เป็นสมาชิกใหม่  ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลาย ๆเรื่อง  โดยเฉพาะการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ      หวังว่าคงมีหลาย ๆท่านสนใจนะคะ    ดิฉันมาจากหน่วยงานที่เรียกว่า  งานจ่ายกลาง  ภาษาอังกฤษ  เรียกว่า   Central  Sterile   Supply  Departmaent    ใช้ชื่อย่อว่า  CSSD
เป็นหน่วยงานหนึ่งของโรงพยาบาลศรีนครินทร์   คณะแพทยศาสตร์    มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
            หน้าที่หลักของงานจ่ายกลาง  คือบริการจัดหาอุปรณ์เครื่องมือ ซัพพลายทางการแพทย์ที่ปราศจากเชื้อและไม่ปราศจากเชื้อ  บริการให้กับหอผู้ป่วย  รวมทั้งบริการทำให้ปราศจากเชื้อในอุปรณ์เครื่องมือ ซัพพลายทางการแพทย์      เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน  เป็นวิทยากร ด้านงานจ่ายกลางและ การทำให้ปราศจากเชื้อ  เราฆ่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดรวมทั้งสปอร์ของเชื้อจุลชีพ     โดยเราใช้วิธีทางกายภาพและทางเคมี    ส่วนจะมีอะไรบ้างนั้น
โปรดติดตามตอนต่อไป