​สรุปสาระโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ปี 2560

​สรุปสาระโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ปี 2560

30 มีนาคม 2560

ทีมวิชาการ สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย [1]

ความสำเร็จของการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “ ระหว่างวันที่ 21 – 24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร จัดโดย สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยศิลปากร ถือได้ว่าประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่งที่น่าพึงพอใจ อย่างแรกก็คือ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาเป็นวิทยากรผู้ร่วมปาฐกถาทุกคน ตอบรับการเข้าร่วมการสัมมนาทุกราย โปรแกรมรายการตารางสัมมนาที่กำหนดไว้ไม่เปลี่ยนแปลง บรรดาผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้ถือเป็นตัวจริงเสียงจริงของผู้ที่อยู่ในแวดวงการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะ “การปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น” ก็หมายความว่า ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศของ “สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ” (สปท.) [2] มีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 ถึง 27 เรื่อง [3] จึงถือได้ว่า “แม่น้ำ 3 สาย (หรือ 5 สาย) ได้เดินหน้าปฏิรูปประเทศตามโรดแมปที่วางไว้” [4]โดยใช้เวทีการสัมมนาแห่งนี้เป็นเวทีหนึ่งในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศนั่นเอง อันเป็นการยืนยันเดินหน้าผลักดันแนวทางการปฏิรูปประเทศ และหวังให้ท้องถิ่นมีส่วนสำคัญในการปรับโครงสร้างการปฏิรูปที่เป็นรูปธรรม “ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น”

ความสำเร็จที่สำคัญอยู่ที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นบรรดาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และเหล่าบรรดาฝ่ายประจำข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกท่าน รวมทั้งสิ้นล้นหลามกว่าพันคน ที่ได้ผนึกกำลังกันมาร่วมสัมมนาให้งานครั้งนี้ประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายไม่ว่าในเชิงปริมาณ หรือ เชิงคุณภาพ โดยเฉพาะในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชี้แจง “การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในส่วนของการปกครองท้องถิ่น”

บรรยายตรง ถามตรง ตอบตรง ฟันธง

ในการสัมมนาทั้ง 4 วัน เป็นการ “สัมมนาวิชาการในระยะเปลี่ยนผ่าน” ที่จุใจ ครบถ้วนเหมาะสมที่สุด มาดูประเด็นน่าสนใจจากบรรดาผู้ทรงคุณวุฒิที่มาร่วมบรรยายปาฐกถาที่ขอหยิบยกมา แม้จะไม่ครบทุกคนก็ตาม

การแก้วิกฤติที่เกิดขึ้นในอดีต โดย “ยุทธศาสตร์ชาติ” ถือเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศหวังให้ท้องถิ่นมีส่วนสำคัญในการปรับโครงสร้างการปฏิรูปที่เป็นรูปธรรมปราศจากการทุจริตคอรัปชัน ตามรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติเมื่อ 7 สิงหาคม 2559 ได้กำหนดให้ต้องมี “ร่างพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ” โดยสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้ ถือเป็นแม่บทหลักในการกำหนดนโยบาย ทิศทาง และแผนพัฒนาการขับเคลื่อนประเทศด้านต่าง ๆ ที่รัฐบาลใหม่ ซึ่งมาจากการเลือกตั้งจะต้องปฏิบัติตาม “ยุทธศาสตร์ชาติ” [5] ถือเป็นกลไกใหม่ที่ไม่เคยมีในรัฐธรรมนูญฉบับใดของไทยมาก่อน โดยในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มาตรา 65 [6]กำหนดให้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติขึ้น เพื่อเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ โดยกำหนดให้จัดทำกฎหมายเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ ภายใน 120 วัน และจัดทำยุทธศาสตร์ชาติให้เสร็จภายใน 1 ปี [7]

