ทุนชุมชนภาคตะวันตก กรณีศึกษา กระบวนการมีส่วนร่วมในการรวมกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านหนองควายเฒ่า ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม(ครั้งที่4)

ทุนชุมชนภาคตะวันตก กรณีศึกษา กระบวนการมีส่วนร่วมในการรวมกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษในครัวเรือน หมู่ที่ 7 บ้านหนองควายเฒ่า ตำบล ดอนพุทรา อำเภอ ดอนตูม จังหวัด นครปฐม


สวัสดีครับ ต่อเนื่องจากคราวที่แล้ว วันนี้กลุ่มของพวกเราจะมาเล่าถึงประวัติความเป็นมาและข้อมูลกลุ่มเครือข่ายกลุ่มผักปลอดสารพิษในครัวเรือนกันบ้าง ว่ามีที่มาและประวัติอย่างไรบ้าง และผู้ใหญ่บุญเติมยังได้พาพวกเราไปเที่ยวชมสวนผักปลอดสารพิษของบ้านสมาชิกอีกด้วยครับ


ข้อมูลกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษในครัวเรือน หมู่ที่ 7 บ้านหนองควายเฒ่า ตําบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

สถานที่ตั้ง

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บุญเติม สระจูม หมู่ที่ 7 บ้านหนองควายเฒ่า ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม


ประวัติความเป็นมาของกลุ่ม

การรวมกลุ่มของเครือข่ายผักครัวเรือนปลอดสารพิษ บ้านหนองควายเฒ่านั้น เริ่มก่อตั้งขึ้นเป็นกลุ่มเมื่อ พ.ศ.2549 และได้ก่อตั้งกลุ่มแบบเป็นทางการที่ได้ร่วมกับองค์กรพัฒนาชุมชนของจังหวัดนครปฐมเมื่อ พ.ศ.2554 โดยมีนายบุญเติม สระจูม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านหนองควายเฒ่าเป็นก่อตั้งกลุ่มขึ้น เริ่มแรกก่อนการรวมกลุ่มได้มีโครงการเกษตรผสมผสานที่จัดขึ้นโดย อบต.ตำบลดอนพุทรา มีการจัดงบประมาณให้จำนวนหนึ่ง โดยมีประชาชนในหมู่บ้านเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งหมด 50 ครัวเรือน แต่โครงการไม่ประสบผลสำเร็จนัก เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสนใจมากนัก แต่ได้มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งมีความสนใจที่จะทำเกษตรแบบผสมผสาน จึงได้มีการรวมกลุ่มขึ้นโดยชาวบ้าน 19 ครัวเรือน โดยมีผู้ใหญ่บุญเติมเป็นหัวหน้ากลุ่มเครือข่าย

ต่อมาการดำเนินงานการทำเกษตรนั้น เริ่มประสบความสำเร็จ ชาวบ้านจึงให้ความสนใจในเกษตรผสมผสานมากขึ้น จึงทำให้กลุ่มเครือข่ายมีขนาดใหญ่ขึ้นจนมีผู้เข้าร่วมกลุ่มมากกว่า 50 ครัวเรือน จึงได้มีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ ในนาม กลุ่มเครือข่ายผักครัวเรือนผักปลอดสารพิษบ้านหนองควายเฒ่า(หมู่ที่ 7) ทำให้กลุ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น ทำให้ชาวบ้านที่อยู่หมู่อื่นพื้นที่ใกล้เคียงมีการรวมกลุ่มเช่นเดียวกัน ทำให้ปัจจุบันกลุ่มเครือข่ายผักครัวเรือนปลอดสารพิษ มีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งหมด 6 เครือข่าย โดยกลุ่มเครือข่ายของบ้านหนองควายเฒ่าหมู่ที่7(กลุ่มย่อย) เป็นกลุ่มเริ่มก่อตั้ง และมีกลุ่มโครงการระดับตำบลที่จัดตั้งโดย อบต.ตำบลดอนพุทรา

ในปัจจุบันได้มีหน่วยงานของ สสส. เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนกลุ่มเครือข่ายของชาวบ้านหมู่บ้านหนองควายเฒ่า โดยได้เข้ามาส่งเสริมดูแล และพัฒนาให้กลุ่มเครือข่ายมีความเข้มแข็งขึ้น และมีการจัดการส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ให้กลุ่มเครือข่าย


แผนที่เดินดิน(บ้านหลังสีแดงคือบ้านที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก)


ไทม์ไลน์กลุ่ม

ภาพแสดงลำดับเหตุการณ์ความเป็นมาในแต่ละปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันของกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านหนองควายเฒ่า หมู่ที่ 7 บ้านหนองควายเฒ่า ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ไทม์ไลน์แสดงฤดูการที่เหมาะสมต่อการปลูกพืชแต่ละชนิด

ไทม์ไลน์แสดงถึงการปลูกพืชในแต่ละฤดูของคนในกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านหนองควายเฒ่า หมู่ที่ 7 บ้านหนองควายเฒ่า ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
SWOT กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านหนองควายเฒ่าหมู่ที่ 7 บ้านหนองควายเฒ่า ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐมเผื่อทราบถึงปัญหา และนำมาซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหา

S (จุดแข็ง)

- มีเครือข่ายองค์กรเกษตรอินทรีย์ และผู้นำที่ดี

- มีประสบการณ์ในการปลูกผักปลอดสารพิษ

- มีความเชี่ยวชาญด้านการปลูกผักปลอดสารพิษ

เช่น การเลือกต้นกล้า

-ในกลุ่มมีความสามัคคี และติดต่อสื่อสารกัน

W (จุดอ่อน)

- เป็นกลุ่มใหม่ ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก

- ไม่ถนัดด้านการทำสื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

- ขาดเงินทุนและความรู้ด้านการทำธุรกิจ

- ชาวบ้านไม่เห็นถึงผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของกลุ่ม

0 (โอกาส)

- มีกลุ่มติดต่อมาเพื่อเข้าร่วมอบรมการปลูกผัก

- กระแสรักสุขภาพมีความสำคัญในปัจจุบัน

- การสอนปลูกผักปลอดสารพิษยังเป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่ค่อยมีคนทำ

- กลุ่มสามารถขยายเครือข่าย และเป็นที่รู้จักมากขึ้น

T (อุปสรรค)

- ขาดแคลนแรงงานทำสวน

- สภาพอากาศแปรปรวน เช่น นํ้าท่วม นํ้าแล้ง ฝนตกหนัก

- ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่กล้าที่จะเข้าร่วมกลุ่ม

- บุคลากรเข้าไม่ถึงคนภายในชุมชน


และทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลกลุ่มและประวัติของกลุ่มเครือข่ายผักปลอดสารพิษในครัวเรือนของหมู่บ้านหนองควายเฒ่าครับต่อไปผู้ใหญ่บุญเติมได้พาพวกราเข้าไปชมสวนผักของสมาชิกด้วยครับ


ภาพสวนผักปลอดสารพิษของสมาชิกกลุ่ม

(ภาพถ่ายโดยนายภัทรภณ ศิริเลิศ)


ภาพสวนผักปลอดสารพิษของสมาชิกกลุ่ม

(ภาพถ่ายโดยนายภัทรภณ ศิริเลิศ)ภาพถ่ายรูปกับผู้ใหญ่ในสวนผัก

(ถ่ายโดย นางสาวธัญญลักษณ์ มะโนนิน)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 57/41 วิจัยเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมในการรวมกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษความเห็น (0)