บทความ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาในศตวรรษที่ 21

“การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” เชื่อได้ว่าหลายๆคนคงอาจจะเคยได้ยินประโยคนี้กันมาบ้างแล้ว เพราะตอนนี้ใครๆก็ต่างพากันพูดถึงและให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก ทั้งผู้ใหญ่ในแวดวงการศึกษา ครู อาจารย์ หรือแม้กระทั่งนักเรียน นิสิต นักศึกษาอย่างเราเองก็ตาม ส่วนใครที่เพิ่งเคยได้ยินคงอาจจะมีคำถามหรือข้อสงสัยว่า “การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” นั้นเป็นอย่างไรและเกี่ยวข้องอะไรกับเทคโนโลยี ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลให้การดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปในด้านต่าง ๆ มนุษย์ต้องปรับตัวให้ทันสมัยทันต่อสถานการณ์ ในทางการศึกษาก็เช่นกันได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านต่าง ๆ ทำให้ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน การจัดการเรียนการสอนของครูได้นำสื่อเทคโนโลยีประเภทมัลติมีเดียมาใช้เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อมัลติมีเดียสำหรับการเรียนการสอน หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบเพื่อใช้ในการเรียนการสอน โดยผู้ออกแบบได้บูรณาการเอา ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดิทัศน์ และข้อความเข้าด้วยกัน

ข้อดีของสื่อมัลติมีเดียคือ

1. สามารถเก็บข้อมูลได้หลายรูปแบบเช่น ฮาร์ดดีส แฮนดี้ไดร์ฟ และชีดีรอมเป็นต้น ซึ่งงายและสะดวกต่อการเก็บรักษา

2. สามารถช่วยในการออกแบบบทเรียนตอบสนองต่อแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

3. เป็นสื่อที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามศักยภาพ ตามความถนัดและความสนใจ

4. ผู้สอนสามารถใช้สื่อมัลติมีเดียเมื่อสอนเนื้อหาใหม่ เพื่อต้องการฝึกฝน เพื่อเสนอสถานการณ์จำลอง การสอนที่เน้นกระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา

5. เป็นสื่อที่ใช้ได้กับทุกเพศทุกวัย ทุกระดับชั้น ทุกเวลาและสถานที่ แล้วแต่เนื้อหาที่ครูผู้สอนจะใช้สอน จะเห็นได้ว่าสื่อมัลติมีเดียเป็นสื่อเทคโนโลยีที่มีความสำคัญต่อกิจกรรมการเรียนการสอนอีกประเภทหนึ่งที่ช่วยให้ครูผู้สอนจัดการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่าง มัลติมีเดียที่ใช้ในการเรียนการสอน

เราสามารถใช้สื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาได้ในลักษณะต่างๆเช่น การปรับเข้าหาผู้เรียน ถึงแม้ว่าการใช้คอมพิวเตอร์ในลักษณะสื่อประสมมัลติมีเดียจะเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ในการศึกษามากมายเพียงใดก็ตาม แต่เป็นสิ่งที่แน่นอนว่าคอมพิวเตอร์จะไม่มีวันแทนห้องเรียนได้ ทั้งนี้เนื่องจากการเรียนในห้องเรียนนั้นเป็นการเรียนทู้เรียนจะต้องมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับบุคคลอื่นๆอีกมากมายซึ่งการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ไม่มีวันจะทำเช่นนั้นได้ อย่างไรก็ตาม การใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเรียนในห้องเรียนปกติได้เป็นอย่างมาก และเกมส์เพื่อการศึกษา การใช้เกมส์ในลักษณะของมัลติมีเดียจะเป็นสิ่งดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี นอกเหนือไปจากความสนุกสนานจากการเล่นเกมส์ตามปกติ เกมส์ต่างๆจะมีการสอดแทรกความรู้ด้านต่างๆ เช่น คำศัพท์ ความหมายของวัตถุ แผนที่ทางภูมิศาสตร์ การฝึกทักษะด้านความเร็วในการคิดคำนวณ เป็นต้นและนอกจากนี้การสอนและการทบทวนก็สามารถทำได้ตามความต้องการและตามความสนใจของนักเรียนอีกด้วย และในอนาคตข้างนี้สื่อมัลติมีเดียก็คงจะถูกพัฒนาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากกว่าปัจจุบันเพื่อให้เหมาะสมกับการเรียนรู้และการศึกษาที่ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
หลังจากที่เราได้รู้กันแล้วว่าการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างไรและเทคโนโลยีนั้นจะเข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนได้อย่างไร เราก็ควรจะต้องเตรียมตัวตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นโดยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอเพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่างๆให้กับตนเองเพื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในศตวรรษที่ 21 แต่นอกจากเนื้อหาสาระและความรู้ที่ได้จากการเรียนแล้วเด็กในยุคสมัยนี้ยังจะต้องเป็นเด็กที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกสาธารณะเห็นแก่ส่วนรวมมาก่อนเรื่องส่วนตัว ทั้งนี้ผู้ใหญ่เองก็จะต้องมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเพื่อเพิ่มศักยภาพของเด็กโดยการส่งเสริม ผลักดันและสนับสนุนให้มีการพัฒนาอย่างเต็มที่เช่นกัน ทั้งผู้ใหญ่ในกระทรวง นักวิชาการ ครู อาจารย์ รวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองที่เป็นผู้ออกแบบและสร้างเด็กในยุคศตวรรษที่ 21 ด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาความเห็น (0)