ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง​

ประวัติและผลงานของ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร
 • ประวัติครอบครัว
 • การศึกษา

นายวิวัฒน์ศัลยกำธรเกิดเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2497 ที่ตำบลหนองตีนนก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปัจจุบันอายุ 54 ปีเป็นบุตรคนที่ห้าของนายบุญมา นางทองเปลว ศัลยกำธร มีพี่น้องร่วม 5 คน คือ

1. พลเอก ดร.สมศักดิ์ศัลยกำธรปัจจุบันอุปสมบทอยู่

2. นายสมปองศัลยกำธรถึงแก่กรรม

3. นางสมจิตมั่นศรีประกอบอาชีพเกษตรกรรม

4. นายกมลศัลยกำธรประกอบอาชีพส่วนตัว

นายวิวัฒน์ศัลยกำธร สมรสกับนางมาลินศัลยกำธร เมื่อปี พ.ศ. 2528 มีบุตรธิดา 2 คน คือ

1. นางสาวณัฏฐา ศัลยกำธรอายุ 22 ปีกำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยแพทย์พระมงกุฎ

2. นางสาวนลิน ศัลยกำธร อายุ 18 ปีกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนนวมินทราชูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ปัจจุบันนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ที่อยู่ 114/1 หมู่1 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี และประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ที่อยู่กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพฯ

ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรอินทรีย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏภิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก

ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มัธยมศึกษาโรงเรียนวัดนวลนรดิศกรุงเทพฯ

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ (หัวไผ่)จ.ชลบุรี

ประถมศึกษาโรงเรียนวัดอินทาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดสนามจันทร์จังหวัดฉะเชิงเทรา

 • เกียรติประวัติและรางวัลที่ได้รับ

ปี ๒๕๓๙ได้รับพระราชทานเหรียญตราส่วนพระองค์ คือเหรียญฯรัตนาภรณ์

ปี ๒๕๔๖ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม สาขาภูมิปัญญาชาวบ้าน

ด้านการเกษตร จากศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี

ปี ๒๕๔๙ได้รับรางวัลคนดีศรีเกษตรอินทรีย์ จากชมรมเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย

ปี ๒๕๔๙ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ปี ๒๕๕๐ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทบุคคลครั้งที่๙

ปี ๒๕๕๐ได้รับรางวัลคนดีมีคุณธรรม อ.บ้านบึง จากสมัชชาคุณธรรม จังหวัดชลบุรี

ปี ๒๕๕๐ได้รับรางวัล “คนดีศรีราม” จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปี ๒๕๕๐ได้รับรางวัล “คนดีตามรอยพ่อ” จากหมาวิทยาลัยรามคำแหง

ปี ๒๕๕๑ได้รับรางวัล “คนดีศรีนวล” จากสมาคมนักเรียนเก่านวลนรดิศ

 • ตำแหน่งทางสังคม (ปัจจุบัน)
 • ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
 • ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงมูลนิธิเศรษฐกิจพอเพียง
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
 • ประธานสภาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
 • ประธานคณะกรรมการบริหารEnglish Program

โรงเรียนนวมินทราชูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์ศึกษาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อมวุฒิสภา
 • กรรมการสมาคมตำรวจตระเวนชายแดน
 • กรรมการมูลนิธิสวัสดี
 • กรรมการชมรมเกษตรชีวภาพแห่งประเทศไทย
 • กรรมการที่ปรึกษาสหกรณ์เกษตรอินทรีย์สุรินทร์จังหวัดสุรินทร์
 • ที่ปรึกษาชมรมกสิกรรมธรรมชาติทุ่งวัวแล่นจังหวัดชุมพร
 • ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษวังน้ำเขียว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดนครราชสีมา

 • จัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง
ประวัติความเป็นมา

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ว่า

เศรษฐกิจของเราขึ้นอยู่กับการเกษตรมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว รายได้ของประเทศได้มาใช้สร้างความเจริญด้านต่าง ๆ เป็นรายได้จากการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ จึงอาจกล่าวได้ว่าความเจริญของประเทศต้องอาศัยความเจริญของการเกษตรเป็นสำคัญ และงานทุก ๆ ฝ่ายจะดำเนินก้าวหน้าไปได้ก็เพราะการเกษตรของเราเจริญ

ประกอบกับอาจารย์วิวัฒน์ ศัลยกำธร ผู้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท โดยรับราชการใกล้ชิดกับพระองค์ท่านฯ ในหน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) สำนักนายกรัฐมนตรีกว่า 16 ปี ได้สัมผัสกับชีวิตของเกษตรกรในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งได้พบกับปัญหาต่าง ๆ ของเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินทำกิน ความยากจน ความรู้ในเรื่องการเกษตร ตลอดจนปัญหาสุขภาพ การศึกษา และอื่น ๆ ประกอบกับการที่ได้ถวายการรับใช้พระองค์ท่าน ได้เห็นพระองค์ท่านทุ่มเทพระวรกาย กำลังทุนทรัพย์ อีกทั้งเวลา โดยส่วนใหญ่ไปกับการพัฒนาค้นคว้า และทดลองในสิ่งต่าง ๆ ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ทั้งการเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืช การทำนาข้าว การปรับปรุงดิน และน้ำ การศึกษาการปลูกป่า และพืชสมุนไพร การปลูกหญ้าแฝก โรงสี และเทคโนโลยีชีวภาพ การวิจัยเรื่องพลังงาน และโครงการอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งทรงลงมือปฏิบัติการด้วยพระองค์เอง ดังได้พระราชดำรัสกับกลุ่มชาวนาว่า

ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ศึกษา และทดลองทำนามาบ้าง และทราบดีว่าการทำนานั้น มีความยากลำบากเป็นอุปสรรคอยู่มิใช่น้อย จำเป็นต้องอาศัยพันธุ์ข้าวที่ดี และต้องใช้วิชาการต่าง ๆ ด้วยจึงจะได้ผลเป็นล่ำเป็นสัน อีกประการหนึ่งที่นานั้น เมื่อสิ้นฤดูทำนาแล้ว ควรจะปลูกพืชอื่น ๆ บ้าง เพราะจะเพิ่มรายได้ให้อีกไม่น้อย ทั้งจะช่วยให้ดินร่วน ช่วยเพิ่มปุ๋ยกากพืช ทำให้ลักษณะเนื้อดินดีขึ้นเหมาะสำหรับจะทำนาในฤดูถัดไป

พระองค์ท่านทรงเน้นให้ประชาชน และเกษตรกรรู้จักพึ่งตนเอง จึงได้พระราชทานแนวคิดเรื่อง “ทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเป็นหลักคิดให้กับทุก ๆ คน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อาจารย์วิวัฒน์ ศัลยกำธร จึงได้รวบรวมกลุ่มคนในหลาย ๆ อาชีพที่มีแนวคิด แนวอุดมการณ์ ในการที่จะฟื้นฟูประเทศ โดยการนำแนวคิดเรื่องทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ ให้ใช้กับการทำการเกษตร และการดำรงชีวิตให้อยู่รอดได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการรณรงค์ให้เกษตรกรเลิกใช้สารเคมี หยุดการพึ่งพาชาติตะวันตก และหันกลับมาพึ่งพาตนเอง โดยใช้เทคโนโลยี และภูมิปัญญาชาวบ้านที่เคยสืบทอดกันมาเพื่อเน้นการทำเกษตรที่ยั่งยืนบนผืนแผ่นดินไทย จึงได้จัดตั้งเป็น “ชมรมกสิกรรมธรรมชาติ” ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540


9 ฐานเรียนรู้

โครงการ

เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ

เป็นโครงการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่ม ชุมชน หรือศูนย์กสิกรรมในท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการทำการเกษตรแบบธรรมชาติ และเชื่อมโยงศูนย์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันให้เป็นระบบเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนความรู้

