ธุรกิจ SME ในเศรษฐกิจ ปี 2017

Gingkoi11
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ธุรกิจ SME ในเศรษฐกิจ ปี 2017

ในยุคที่ผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อการทำตลาด การเรียนรู้“พฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค” เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการ SME สามารถหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ได้ โดยเทรนด์ธุรกิจที่จะมาแรงในปีนี้ ได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นรายได้ของประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น การก้าวเข้าสู่สังคมเมือง การเติบโตของสังคมผู้สูงอายุ การหันมาใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน รวมถึงไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคในแต่ละวัย ซึ่งมี 5 ธุรกิจมาแรงดังนี้

1.ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

ซึ่งในระยะต่อไปก็คาดว่าจะยังคงเติบโต โดยเฉพาะธุรกิจที่มีแนวคิดในการตอบสนองวิถีคนเมืองที่นิยมความรวดเร็ว สะดวกสบาย มีเวลาจำ กัด แต่ยังต้องการสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพสำหรับการบริโภค รวมถึงการให้บริการที่สอดรับกับพฤติกรรมการใช้เวลากับสังคมออนไลน์มากขึ้น

2.ธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพ

จากการใส่ใจสุขภาพร่างกาย ในกลุ่มผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย โดยในมุมมองของคนรักสุขภาพ การเลือกบริโภคและทำ กิจกรรมจะต้องตอบสนองความคาดหวัง 3 ด้าน คือ มีประโยชน์ต่อร่างกาย ทำ ให้มีความสุข และดีหรือมีประโยชน์ต่อร่างกาย จิตใจ ทั้งตนเองและผู้ที่อยู่รอบข้างในสังคม

3.ธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

ไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วตั้งแต่ปี 2548 โดยคาดว่าสัดส่วนของจำนวนผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 16.0 และร้อยละ 25.0 ในปี 2563 และปี 2573 ตามลำ ดับ สะท้อนให้เห็นว่าตลาดผู้สูงอายุมีขนาดใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆ มีความต้องการสินค้าและบริการเฉพาะด้าน ไม่ว่าจะเป็นสินค้าและบริการที่ช่วยรักษาอาการเจ็บป่วย อำ นวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน

4.ธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ

เช่น กล้องถ่ายภาพ การสื่อสารโทรคมนาคม เป็นต้น ทำ ให้เกิดกลุ่มผู้บริโภคใหม่ๆซึ่งก็คือ กลุ่มคนที่รู้และเข้าใจเทคโนโลยี หรือเรียกสั้นๆ ว่า กลุ่มไวเทค (Tech Savvy Group) ซึ่งมีพฤติกรรมใช้สื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียแทบจะทุกประเภท มีการใช้งานบ่อย ไวต่อการรับรู้และค่อนข้างเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี กลุ่มนี้จึงเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ของนักการตลาด

5.ธุรกิจเกี่ยวกับความสวยงาม

การมีบุคลิกภาพที่ดี รูปร่างหน้าตาที่พึงพอใจ ล้วนเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำ วันให้แต่ละคนเป็นอย่างมาก ดังนั้นความต้องการดูดี ทันสมัยและชะลอความแก่ตามวัย จึงกลายมาเป็นความต้องการของผู้คนในสังคม โดยเฉพาะในสังคมเมือง

วิธีปรับตัวให้เข้ากับธุรกิจในยุคปัจจุบัน
1.ทำความเข้าใจกับ Business Trends ตั้งแต่ระดับโลก (Global Mega Trends) ระดับมหภาค(Macroeconomics) อาทิ นโยบายของรัฐ กฎหมาย มาตรการต่างๆ และระดับอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจ (Industries,Business) เพื่อให้รู้ภาพกว้างของกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลก และนำมาปรับ Business Model ที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง

2.เรียนรู้เครื่องมือทางการตลาดใหม่ๆ มาปรับใช้กับธุรกิจอย่าง Online Marketing ผ่านสื่อต่างๆ เช่นธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ อาจจะต้องหันมาทำ การตลาดผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น

3.เรียนรู้ที่จะนำ เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพื่อลดต้นทุนการผลิต ลดความสูญเสียในการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำ เนินธุรกิจ ทั้งในรูปแบบของเครื่องมือเครื่องจักร และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)เข้าไปเจาะตลาดในพื้นที่ที่กำลังเติบโต

4. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร ให้สามารถตอบสนองกับความต้องการของตลาด หรือเปิดรับพนักงานฟรีแลนซ์ หรือผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถเฉพาะทางมาเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจในบางโครงการ

5. มีการจับมือหรือสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ประกอบการในธุรกิจที่สามารถเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันได้ เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของตน

ที่มา : https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/KSMEAnalysis/Pages/5-Business-Trends-of-2017.aspx

http://marketeer.co.th/archives/83571

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธุรกิจ SME ในเศรษฐกิจ ปี 2017ความเห็น (0)