เพ็ญธนา สมานพันธุ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำต้นบอระเพ็ดมาสกัดและแยกสารออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ HIV-1 ได้สำเร็จ แม้ประสิทธิภาพยังไม่ดีเทียบเท่ายาที่ใช้ในวงการแพทย์ปัจจุบัน แต่ไม่ทำให้เกิดเซลล์ร้ายต่อร่างกาย โดยแนวโน้มจะพัฒนาเป็นยารักษาโรคเอดส์ได้ในอนาฅต

จากหนังสือ รวมปริทรรศน์  ปีที่ 3  ฉบับที่ 33/2549