​170401-1 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Commit & committee

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.04.01


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “commit”

(สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ สอง) ว่า “kuh-MIT


Kernerman English Multilingual Dictionary

ให้คำแปล กริยา “commit”

มีรูป Past tense/past participle ว่า “committed”

คือ “ทำความผิด” (โดยเฉพาะ “ทำสิ่งที่ผิดกฎหมาย”) เช่น

‘He committed the murder when he was drunk.’

ว่าคือ “ส่งให้” (บุคคล) แก่ สถาบัน เพื่อ “รักษา/เก็บไว้” เช่น

‘……. committed to prison.’

ว่าคือ “มีพันธะ” หมายถึง “ให้บางคนอยู่ใต้พันธะเฉพาะอย่าง” เช่น

‘She has committed herself to looking after her dead brother’s children till the age of 18.’

คำแปล นาม รูป “commitment”

คือ “ความรับผิดชอบ” (obligation) เช่น

‘She could not take the job because of family commitments.

เป็น นาม รูป “committal”

คือ “การให้สัญญา” (the act of committing) กับสถาบันหนึ่ง

เมื่อเป็น คุณศัพท์ รูป “committed”

คือ “ซึ่งมีพันธะ” หมายถึง “ให้สัญญาจะทำ/สนับสนุน บางสิ่ง” เช่น

‘He was committed to looking after his uncle.’

‘He is a committed socialist.’


Collins COBUILD English Usage Dictionary

อธิบาย ความหมาย นาม “committee”

คือ “กลุ่มบุคคล” ที่ ‘represent’ กลุ่ม/องค์กร ที่ใหญ่กว่า

เพื่อทำหน้าที่ “ตัดสินใจ/วางแผนงาน” แทน กลุ่ม/องค์กร นั้น เช่น

‘A special committee has been set up.’

ใน British English สามารถใช้ กริยา ได้ทั้งรูป “เอกพจน์หรือพหูพจน์”

ให้ตามหลัง “committee” เช่น

‘Since 1963 the Committee has struggled, unable to shake off its weakness.’

‘The National Executive Committee have their travelling expenses paid.’

ให้ข้อสังเกตด้วยว่า ใน US English ตามปกติในภาษาพูด

ใช้เพียง กริยา รูป เอกพจน์ กับ “committee” เช่น

‘The North American planning committee has recommended 28 possible topics.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (0)