ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560

ถวิล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560

ดร. ถวิล อรัญเวศ
รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4

ที่ ๙/๒๕๖๐

หมายกำหนดการ

พระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช ๒๕๖๐

นายกรัฐมนตรี ในตำแหน่งบังคับบัญชาสำนักพระราชวัง รับพระราชโองการ เหนือเกล้า ฯ สั่งว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้กำหนดการพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ดังรายการต่อไปนี้

วันพฤหัสบดี ที่ ๖ เมษายน เจ้าพนักงานเตรียมการพระราชพิธี ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิต ไว้พร้อม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน ไปยังพระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต

เวลา ๑๕ นาฬิกา เสด็จออก ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ทรงยืนหน้าพระราชอาสน์หน้าพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร แวดล้อมด้วยเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ มหาดเล็กรัวกรับ ชาวม่านเปิดพระวิสูตร ชาวพนักงาน ประโคมกระทั่งแตรมโหระทึก ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี พระบรมวงศานุวงศ์ องคมนตรี คณะรัฐมนตรี คณะทูต สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา ประธานองค์กรอิสระ ข้าราชการฝ่ายทหารและพลเรือนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามตำแหน่งเป็นมหาสมาคม

เมื่อสุดเสียงประโคมแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทูลเกล้า ฯ ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว พระราชทานแก่นายกรัฐมนตรี เจ้าพนักงานอาลักษณ์ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประทับพระราชลัญจกรแล้วเชิญไปประดิษฐานบนพานทองที่เสาบัวหน้ามหาสมาคม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้อาลักษณ์ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อ่านกระแสพระราชปรารภประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จบแล้ว ชาวพนักงานประโคมฆ้องชัยสังข์ แตร ดุริยางค์ ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ทหารบกทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่ฝ่ายละ ๒๑ นัด และวัดทั่วราชอาณาจักรย่ำระฆังและกลอง

ครั้นสุดเสียงปืนใหญ่ มหาดเล็กรัวกรับ ชาวม่านปิดพระวิสูตร ชาวพนักงานประโคมกระทั่งแตรมโหระทึก วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินกลับ

การแต่งกาย แต่งเครื่องแบบเต็มยศ ไว้ทุกข์ สายสะพายนพรัตนราชวราภรณ์ หรือสายสะพายสูงสุด


สำนักพระราชวัง

วันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

--------------------------------------------


84 ปีเศษที่ประชาธิปไตยของไทยเรามีรัฐธรรมนูญมาแล้ว 19 ฉบับ มีรัฐประหาร 13 ครั้ง
รัฐธรรมนูญที่มีอายุยาวนานสุดคือ ฉบับวันที่ 10 ธันวาคม 2475 มีอายุการใช้ 13 ปี 4 เดือน 29 วัน
ฉบับอายุสั้น คือฉบับวันที่ 27 มิถุนายน 2475 มีอายุ 5 เดือน 13 วัน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กำลังรอการโปรดเกล้าฯ ประกาศใช้อยู่ ถือว่า
เป็นฉบับที่ 20 นับแต่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อ 84 ปีก่อน

นับแต่คณะราษฎรได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute Monarchy)
มาเป็นระบอบประชาธิปไตย (Democracy) ให้สถาบันพระมหากษัตริย์มาอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ นับแต่วันที่ 24 มิ.ย.2475
ก็มีการประกาศใช้กฎหมายสูงสุดที่เรียกว่า "รัฐธรรมนูญ" ในประเทศไทยมาแล้วทั้งสิ้น 19 ฉบับ แบ่งเป็นรัฐธรรมนูญ
"ฉบับถาวร" 11 ฉบับ และ "ฉบับชั่วคราว" (ที่บางครั้งเรียกว่าธรรมนูญการปกครอง) อีก 8 ฉบับ

ประเทศไทยเคยมีการรัฐประหารมาแล้วทั้งสิ้น 13 ครั้ง โดย 9 ครั้งได้ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญที่ใช้
อยู่ในขณะนั้นทั้งฉบับ มีเพียง 4 ครั้งเท่านั้น ได้แก่การรัฐประหารโดยพระยามโนปกรณ์นิติธาดา ในปี
พ.ศ.2476 โดย พล.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา ในปี พ.ศ.2476, โดย พล.ท.ผิน ชุณหะวัณ
ในปี พ.ศ.2491 และโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในปี พ.ศ.2500 ที่ไม่มีการประกาศยกเลิก

