ผมต้องการให้บล็อกตรงนี้เป็นสื่อกลางทางการศึกเพื่อช่วยกันในการสะท้อนสังคมให้มีการจัดการศึกษาตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น  และให้มีประสิทธิภาพ  แต่เท่าที่มอง ๆ ดูทุกวันนี้ตามความคิดของผม  เด็กเรียนเก่งขึ้น  แต่ความประพฤติถอยหลังซึ่งทางผู้จัดการศึกหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกต้องทบทวนใหมอีกครั้ง