(1) ท่านพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ [8] เผยว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รอพิจารณา กฎหมายปฏิรูปท้องถิ่น ย้ำว่าจะทำตามขั้นตอน พร้อมรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนรอบด้าน และเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นหน่วยงานเล็กที่สุดแต่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งที่ผ่านมาการบริหารงานของท้องถิ่นยังมีปัญหาทำให้การจัดบริการสาธารณะกับประชาชนยังไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จึงวางแนวทางการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ทำให้การบริหารงานเกิดความสับสนขาดเอกภาพ โดยรวบรวมกฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นฉบับเดียว เพื่อให้การบริหารงานเกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงานเพื่อประชาชน

(2) ท่านมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ [9] เผยว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้ความสำคัญกับการมีวินัยของประชาชน มุ่งส่งเสริมการศึกษาตั้งแต่เด็ก สร้างกลไกป้องกันคนทุจริตไม่ให้เข้ามาปกครองบ้านเมือง และกำหนดหน้าที่ของรัฐบาลและองค์กรอิสระอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังกำหนดหมวดการปฏิรูปไว้ในรัฐธรรมนูญ ท่านเชื่อในกลไกของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ว่าจะช่วยแก้ปัญหาชาติได้ ชูหมวดปฏิรูปแก้วิกฤติการเมือง โดยเฉพาะการปฏิรูปตำรวจ อย่าฝืนการปฏิรูป

ปัญหาที่สำคัญที่สุด ก็คือการเข้าสู่อำนาจทางการเมือง ใช้อำนาจในทางที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและพรรคพวก ทำให้เกิดการทุจริตเชิงนโยบาย การใช้อำนาจไปในทางที่ไม่สุจริต เป็นหนทางเพื่อที่จะรักษาอำนาจนั้นๆ ต่อไป หลายๆ องค์กรที่ คสช.ใช้อำนาจตรวจสอบการทุจริต มองว่าเป็นวิกฤติที่อันตรายที่สุดสำหรับประเทศและประชาชน รวมถึงทำลายความน่าเชื่อถือของระบอบประชาธิปไตย อีกหนึ่งวิกฤติคือ ประเทศไทยเริ่มมีกฎหมายมากขึ้น ประชาชนอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายโดยตลอด แต่เมื่อถามว่า การบังคับใช้กฎหมายนั้นตรงไปตรงมาหรือไม่ คำตอบก็คือไม่ แต่เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้มีอำนาจ นอกจากนี้ยังมีวิกฤตการณ์ที่ข้าราชการทำงานแบบไม่รู้ร้อนรู้หนาว และไม่มีกำหนดเวลา ซึ่งทำให้การทำงานช้า เมื่อผู้ที่อยู่ในอำนาจสูงไม่สุจริต ผู้ที่อยู่ข้างล่างก็ไม่สุจริตตาม วิกฤตการณ์ทั้งหมดที่กล่าวมา เกิดขึ้นจากคนไม่มีวินัย ทำงานไปวันๆ ไม่เกิดสำนึกในความรับผิดชอบ ถามว่า “เราจะเป็นประชาธิปไตยไปทำไม หากเลือกตั้งแล้วได้แต่นักการเมืองโกง”

(3) ท่านวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี [10] แนะเรื่องปรองดอง ควรเลี่ยงนิรโทษกรรม อภัยโทษ ย้ำว่า หลังรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ รัฐบาลต้องเสนอร่าง พ.ร.บ.ปฏิรูป และ พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือ อย่างน้อย 7 ด้าน อาทิ การเมือง ระเบียบราชการ กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม การศึกษา อื่นๆ โดยประกาศใช้ภายใน 4 เดือน จากนั้น สปท.จะสิ้นสุดการทำงานทันที และร่าง พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กำหนดคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยกำหนดงานเบื้องต้น 6 ด้าน คือ ความมั่นคง ศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ การพัฒนากำลังคน พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดความเหลื่อมล้ำ และกฎระเบียบราชการ และต้องดำเนินการออกกฎหมายลูกให้เสร็จภายใน กำหนดเวลา 4 เดือน และต้องออกกฎหมายลูก 10 ฉบับ ในจำนวนนี้ต้องออกมา 4 ฉบับก่อน เช่นกฎหมายเลือกตั้ง เป็นต้น

