“การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจ SMEs” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง (22 เมษายน 2560)

สวัสดีครับชาว Blog

วันนี้ผมได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง มาบรรยายในโครงการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเเข่งขันสู่เวทีตลาดโลกด้วยเทคโนโลยีดีจิทัล ในหัวข้อ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจ SMEs โดยมีผู้ประกอบการ SMEs เข้าอบรมประมาณ 60 คน

ติดตามสรุปการเรียนรู้ได้จาก Blog นี้ครับ


โปรดคลิกที่ลิ้งค์นี้เพื่อติดตามข่าวโครงการ

http://www.gotoknow.org/posts/628017

ที่มา: FIHRD-Chira Academy Newsletter รายปักษ์. ประจำวันที่ 27 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2560

http://www.naewna.com/politic/columnist/29496

ที่มา: คอลัมน์บทเรียนจากความจริงกับดร.จีระ แนวหน้า. วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 หน้า 5บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chira Academyความเห็น (1)

จงกลกร สิงห์โต (ผู้สรุป)
IP: xxx.68.5.40
เขียนเมื่อ 

“การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจ SMEs”

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

วันที่ 22 เมษายน 2560

วิธีการเรียนอย่าง Chira Way สิ่งที่ได้

 • เรื่องของการปลูก Human Development
 • การเก็บเกี่ยวคือเรื่องการบริหารจัดการ เอาไปใช้ได้อย่างไร (เรื่องของแรงจูงใจ)
 • ทำให้สำเร็จ Execution เป็นกระบวนการวางกลยุทธ์เพื่อการบริหารคนอย่างไรไปสู่ความสำเร็จ

Workshop

 • ยกตัวอย่าง CEO ของธุรกิจ SMEs ที่ประสบความสำเร็จเรื่องคนหรือทุนมนุษย์ และเหตุผลคืออะไร อธิบาย (เจ้าของธุรกิจ)
 • ยกตัวอย่าง CEO ของธุรกิจ SMEs ที่ประสบความล้มเหลวเรื่องคนหรือทุนมนุษย์ และเหตุผลคืออะไร อธิบาย (เจ้าของธุรกิจ)
 • วิเคราะห์เรื่องคนในธุรกิจของท่าน.. การปลูก การเก็บเกี่ยว และการเอาชนะอุปสรรค มีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไร อธิบายโดยใช้กรณีศึกษา
 • เนื่องจากพื้นที่ในภาคตะวันออกจะเป็นจุดยุทธศาสตร์ ท่านอยากให้รัฐบาลมีบทบาทอย่างไรในเรื่องทุนมนุษย์ ยกตัวอย่างเป็นข้อ ๆ (พูดเรื่องนโยบายรัฐบาลในอนาคต เพื่อดูว่ารัฐบาลจะพัฒนา SEM ไปอย่างไร ไม่ให้อุ้มเฉพาะธุรกิจใหญ่)
 • ถ้าจะมีการทำงานต่อเนื่องเรื่องทุนมนุษย์ของ SMEs หัวข้ออะไรที่ควรจะดำเนินการต่อ และจะทำอย่างไรจึงจะเกิดการทำงานที่ต่อเนื่องและได้ผล

( เมื่อผมไม่อยู่แล้วทำต่อหรือมีเรื่องใหม่ เช่น เก็บคนดี คนเก่งอย่างไร ให้ทำงานใน SME, พัฒนาคนอย่างไร)

การเรียนทฤษฎีไปปรับใช้ในการทำงาน SME ที่ท่านอยู่ใน Eastern Economic Corridor ต้องนำสิ่งที่ได้มามาเชื่อมโยงกับการทำงานของ SME ของท่าน

