สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ​

สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ

<p “=””>
</p>

สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ

ในปัจจุบันเป็นยุคที่วิวัฒนาการทุกอย่างเพิ่มขึ้นจากเดิมมาก ทั้งการแพทย์ เทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจและอีกหลายสิ่งแทรกซึมอยู่แทบทุกพื้นที่ในชีวิตประจำวัน ทุกสิ่งพัฒนาขึ้นรวมทั้งสิ่งเหล่านี้เข้ามากระตุ้นชีวิตความเป็นอยู่ในสะดวกสบายขึ้น ทำให้ปัจจุบันเริ่มการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีแนวโน้มผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ฉะนั้นมาดูกันเมื่อถึงวัยนั้นจะมีสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง??

สิทธิ หมายถึง อำนาจอันชอบธรรม

สิทธิประโยชน์ หมายถึง ประโยชน์ที่ได้รับโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือโดยชอบธรรม

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุ ตาม พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ

1. ด้านการบริการทางแพทย์และการสาธารณสุขที่จัดไว้โดยให้ความสะดวก และรวดเร็ว แก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ

2. ด้านการศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต

3. ด้านการประกอบอาชีพ หรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม

4. ด้านการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่าย หรือชุมชน

5. ด้านการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือการบริการสาธารณะอื่น

6. การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม

7. การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ

8. การช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือถูกทอดทิ้ง

9. การให้คำแนะนำ ปรึกษา ดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางคดี หรือในทางการแก้ไขปัญหาครอบครัว

10. การจัดที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ตามความจำเป็นอย่างทั่วถึง

11. การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพตามความจำเป็นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

12. การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี

เงินสงเคราะห์*

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 60ปีขึ้นไป ปัจจุบันจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 เป็นแบบเรทขั้นบันได โดยมีเรทดังต่อไปนี้

-อายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท/เดือน

-อายุ 70-79 ปี ได้รับ 700 บาท/เดือน

-อายุ 80-89 ปี ได้รับ 800 บาท/เดือน และ

-อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินเดือนละ 1,000 บาท/เดือน

เบี้ยความพิการ (เพิ่มเติม)

<p “=”“>ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 ปัจจุบันปี 2558 จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน2557 รายละ 800 บาท/เดือน
</p> <p “=””>*ผิดพลาดหรือผิดใจประการใดขออภัยอย่างสูงนะครับ </p> <p “=””>ขอขอบคุณความรู้ดีๆ….
</p>

บรรณานุกรม :

volunteerspirit. สิทธิของผู้สูงอายุ ตาม พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 - เครือข่ายจิตอาสา [ออนไลน์] แหล่งที่มา :

http://www.volunteerspirit.org/file/ncv/R704b.pdf

napansam. สิทธิประโยชน์สาหรับผู้สูงอายุ [ออนไลน์] แหล่งที่มา :

http://www.napansam.go.th/site/attachments/article...

hpc4.anamai.moph.go.th. สิทธิผู้สูงอายุตามกฎหมาย [ออนไลน์] แหล่งที่มา :

http://hpc4.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=...

taladkhao.go.th. สิทธิประโยชน์ [ออนไลน์] แหล่งที่มา :

http://taladkhao.go.th/pdf/1340605423.pdf

บรรณานุกรมรูปภาพ :

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%9C%E0%B8%...

<p “=””>https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%9C%E0%B8%… </p> <p “=””>
</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุความเห็น (0)