ในความรับผิดชอบของรัฐบาลต่อกฎหมายที่จะต้องทำภายหลังวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนั้นคือ รัฐบาลต่อจากนี้ไม่ได้มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีอีก 3 ภารกิจสำคัญ คือ (1) การปฏิรูปทุกด้าน (2) ทำงานตามยุทธศาสตร์ชาติ และ (3) การสร้างความสามัคคีปรองดอง ทั้งนี้เพื่อแบ่งเบาภารกิจของรัฐบาลในการขับเคลื่อนภารกิจที่เพิ่มมา 3 ประการ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความปรองดอง หรือ “คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ” (ป.ย.ป.) ขึ้นมา ทั้งนี้ การปลูกฝังความมีระเบียบวินัยของประชาชน การสร้างระบบการศึกษาที่เอื้อต่อการปลูกฝังจิตสำนึกของความสุจริต สร้างกลไกให้ได้คนดีเข้ามาปกครองบ้านเมือง คงไม่ใช่หน้าที่ของภาครัฐในการกำหนดนโยบายลงไปเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมาจากความร่วมมือของประชาชนในระดับชุมชนและท้องถิ่นด้วย ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างพื้นฐานเหล่านี้ร่วมกัน เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือการบริหารจัดการเพื่อประชาชนโดยประชาชน

การแก้ปัญหาข้อติดขัด โดยเฉพาะปัญหาที่ติดขัด 5 ข้อ ย่อได้เป็น trump คือ เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ เช่น การปิดไลน์ที่ผิดกฎหมาย ติดที่กฎระเบียบ ติดขัดที่ความไม่เข้าใจ ไม่มีเงิน และติดที่บุคลากร ซึ่งการทำงานของ ป.ย.ป.แบ่งเป็น 4 คณะทำงานย่อย คือ กรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งตัดสินใจไว้เร็ว ในการเสนอเรื่องเข้า

(4) ท่านพงศ์โพยม วาศภูติ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และ อดีตประธานคณะกรรมาธิการ ปฏิรูปด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [11] กล่าวบรรยายสาระได้อย่างจับใจ รวบรัด เพราะท่านมีประสบการณ์ตรงท้องถิ่นมาก ท่านเชื่อว่า “ชาวท้องถิ่นต้องติดตามข่าวการปฏิรูปท้องถิ่นอย่างตาไม่กระพริบ โดยเฉพาะปี 2560-61 จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ...”

(5) ท่านวัลลภ พริ้งพงษ์ อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) [12] ได้ถือโอกาสใช้เวทีการสัมมนานี้ ในการอธิบายชี้แจง “การควบรวม อบต.ลดเหลื่อมล้ำว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำและไม่กระทบการกระจายอำนาจแต่อย่างใด

การควบรวมองค์การบริหารส่วนตำบล ( อบต.) ในส่วนของสปท.ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น เชื่อมั่นว่าองค์กรที่สร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศได้ และลดความเลื่อมล้ำเรื่องงบประมาณน่าจะเป็นหน้าที่ อปท. เราต้องการให้ท้องถิ่นมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน แต่โครงสร้างไม่เอื้ออำนวยในการหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ

ในเรื่องการควบรวมตัวเลขเมื่อปี 2557 อปท.ที่อยู่ในเกณฑ์ควบรวมประมาณ 4,500 กว่าแห่ง จำนวนนี้เป็น อปท.ที่มีขนาดเล็กทั้งหมด มีรายได้น้อย ใน 4,500 แห่ง ครอบคลุมประชากรในเขตพื้นที่ประมาณ 20 กว่าล้านคน ใน 20 กว่าล้านคนเป็นประชาชนใน อปท.ที่มีงบประมาณน้อย เมื่องบน้อยโครงสร้างก็ย่อมเหลื่อมล้ำ