ความเห็นของผู้เข้ารับการอบรม

 • เรื่องพัฒนาทุนมนุษย์เป็นเรื่องการบริหารให้คนทำงานอย่างไรให้ตรงกับ SME มีปัญหาเรื่องแรงงาน และการให้คนอยู่ทำงานนานๆ
 • ผู้ประการขนส่ง นโยบาย ECC หรือ เรื่อง 4.0 มีความรู้และความเข้าใจก็น้อย ทำอย่างไรให้ภาคประชาชนเข้าใจมากขึ้น
 • เจ้าของบริษัทขนส่ง ปัญหาเรื่องคนใน Logistic เป็นเรื่องแรงงานขาดแคลนมาก เราสามารถหาแรงงานได้อย่างไร
 • ธุรกิจเรื่องการบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม สนใจเรื่องการสร้างความจงรักภักดีขององค์กร เป็นการฝัง DNA เมื่อเด็กมีความจงรักภักดี ก็อย่างแสดงศักยภาพ เมื่อเจอหัวหน้าที่ดีงานจะเด่นมาก แต่ปัญหาของ SME มีปัญหาเรื่องทุนในการสนับสนุนแล้วเราจะทำอย่างไร
 • โรงงานทำอาหารทะเล เรื่องการบังคับในช้กฏหมาย
 • สนใจเรื่อง Family Business เมื่อโตขึ้นก็มี Memberที่เยอะขึ้นแต่ไม่มีความเป็นมืออาชีพ

อ.จีระ :

 • ต้องเน้นเรื่อง Innovation เพื่อไม่ให้ ธุรกิจ Decline ในทุกเรื่องเมื่อใส่ Input เข้าไปต้องให้เกิดประโยชน์มากกว่า 1.5
 • นโยบายภาครัฐนอกจากเป็น ECC ยังเป็น Innovation District น่าจะมีสถาบันเรื่องนวัตกรรม ในระยอง

อ.จีระ :

 • ทำให้คนมีคุณภาพสูงขึ้น หรือใช้เทคโนโลยีเพื่อการทดแทนคน
 • ต้องหาแรงงานต่างด้าวมาช่วยเสริม
 • รัฐบาลมีสถาบันการศึกษาเฉพาะทางมากขึ้น

การสอนวันนี้เน้นเรื่อง 2 R’s

 • Reality - มองความจริง
 • Relevance - ตรงประเด็น

อ.จ้า : เราต้องไม่ติดกับดักว่าเราเป็น SME แล้วเป็นบริษัทเล็ก ไม่สามารถพัฒนา talent ได้ แต่มันมีวิธีการบริหารแบบ 3 วงกลม

 • CSR, EN policy มีค่าใช้จ่ายสูงมาก ทำให้เกิดปัญหาของราคาสินค้า
 • เพื่อให้เท่ากับบริษัทใหญ่ เรื่องการแก้ไขใช้ out source เอา IT มาใช้
 • เรื่องแรงงานในการทำงานเรื่องประมงเพราะว่าใช้แรงงานต่างด้าว

Thailand 4.0

 • ยกระดับรายได้ปานกลางของประเทศไทย เรามีช่องว่างของรายได้ระหว่างคนรวยกับคนจน
 • ลดกับดักของความเลื่อมล้ำทางสังคม ลดกับดักทางสิ่งแวดล้อม มองเรื่องเครื่องมือที่เป็น IT เข้ามาช่วย ยกตัวอย่างเรื่อง Logistic
 • การมองเรื่องนวัตกรรม ใหม่เลย หรือ มีอยู่แล้วแต่ทำให้ใหม่ขึ้น
 • ทฤษฎี 3 V
 • Value Added สร้างมูลค่าเพิ่ม
 • Value Creation สร้างคุณค่าใหม่
 • Value Diversity สร้างคุณค่าจากความหลากหลาย (การสร้างความร่วมมือไปสู่มูลค่าเพิ่ม)

เนื้อหาหลักการบรรยาย

 • บทบาทของ Eastern Economic Corridor เร่งพัฒนาสามจังหวัดภาคตะวันออก คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา โดยยกขึ้นเป็น “ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก” ผ่าน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
 • Eastern Innovation District โครงการ Smart City and Innovation District ซึ่งเป็นการดึงมหาวิทยาลัย ภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่มาทำงานร่วมกัน มุ่งพัฒนาย่าน บ่มเพาะและพัฒนา Startup ไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง พร้อม ๆ ไปกับการส่งเสริมและสร้างความตื่นตัวในระดับภูมิภาค ที่กระจายไปยังเมืองต่าง ๆ เช่น Eastern Innovation Corridor (บางแสน ศรีราชา พัทยา และอู่ตะเภา)
 • เรื่องความสำคัญของคนในการทำงานของ SME
 • มีความเชื่อว่าการเงิน การตลาดสำคัญ สำหรับ Start up หรือ SMEs
 • ต้องการจะเน้นว่า “คน” หรือ “ทรัพยากรมนุษย์” ก็สำคัญ อาจจะเป็นอันดับแรกด้วยซ้ำไป แต่ก็ต้องไม่ลืมเรื่องอื่น ๆ เช่น Balance Scorecard
 • เนื่องจากเวลาน้อย จึงจะลงประเด็นหลัก ๆ เรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารทุนมนุษย์

