ในอดีตระบบเสียงตามสายของโรงเรียน หมู่บ้าน  จะใช้เครื่องเสียงและอุปกรณ์ประกอบหนึ่งชุด ต่อสายลำโพงไปยังจุดต่างๆ  ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายผู้ฟัง  หากเป็นระยะทางไกลมากจะต้องใช้เครื่องขยายสัญญาณ เป็นทอดๆ เพื่อให้สัญญาณเสียงจากเครื่องขยายเสียงไปถึงลำโพงแต่ละจุดให้ได้รับสัญญาณที่ดีที่สุด กระจายเสียงได้ชัดที่สุด  จากการใช้ระบบกระจายเสียงตามสายทำให้มีขีดจำกัดในเรื่องระยะทาง ที่ไม่สามารถเดินสายลำโพงที่มีระยะทางมาก  เช่น 10 - 15 กิโลเมตร
     ปัจจุบันนี้มีการนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยควบคุมในระบบการส่งวิทยุ    จึงมีผู้พัฒนาระบบการส่งและรับคลื่นวิทยุเข้ามาใช้ในการกระจายเสียง  ทำให้เกิด "ระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย" ซึ่งระบบที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถขจัดปัญหาเรื่องระยะทาง ที่ไม่สามารถเดินสายลำโพงที่มีระยะทางมาก  เช่น 10 - 15 กิโลเมตร ได้  สามารถนำความสามารถของคอมพิวเตอร์มาควบคุมการกระจายเสียงเป็นจุดเฉพาะที่ต้องการได้  สามารถตั้งเวลาปิดเปิดอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมาเปิดเครื่องทุกวันในกรณีที่ต้องเปิดหรือกระจายเสียงรายการที่ทำซ้ำๆ เป็นประจำ เป็นต้น