กฎหมายสูงสุดของไทย ที่มีระยะเวลาใช้บังคับสั้นที่สุด คือ พ.ร.บ.ธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน
สยามชั่วคราว พ.ศ.2475 ใช้บังคับระหว่างวันที่ 27 มิ.ย.2475 - 10 ธ.ค.2475 รวมระยะเวลา
เพียง 5 เดือน 13 วัน ก่อนถูกยกเลิกเมื่อมีการประกาศใช้ "รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม"
ซึ่งถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับถาวร ฉบับแรกของประเทศกฎหมายสูงสุดของไทย ที่มีระยะเวลา
ใช้บังคับยาวนานที่สุด คือ "รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม" โดยใช้บังคับระหว่าง
วันที่ 10 ธ.ค.2475 - 9 พ.ค.2489 รวมระยะเวลา 13 ปี 4 เดือน 29 วัน
โดยถูกยกเลิกเนื่องจากมีการประกาศใช้ "รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2489"

เผยขั้นตอนสู่การเลือกตั้งใช้เวลาสูงสุด 565 วัน คาดได้หย่อนบัตรปลายปี 2561

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตนทราบหมายกำหนดการพระราชพิธี
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในวันที่ 3 เม.ย. ที่ผ่านมานี้เอง เนื่องจากต้องเป็น
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ว่าจะทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญฯ ในวันที่ 6 เม.ย. เวลา 15.00 น.
ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ยืนยันว่ารัฐบาลได้เตรียมการสำหรับพระราชพิธีไว้หมดแล้ว

"ตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย. เวลา 00.01 น. ถือเป็นการนับหนึ่งของรัฐธรรมนูญฯ ฉบับปี 2560 จากนั้นทุกอย่างจะเดินหน้า
ตามโรดแม็ป จะช้าหรือเร็ว ก็ขึ้นอยู่กับการทำตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ ผมไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงขั้นตอนตรงไหนเลย
" พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

รายงาน : รัฐธรรมนูญ 2560 "ต้านโกง" หรือ "ทุนขุนนาง"

สำหรับโรดแม็ปสู่การเลือกตั้ง นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เปิดเผยผ่านรายการวิทยุแห่งหนึ่ง ในวันนี้ว่า จะมีขึ้นภายหลังการจัดทำ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายลูก ซึ่งรัฐธรรมนูญฯ ให้ระยะเวลาไม่เกิน 240 วัน จากนั้นส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาอีกไม่เกิน 60 วัน หากมีความเห็นต่างกันระหว่าง กรธ. กับ สนช. ก็อาจต้องใช้เวลาแก้ไขเพิ่มเติมอีกไม่เกิน 30 วัน จากนั้นให้พักไว้ 5 วัน แล้วส่งให้นายกฯ นำขึ้นทูลเกล้าฯ ภายใน 20 วัน เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยซึ่งขั้นตอนนี้จะมีระยะเวลาดำเนินการระหว่าง 30-90 วัน ทั้งนี้ จะต้องมีการจัดทำกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ทั้ง 4 ฉบับให้แล้วเสร็จก่อนถึงจะมีการเลือกตั้งได้

"สำหรับกฎหมายลูกที่ กรธ. จะส่งให้ สนช. พิจารณาได้เร็วที่สุดคือ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง กับ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง" นายอุดมกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญฯ ระบุว่า หากกฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ทั้ง 4 ฉบับ ประกาศใช้เป็นกฎหมาย จะนำไปสู่การเลือกตั้งที่ใช้เวลาไม่เกิน 150 วัน รวมระยะเวลาสู่การเลือกตั้งนับแต่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฯ ในวันที่ 6 เม.ย. สูงสุดคือไม่เกิน 565 วัน หรือเกือบ 19 เดือน คาดว่าการเลือกตั้งน่าจะเกิดขึ้นปลายปี 2561 อย่างแน่นอน

แหล่งข้อมูล

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/...

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/...

http://www.bbc.com/thai/thailand-38263329

http://www.bbc.com/thai/thailand-39489330
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความทางวิชาการถวิล อรัญเวศความเห็น (0)