10 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย

 • “The world is changing very fast and unpredictable” Michael Hammer
 • “Comparative advantage of countries or economies depend on the quality of human resources.”
 • “Low labor productivity preventsThailand’s strong competitiveness” MichaelPorter
 • “คน คือ ทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่ามากที่สุดขององค์กร”
 • “ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในปัจจุบัน ไม่ใช่เงิน สิ่งของหรือเครื่องจักร แต่เป็นคน เช่น สิงคโปร์ หรืออิสราเอล”
 • “People have unlimited Potential”
 • His philosophy of work is “curiosity and thirst for learning.”
 • “Cultivation is necessary but harvesting is more important”
 • ปลูกพืชล้มลุก.. 3-4 เดือน, ปลูกพืชยืนต้น.. 3-4 ปี, พัฒนาคน.. ทั้งชีวิต
 • “การมองภาพทรัพยากรมนุษย์จาก Macro สู่ Micro”

วัตถุประสงค์

 • เข้าใจเรื่องทุนมนุษย์เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
 • เข้าใจเรื่องการปลูก เก็บเกี่ยว Executions และนำไปใช้กับ Start up และ SMEs ได้
 • เกิดการปะทะกันทางปัญญา สรุปว่าได้ประเด็นอะไรที่สำคัญ และจะทำอะไรต่อไป

4 L’s

Learning Methodology มีวิธีการเรียนรู้ที่ดี

Learning Environment สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้

Learning Opportunities สร้าง/เกิดโอกาสจากการเรียนรู้

Learning Communities สร้าง/เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้

 • ปลูก
 • เก็บเกี่ยว ( 3 วงกลม + HRDS)
 • ลงมือทำให้สำเร็จ (Execution)
 • ภาครัฐคือดูเรื่องนโยบาย ยืมมือเขาเอามาใช้ประโยชน์ให้ได้
 • ภาคเอกชน ต้องรวมตัวกันเพื่อต่อรองกับรัฐบาลให้ได้
 • ภาคชุมชน ท้องถิ่น เข้าไปช่วยเขาเพื่อเขาช่วยท่าน อย่างเรื่องสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยได
 • ภาควิชาการ ส่งเสริมเรื่องงานวิจัยหรือเทคโนโลยีของงานที่ท่านทำ

ปลูกอาจจะหมายถึงการรับคนด้วย คือ ถึงจะเป็น Start up หรือ SMEs ต้องรับคนให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาเขาอย่างต่อเนื่อง ผมแนะนำแนวคิดการพัฒนาทุนมนุษย์ เรียกว่า “8K’s+5K’s”

HRDS

 • Happiness
 • Respect
 • Dignity
 • Sustainability

จากหนังสือ The Entrepreneur ซึ่งพูดถึงกฎทอง 25 ข้อ เพื่อสร้างจิตวิญญาณผู้ประกอบการสำหรับการเป็นผู้บริหารธุรกิจยุคโลกาภิวัตน์ โดย..Mr. William E. Heinecke

 • Find a Vacuum and Fill it.
 • Do Your Homework.
 • You Won't be Committed if You're not Having Fun.
 • Work Hard, Play Hard.
 • Work with Other People's Brains.
 • Set Goals (but go easy on the "Vision" thing).
 • Trust Your Intuition.
 • Reach for the Sky (at least once).
 • Learn to Sell.
 • Become a Leader.
 • Recognize a Failure and Move on.
 • Make the Most of Lucky Breaks.

