ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการสาธารณสุข

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
รายละเอียดของเรื่องก็ให้ไปสามารถดาวน์โหลดได้จาก ระบบ WAN ที่ ftp://203.157.229.3/Insurance Group/แนวทางฯ ได้ อันนี้จะประหยัดกระดาษได้มาก เพราะเอกสารเกือบ 400 หน้า หากคูณด้วย 22 ก็จะได้เป็นต้นไม้หลายต้น และความคงอยู่ของธรรมชาติได้ไปอีกนาน

     วันนี้ผมได้นำเรื่องที่ประชุมกับนายทะเบียน UC ของเครือข่ายหน่วยบริการต่าง ๆ เมื่อวันที่ 31 พ.ย. 2548 มาสานต่อ โดยการทำหนังสือสั่งการเรื่อง การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ โดยนำเรียนไปยังประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ ทุกอำเภอ และกิ่งอำเภอศรีนครินทร์ และสำเนาส่งรองประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ ทุกอำเภอ และกิ่งอำเภอศรีนครินทร์ ด้วย ทั้งนี้ในส่วนรายละเอียดของเรื่องก็ให้ไปสามารถดาวน์โหลดได้จาก ระบบ WAN ที่ ftp://203.157.229.3/Insurance Group/แนวทางฯ ได้ อันนี้จะประหยัดกระดาษได้มาก เพราะเอกสารเกือบ 400 หน้า หากคูณด้วย 22 ก็จะได้เป็นต้นไม้หลายต้น และความคงอยู่ของธรรมชาติได้ไปอีกนาน

     ประเด็นก็คือ ด้วยมีแนวทางการดำเนินงานเพื่อการตรวจประเมิน และขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ประจำปี 2549 ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ออกข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ รวมทั้งวิธีการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บุคคลผู้มีสิทธิได้ลงทะเบียนเลือกเป็นหน่วยบริการประจำ พ.ศ.2547 ลงวันที่ 24 กันยายน 2547 ตลอดจนข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ และประกาศ สปสช.เรื่องเกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2548 ซึ่งมีผลให้หน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการในจังหวัดพัทลุงต้องดำเนินการตรวจประเมินให้แล้วเสร็จ และส่งถึง สปสช.ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2548 ที่จะถึงนี้

     และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้เรียกประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่นายทะเบียน UC ของเครือข่ายหน่วยบริการต่าง ๆ ไปแล้วเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2548 สรุปได้ในสาระสำคัญดังนี้ คือ
          1. การตรวจประเมินหน่วยบริการประจำ (รพท.พัทลุง และรพช.ทุกแห่ง) และหน่วยบริการรับส่งต่อ (รพท.พัทลุง รพช.ควนขนุน และรพช.ตะโหมด) จะดำเนินการโดยคณะทำงานที่คณะอนุกรรมการบริหารงานหลักประกันสุขภาพจังหวัดพัทลุงเห็นชอบให้แต่งตั้งขึ้น
          2. การตรวจประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิ (ศูนย์สุขภาพชุมชนทุกแห่ง) และหน่วยบริการร่วมให้บริการ (สถานีอนามัยทุกแห่ง) จะดำเนินการโดยคณะทำงานระดับเครือข่ายหน่วยบริการเอง ทั้งนี้ให้ใช้แบบประเมิน คู่มือ และแนวทางการดำเนินงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว
          3. การดำเนินการเพื่อตรวจประเมินหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการทั้งหมด ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2548
          4. ขอให้จัดส่งรายละเอียดตามแบบประเมินหน่วยบริการพร้อมคะแนนที่คณะทำงานให้ไว้ และแบบสรุปการตรวจประเมิน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2548

     อนึ่งการแต่งตั้งคณะทำงานในระดับเครือข่ายหน่วยบริการ จะใช้คณะทำงานที่มีอยู่แล้ว หรือแต่งตั้งขึ้นมาใหม่ ก็ได้ตามที่เห็นสมควร และรายละเอียดการตรวจประเมินหน่วยบริการในแต่ละประเภทนั้น สามารถศึกษาได้จากแนวทางการตรวจประเมินที่ส่งมาด้วย หรือจากนายทะเบียน UC ประจำเครือข่ายหน่วยบริการนั้น หรือจะสอบถามมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงได้ที่ งานทะเบียนฯ และการประเมินผล กลุ่มงานประกันสุขภาพ โทร 074 – 613127  ต่อ 116, 115 โทรสาร 074 – 612344 ครับผม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)