นอกจากเหลื่อมล้ำเรื่องงบประมาณ ยังมีความเหลื่อมล้ำของประชากรอีกด้วย เพราะเงินรายได้เขาจะไปดูแลทุกข์สุขของประชาชน รวมทั้งความเหลื่อมล้ำของบุคลากร จะเห็นว่า อบต.เล็กๆ มีข้าราชการแค่ 4-5 คน มีปลัด กองคลัง กองช่าง การศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาดูแลตั้งแต่เด็กปฐมวัย จนถึงวัยชรา ต่อไปอีก 4-5 ปี ประชากรไทยจะเข้าสู่ภาวะสูงวัยเยอะ เรื่องนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของ อปท. ถ้าไม่มีประสิทธิภาพก็จะมีปัญหาเรื่องการให้บริการ นี่ก็เป็นเหตุใหญ่ของการควบรวม

คงจับตาท้องถิ่นอย่างไม่กระพริบต่อไป

ในท่านกลางห้วงเวลา “กระแสการเปลี่ยนผ่าน” นี้ ชาวท้องถิ่นทุกท่านต่างลุ้นระทึกว่า การปกครองท้องถิ่น หรือ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” (อปท.) ที่หลายฝ่ายต่างเฝ้ามองด้วยความห่วงใย จะมีทิศทาง หรือแนวโน้มไปทางใด และอย่างไร ไม่ว่าจะเป็น เผยข่าวดี แย้มอยากคืนเลือกตั้งให้ท้องถิ่นก่อน จาก “บิ๊กป้อม” หรือ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ประธานคณะกรรมการเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดองของ ป.ย.ป.บอกว่า อยากให้มีการจัดการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นก่อน เพื่อให้ต่อไปนักการเมืองจะไม่สามารถไปครอบงำการเลือกตั้งท้องถิ่นได้อีก แต่ไม่รู้ระยะเวลาว่า จะเริ่มเมื่อใด และอาจเปลี่ยนแปลงได้[13]

มีผู้อดเป็นห่วงไม่ได้ว่า หากกฎหมายเลือกตั้งออกมาไม่ชัดเจนและรัดกุมแล้ว ไม่ว่าจะเลือกตั้งในระดับใด การซื้อสิทธิ์ขายเสียงคงยังไม่จางหายในระบอบประชาธิปไตยอย่างแน่นอน เพราะพื้นฐานความคิดจิตใต้สำนึกของคนไทยที่ปลูกฝังกันมายังไม่ดีพอ ฉะนั้น ก็อย่าไปคาดหวังอะไรให้มาก หากกฎหมายไม่เข้มแข็งพอ โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมาย และ การปฏิบัติตามกฎหมาย (Law enforcement & Law compliance or Factors affecting obedience and legal compliance of the people) [14] คือ อย่าได้เอาท้องถิ่นมาเป็น “หนูลองยา” ก็แล้วกัน เพราะตราบใดที่ “การตัดวงจรอุบาทว์ทุจริตคอรัปชั่น” [15] และ “การกระจายอำนาจอย่างแท้จริง” [16] ไม่ได้ ก็อย่าได้หวัง[1] Phachern Thammasarangkoon, Municipality Officer ทีมวิชาการสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย, หนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 ปีที่ 67 ฉบับที่ 23348 หน้า 10, การเมืองท้องถิ่น : บทความพิเศษ & หนังสือพิมพ์สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ ปีที่ 64 ฉบับที่ 29 วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม – วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560, หน้า 66

[2] สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) มาจากไหน? มาทำอะไร?, โดย iLaw, 5 ตุลาคม 2558, https://ilaw.or.th/node/3870

[3] คิกออฟ‘โรดแมปป.ย.ป.’ 27วาระปฏิรูปประเทศ, 6 กุมภาพันธ์ 2560, http://www.thansettakij.com/content/128460

จาก 134 วาระปฏิรูปประเทศของ สปท. ร่อนตะแกรงเหลือ 27 วาระปฏิรูปประเทศ

[4] สนช. จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายท้องถิ่น โดยแม่น้ำ 3 สาย”, หมวด ท้องถิ่นบ้านเรา, 21 มีนาคม 2560, http://bankaonews.com/?p=56292