Chira Hongladarom’s Model

 • Pain is Gain
 • If there is limit, you overcome.
 • ถึงไม่ได้เป็นเจ้าของก็มีพฤติกรรมคล้ายเจ้าของ
 • คิด Projects ใหม่ และยากเสมอ
 • Plan big and ambitious
 • Try to be number 1 ในงานที่ทำ
 • ยกย่องลูกน้อง
 • พัฒนาลูกน้องให้เก่ง ไม่ใช่เก่งคนเดียว
 • สร้าง network ตลอดเวลา
 • Work skill+ Social Skill
 • Failure is lesson
 • บริหาร Cash flow ให้ได้ ถ้าไม่มีต้องหามา
 • Down and up again
 • Get things done
 • Customer’s focus
 • Think big picture
 • Creativity and Innovation
 • Enjoy you work

ผมว่าคนไทยยังไม่มี...

 • การแสวงหาความรู้ (Learning Culture )
 • เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 • ภาวะผู้นำ
 • การมองโลกทัศน์ที่กว้างและกำหนดวิสัยทัศน์ที่ดี
 • Innovation
 • การบริหารเวลา (Time Management)
 • Creativity
 • การมีทัศนคติเป็นบวก (Positive Thinking)
 • ทำงานเป็นทีม
 • การบริหารความรู้ (Knowledge Management)
 • Change management
 • การกระจายอำนาจให้ได้ผล
 • ความสามารถในการตัดสินใจ
 • ความสามารถในการรับฟังและยอมรับความจริง

เป็นต้น

MOTIVATION

 • ปัญหา คือ คนเก่งมักจะไปธุรกิจใหญ่ที่มีความมั่นคง เราจึงได้คนระดับต่ำกว่าบริษัทใหญ่ แต่ถ้าเราพัฒนาเขา ปลูกให้มีคุณภาพก็จะไปได้
 • เจ้าของอย่ามองว่าทีมงานไม่ใช่ครอบครัว เป็นแค่พนักงาน ถ้ามองเขาว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว
 • ให้เขามีส่วนร่วม ไม่ใช่บริหารแบบ Command & Control
 • เน้นการสอนงาน Coaching และ Empower

เรื่องเก็บเกี่ยว.. HRDS

 • สร้างบรรยากาศในการทำงานให้เขามีคุณค่า Meaning & Job Enrichment
 • จ่ายค่าตอบแทนแบบ Pay for Performance
 • สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
 • เน้นการสร้าง High Performance Organization และบริหารแบบ HRDS

สุดท้าย.. เอาชนะอุปสรรค

 • เจ้าของต้องให้พนักงานมีความรู้สึกคล้าย ๆ ครอบครัวเดียวกัน
 • เจ้าของต้องดูแลเรื่อง HR ด้วยตัวเอง อย่ามอบให้เจ้าหน้าที่ เพราะจะทำให้ลูกน้องไม่รักและผูกพันกับองค์กร
 • เจ้าของหรือ CEO ต้องสังเกตให้ดีว่าพนักงานทำงานอย่างมีความสุขหรือไม่ ถ้ามีปัญหารีบแก้ไข
 • เจ้าของไม่ใช่ผู้นำคนเดียว ต้องสร้างให้ทีมงานมีภาวะผู้นำ
 • ช่วงแรกของ Start up และ SMEs จะมีสมาชิกในครอบครัวซึ่งมีความสำคัญ แต่ต้องไม่ทำให้คนนอกครอบครัวรู้สึกแปลกแยก

ประเด็น

 • ถ้าท่านมองคนในองค์กรของท่านเป็นทรัพยากรต้องเติมตลอด แต่เมื่อเพิ่มศักยภาพในตัวเขาจะเป็นทุนขององค์กร อย่างคิเรื่องไม่มี่คนต้องสร้างด้วย
 • ต้องมีภาวะผู้นำ เพื่อให้เขายอมรับในตัวท่าน
 • เรื่องการเรียนรู้ 2 ทาง เราต้องเรียนรู้จากเรา
 • ตัวละคร 4 กลุ่ม
 • เรื่อง 3 กลม
 • องค์กร ต้องทำงานให้คล่องตัวโดยใช้เทคโนโลยี เพื่อสะดวกในการทำงานและลดปัญหาเรื่องคน เรื่องแรงงานได้
 • ทักษะเรื่องคน ต้องเป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ให้รักองค์กรและรักงานที่ทำ รักชาติเพื่อให้อยู่ถึง
 • Motivation คนรุ่นชอบความอิสระ เราจะรู้ว่าต้องบริหารเขาอย่างไร เพื่อให้มีความสุขในการทำงาน HRDS 1