด ได้เข้าชั้นเรียนตรงเวลามากค่ะ 9.00 น. พอดีไม่มีขาดหรือเกินสักวินาทีเลยค่ะ

           จากการเข้าชั้นเรียนในสัปดาห์ที่ 4 นี้ อาจารย์ให้แต่ละกลุ่มที่แบ่งไว้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ออกมาอธิบายรูปแบบของ Flow Chart ของแต่ละกลุ่มที่ได้ทำไว้ ได้แก่

           กลุ่มที่ 1 อธิบาย เอกสารชุดที่ 1 เรื่อง สัมมนาและองค์ประกอบของสัมมนา

          กลุ่มที่ 2 อธิบาย เอกสารชุดที่ 2 เรื่อง รูปแบบการจัดสัมมนา

          จากนั้นอาจารย์ประไพ ฉลาดคิด ได้อธิบายรูปแบบการจัดสัมมนา รูปแบบต่าง ๆ ที่นักศึกษาเคยได้เข้าร่วม หรือ เคยพบเห็นว่ามีรูปแบบการจัดสัมมนารูปแบบใดบ้าง ใน 17 รูปแบบ ที่เอกสารได้ระบุไว้ ซึ่งรูปแบบในการจัดสัมมนาที่นักศึกษาเคยพบเห็นและเคยเข้าร่วมมีดังนี้

          -  การอภิปรายแบบคณะ              - การประชุมเชิงปฏิบัติการ

          -  การอภิปรายแบบถาม-ตอบ      - การประชุมทางวิชาการ

         -  การอภิปลายแบบซิมโพเซี่ยม  - การประชุมแบบร่วมโครงการ

         - การอภิปรายแบบระดมสมอง    - การอภิปรายแบบกลุ่ม

         - การอภิปรายแบบปุจฉา-วิสัชนา

         และได้อธิบายถึงบุคลิกภาพของผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ค่ะ