โครงการ

เรารักเกษตร

เป็นโครงการที่มุ่งสร้างจิตสำนึก และรณรงค์ให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำนึกของการทำการเกษตรแบบธรรมชาติ รวมทั้งเข้าใจถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำกสิกรรมในรูปแบบต่าง ๆ

โครงการ

อบรมความรู้เรื่องสมุนไพร

เป็นโครงการที่มุ่งรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ความรู้ และส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยในเรื่องสมุนไพร โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและการนำไปประยุกต์ใช้

โครงการ

ชุมชนเป็นสุขด้วยกสิกรรมธรรมชาติ

เป็นโครงการส่งเสริมให้ชุมชนมีความสามัคคี และรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มหรือสหกรณ์มีการปลูกพืชผัก พืชไร่ พืชสวน โดยการทำเกษตรแบบธรรมชาติ และดำเนินการจัดหาตลาดรับซื้อเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งในชุมชน โดยจะเริ่มจาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี และขยายไปยังส่วนต่าง ๆ ทั่วประเทศ

โครงการ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

เป็นโครงการออกใบรับรองให้กับผลิตภัณฑ์การเกษตร ที่ผ่านการตรวจสอบ ตามระเบียบโครงการของมูลนิธิฯ โดยจะออกเป็นเอกสาร และอนุญาตให้นำตราสัญลักษณ์ไปใช้เพื่อการตลาดได้

โครงการ

เรียนรู้วัฒนธรรมแผ่นดินแม่

เป็นโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาน ตลอดจนสืบสานวิถีชีวิต และภูมิปัญญาพื้นบ้าน

โครงการ

ท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวที่ชอบการท่องเที่ยว และพักผ่อนในรูปแบบของธรรมชาติ โดยการพักผ่อนในแถบชนบทเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง รับประทานอาหารไร้สารพิษ เรียนรู้ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมไทย

โครงการ

อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

เป็นโครงการที่จะรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึก และร่วมดำเนินการป้องกันแก้ไข และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ให้เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ เช่นการป้องกัน และแก้ไขปัญหา มลพิษในพื้นที่ลุ่มน้ำ ไม่ให้เสื่อมโทรมไปมากกว่าปัจจุบัน อีกทั้งปัญหาขยะและสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ โดยรณรงค์ให้หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนโดยทั่วไปให้มีการตื่นตัวในการแก้ไขปัญหามลพิษ การทำจุลินทรีย์สำหรับบำบัดน้ำ และย่อยสลายขยะที่จะเป็นแหล่งแพร่พันธุ์เชื้อโรค

โครงการ

คืนชีวิตให้แผ่นดิน

เป็นโครงการที่รณรงค์เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร และประชาชนทั่วไปทราบถึงปัญหา และผลกระทบอันเนื่องมาจากภาคเกษตรกรรม รณรงค์ให้เกษตรกร ลด ละ เลิก การใช้ปุ๋ยเคมีและสารพิษทางการเกษตร ส่งเสริมในเรื่องของแนวพระราชดำรัส “ทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง” ให้สามารถทำการเกษตรแบบยั่งยืน และท้ายที่สุดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ บนแผ่นดินไทยภาคผนวก
สมาชิกกลุ่ม

1. นายเกียรติศักดิ์ คำอยู่ 574305203

2. น.ส จุฬาลักษณ์ โพธิ์มั่น 574305210

3. นายพิเชษฐ นาคทั่ง 574305224

4. น.ส หทัยรัตน์ พระทอง 574305242

5. น.ส กนกวรรณ น้อยสุข 574305256

6. นายเอกภพ ห้วงสู้ศึก 574305257

7. น.ส กชพร รุ่งฤทัยวัฒน์ 574305268

57/42

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้นำชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : ศึกษาเกษตรอินทรีย์ (ครั้งที่1) กลุ่ม3 หมู่เรียน57/42ความเห็น (0)