[5] คำสั่ง หน.คสช.ที่ 3/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ลงวันที่ 17 มกราคม 2560, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 19 ง วันที่ 17 มกราคม 2560 หน้า 37-41, http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/019/37.PDF

[6] “มาตรา 65 รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการ กันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว

การจัดทำ การกำหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมี ในยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าว ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน อย่างทั่วถึงด้วย

ยุทธศาสตร์ชาติเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

ดู ร่างรัฐธรรมนูญ 2559, https://www.prachamati.org/tags/ร่างรัฐธรรมนูญ-255...

& ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับลงประชามติ วันที่ 7 ส.ค.2559, https://drive.google.com/file/d/0BwQDBsOl_WyVSndDe...

“ยุทธศาสตร์ชาติ” เป็นกลไกใหม่ที่ไม่เคยปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับใดของไทยมาก่อน ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับมีชัย มาตรา 65 กำหนดให้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติขึ้นเพื่อเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ โดยร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดกรอบว่ายุทธศาสตร์ชาติจะต้องมีเนื้อหาอะไรบ้าง กำหนดเพียงให้จัดทำกฎหมายเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติขึ้น

[7] รายงานพิเศษ : สัมมนายุทธศาสตร์ชาติ (ตอนที่ 1) ปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปราศจากการทุจริตคอรัปชัน, Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย, 23 มีนาคม 2560, http://nwnt.prd.go.th/centerweb/News/NewsDetail?NT...

[8] รายงานพิเศษ : สัมมนายุทธศาสตร์ชาติ (ตอนที่ 1) ปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปราศจากการทุจริตคอรัปชัน, Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย, 23 มีนาคม 2560, อ้างแล้ว

& สนช.ย้ำฟังความเห็นทุกฝ่าย พิจารณา ปฏิรูปท้องถิ่น รวมเป็นก.ม.ฉบับเดียว, ไทยรัฐออนไลน์, พรเพชร วิชิตชลชัย, 22 มีนาคม 2560, http://www.thairath.co.th/content/892585

& ประธาน สนช. ปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา “ยุทธศาสตร์และทิศทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ยืนยันพร้อมนำความเห็นทุกภาคส่วนประกอบการพิจารณากฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดผลเป็นรูปธรรม, 22 มีนาคม 2560, http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,64031.0.html

[9] 'มีชัย' เชื่อ รธน.ใหม่แก้วิกฤติชาติ-'วิษณุ' ย้ำปรองดองไม่พูด 'นิรโทษฯ', โดย ไทยรัฐออนไลน์, 22 มีนาคม 2560, http://www.thairath.co.th/content/892686

& มีชัย ถาม จะเป็นประชาธิปไตยไปทำไม หากเลือกตั้งแล้วได้แต่นักการเมืองโกง, 22 มีนาคม 2560, http://www.matichon.co.th/news/503945

& มีชัยชี้เลือกตั้งท้องถิ่น ก่อน สส. ได้ แต่ควรแก้ กม.ให้สอดรับ รธน.-รอ กม.กกต.เสร็จ, 28 มีนาคม 2560, http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9600000031587

[10] ‘วิษณุ’ย้ำ หลังรธน.ฉบับใหม่ รัฐบาลต้องเสนอร่างพ.ร.บ.ปฏิรูป-พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ20ปี, 22 มีนาคม 2560, http://www.matichon.co.th/news/504180

[11] บรรยายพิเศษ เรื่อง “กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการส่วนท้องถิ่น”, เผยแพร่เมื่อ 27 มีนาคม 2560, นายพงศ์โพยม วาศภูติ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล บรรยายเมื่อ 23 มีนาคม 2560 สัมมนาวิชาการสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย รร. มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กทม., https://www.youtube.com/watch?v=oxd6ZxobVsE

