การจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education เรื่อง เซลล์สุริยะ

การจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education เรื่อง เซลล์สุริยะ

วิทยาศาสตร์ (S)

เทคโนโลยี (T)

วิศวกรรมศาสตร์ (E)

คณิตศาสตร์ (M)

 • อธิบายการเปลี่ยนแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า
 • อธิบายรูปแบบการต่อวงจรไฟฟ้า
 • อธิบายหลักการเดินทางของแสง
 • ความสำคัญและประโยชน์ของแสงอาทิตย์
 • ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หาความรู้
 • สร้างสิ่งของเครื่องใช้ วิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายเพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบและแบบจำลองสิ่งของเครื่องใช้
 • ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันตามหลักการทำโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ
 • สร้างแบบจำลองหรือรูปแบบที่อธิบายหรือแสดงผลของการสำรวจตรวจสอบ
 • นำความรู้เรื่องการวัดและเรขาคณิตไปใช้ในศิลปะการออกแบบ

กระบวนการออกแบบ

ขั้นที่ 1 กำหนดปัญหาหรือความต้องการ

ครูกำหนดความต้องการ : สร้างบ้านจำลองโดยใช้โซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้า เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบันใช้พลังงานจากถ่านหินซึ่งเป็นพลังงานสิ้นเปลืองและก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ขั้นที่ 2 การค้นหาแนวคิดที่เกี่ยวข้อง

ให้นักเรียนค้นคว้าหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งแผงเซลล์สุริยะ และประโยชน์ของเซลล์สุริยะ

ขั้นที่ 3 การวางแผนและพัฒนา

 1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน
 2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบบ้านโดยการวาดภาพ และเลือกวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างบ้านจำลองเซลล์สุริยะ
 3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือสร้างบ้านจำลองเซลล์สุริยะ

ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปและประเมินผล

 1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทดสอบการใช้งานบ้านจำลองเซลล์สุริยะ โดยสังเกตจากการติดของหลอดไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านจำลอง
 2. ครูประเมินชิ้นงาน และให้คำแนะนำ
 3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 4. ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนกันประเมินแบบบ้านจำลองเซลล์สุริยะระหว่างกลุ่ม

ขั้นที่ 5 การนำเสนอผลลัพธ์

 1. ให้นักเรียนออกมานำเสนอผลงาน
 2. ให้นักเรียนบอกถึงการเชื่อมโยง หรือการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันจัดทำโดย

นางสาวชุติมา ทุนสูงเนิน 59B0101406

นางสาวอมรรัตน์ มอมขุนทด 59B0101424

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 หมู่ที่ 4

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน STEM (Solar cell)ความเห็น (0)