ความสามัคคีคือพลังทำให้ชาติอยู่รอดปลอดภัย

ถวิล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ความสามัคคีคือพลังทำให้ชาติอยู่รอดปลอดภัย

ดร. ถวิล อรัญเวศ

รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4


จากประวัติศาสตร์ชาติไทย เราเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าสองครั้ง

เพราะคนไทยขาดความรู้รักสามัคคี ไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทำให้ประชาชน

ในชาติไม่ลงรอยกัน แตกความสามัคคีกัน เป็นจุดอ่อนที่อริราชข้าศึกษา

สามารถโจมตีหรือทำลายได้ง่าย เพราะความอ่อนหล้าของคนในชาติ เมื่อข้าศึก

เขาเห็นเรารบกันเอง เกิดความเพี้ยงพล้ำ ก็สามารถโจมตีได้ง่าย

ความสามัคคีความพร้อมเพรียงปรองดองสมานฉันท์กัน

และความมีน้ำใจที่กลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ย่อมเป็นกำลัง

อันสำคัญในอันที่จะยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้สำเร็จได้

พุทธองค์ทรงสอนให้เราดูได้แม้กระทั้งสัตว์เล็กๆ เช่น มด ผึ้ง ปลวก

รวมกัน ย่อมจะทำรัง จอมปลวกให้ใหญ่ได้ ฉันใด มนุษย์เราก็ฉันนั้น

ถ้าเรารวมพลังกัน ร่วมด้วยช่วยกัน งานแม้จะใหญ่ ย่อมจะสำเร็จ

แต่ถ้าขาดความสามัคคีกันแล้วไซร้ย่อมมีแต่จะประสบความพ่ายแพ้

ความสามัคคี นั้น สามารถกระทำให้เกิดขึ้นได้ ทั้งในระดับครอบครัว

ระหว่างสามี ภรรยา บิดามารดา บุตรธิดา ในระดับสังคม ระหว่าง

ครูอาจารย์ ศิษย์ เพื่อนกับเพื่อน ระดับหมู่บ้าน ระดับชุมชน

และระดับประเทศชาติ ซึ่งทุกคนจะต้องนึกถึงประโยชน์ของส่วนรวม

เป็นที่ตั้ง และควบคู่ไปกับประโยชน์ส่วนตน ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วทั้ง

ประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมก็จะได้รับความเสียหายไปด้วยกัน

ดังคำที่ว่า

"มุ่งประโยชน์ส่วนตน แต่คนเดียว

ไม่แลเหลียว ส่วนรวม จะเสียหาย

เมื่อส่วนใหญ่ ยับย่อย พลอยวอดวาย

ส่วนของตน ก็สลายไป ด้วยกัน

ละส่วนตนไว้ก่อน จึงย้อนกลับ

เมื่อส่วนรวมได้รับสมานฉันท์

อานิสงส์ ส่วนใหญ่ ได้ร่วมกัน

จะส่งผล ให้ตนนั้น สุขสันต์เอย"

ความสามัคคีเป็นคุณธรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์มาก

ก่อให้เกิดความสุขและความสำเร็จในกิจการงานแก่หมู่คณะ

ดังพุทธพจน์ที่ว่า

"สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคีสมคฺคานํ ตโป สุโข

สพฺเพสํ สงฺฆภูตานํ สามคฺคี วุฑฺฒิสาธิกาติ"

ความสามัคคีของหมู่ ทำให้เกิดสุข ความเพียรของหมู่ชน

ผู้พร้อมเพรียงกัน ทำให้เกิดสุข ความพร้อมเพรียงของปวงชนผู้เป็น

หมู่คณะ ย่อมยังความเจริญให้สำเร็จ ฉะนี้แล

ดังนั้น ความสามัคคี จึงเป็นคุณธรรมที่ทำให้เกิดความร่วมมือ

ร่วมใจกันที่สามารถรักษาและพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง

หากทุกคนมีความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ในทางที่ดีที่เจริญ มีพร้อมอยู่ในกายในใจของคนไทย หมั่นเจริญให้เกิดขึ้น

และรักษาไว้มิให้เสื่อม ประเทศชาติไทยจะมั่นคงดำรงอยู่ด้วยความร่มเย็น

เป็นสุขตลอดไป้ สามัคคีจะทำให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนตลอดไป

เพราะฉะนั้น ชนชาวไทยหรือชาติไหนก็แล้วแต่ ถ้าอยากให้ชาติเป็นปึกแผ่น

รุ่งเรือง ก็ต้องร่วมกำลัง ตั้งมั่นในความสามัคคีกัน ดัง ดังพระราชนิพนธ์

ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ว่า

ไทย รวมกำลัง ตั้งมั่น จะสามารถ ป้องกัน ขันแข็ง

ถึงแม้ว่า ศัตรู ผู้มีแรง มายุทธแย่ง ก็จะปลาศไป

ขอแต่เพียง ไทยเรา อย่าผลาญญาติ ร่วมชาติร่วมจิต เป็นข้อใหญ่

ไทย อย่ามุ่งร้าย ทำลายไทย จงพร้อมใจ พร้อมกำลัง ระวังเมือง

ให้นานา ภาษาเขานิยม ชมเกียรติยศ ฟูเฟื่อง

ช่วยกันบำรุง ความรุ่งเรืองให้ชื่อไทย กระเดื่อง ทั่วโลกา

ช่วยกัน เต็มใจ ใฝ่ผดุง บำรุง ทั้งชาติ ศาสนา

ให้อยู่ จนสิ้น ดินฟ้าวัฒนา เถิดไทย ไชโยแหล่งข้อมูล (ที่ควรศึกษาเพิ่มเติม)

https://youtu.be/zPzRLq0574I?list=R...

http://www.pratedthai.com/index.php...

http://pr.prd.go.th/nan/ewt_news.ph...บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความทางวิชาการถวิล อรัญเวศความเห็น (0)