& เอาแน่!ปฏิรูปทองถิ่นยุบ อบต., โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

[12] เซฟเงินหลวง? ยุบรวม “อบต.”, 28 มีนาคม 2560, ดูใน ยุบรวม‘อบต.’ในมิติสปท. เพิ่มศักยภาพ-เซฟเงินหลวง-ลดเหลื่อมล้ำ, จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,247 วันที่ 26 - 29 มีนาคม 2560, http://www.springnews.co.th/th/2017/03/34251/

[13] เผยข่าวดี!! ‘บิ๊กป้อม’แย้ม อยากคืนเลือกตั้งให้ท้องถิ่นก่อน, 27 มีนาคม 2560, http://www.matichon.co.th/news/510080

[14] การบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement), www.law.cmu.ac.th/law2011/journal/e1455785616.ppt

ปัจจัยสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายโดยรัฐ (1) ข้อจำกัดของหน่วยงาน (2) การทุจริตของเจ้าหน้าที่ (3) ความขลาดของเจ้าหน้าที่ (4) แนวนโยบายของรัฐ

[15] คน อปท.โต้ สปน.ขุดตัวเลขใครแชมป์ทุจริตตัวจริง ยันแค่ชุดความคิดหวังยุบท้องถิ่นในอนาคต, โดย MGR Online, 26 ธันวาคม 2559, http://www.manager.co.th/politics/ViewNews.aspx?Ne...

& คอลัมน์ สายตรงท้องถิ่น: ก้าวสู่ท้องถิ่นต้นแบบโปร่งใส, รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม, สยามรัฐ ฉบับวันที่ 20 มีนาคม 2560, http://kontb.blogspot.com/

[16] ดูใน ถวิล ไพรสณฑ์, บทความพิเศษ: มหาดไทยต้องมีมาตรฐานในการกำกับดูแล อปท.ด้วยความสุจริตและโปร่งใส, ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 16 มีนาคม 2560

& คำต่อคำ”ประยุทธ์”ในรายการ”ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”, 3 กุมภาพันธ์ 2560, http://www.thaipost.net/?q=คำต่อคำประยุทธ์ในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ดังนั้นการทำงานของรัฐบาลนี้ จึงมีการเพิ่มศักยภาพ “จุดแข็ง” และแก้ไข “จุดอ่อน” ในทุกขั้นตอน ทุกรายละเอียด ในกระบวนการทำงาน ซึ่งมีการทบทวนอยู่เสมอ เพราะเข้าใจว่าปัญหาปากท้อง ปัญหาของประเทศ ยังอาจไม่สามารถแก้ไขจบสิ้นไป ภายในระยะเวลาเพียง 2 ปีกว่า แต่เราก็ไม่อาจจะรั้งรอ หรือละเลยได้ รายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มีประเด็นที่ นรม. พูดถึง (1) การแก้ปัญหาขยะ (2) การแก้ปัญหาเชิงปฏิรูปและโครงสร้าง โดยยกตัวอย่างการออก พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (3) การกระจายอำนาจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Local Administrationความเห็น (2)

ถาวร ทิพย์โชติ
IP: xxx.68.6.56
เขียนเมื่อ 

ยังไม่ตรงที่คัน คนคิดปรับแก้ให้ดีขึ้นยังมีกิเลสร้ายมากมาย ต้องตอบให้ได้ว่า ตนเองจะฝึกฝนลดกิเลสในใจเรื่องอะไรได้บ้างก่อน จึงจะเริ่มให้ผู้เกี่ยวข้องทุกมิติเขาหันมาลดกิเลสด้วย คนถ้าไม่เห็นแก่ตัวเพราะผลจากการลดกิเลส เรื่อง อะไรก็จะทำได้ดีครับ

เขียนเมื่อ 

คุณถาวร ทิพย์โชติ กำลังจะสื่อความหมายถึง "คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และการไม่คอร์รัปชั่น" ใช่หรือไม่ หากตอบว่า "ใช่" ก็ต้องช่วยกัน "ทุกคน"