โครงการนิสิต LA _ ๐๓ : ผลการสำรวจการปฏิบัติงานของนิสิต LA 2-2559 (DAR)

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ผมเขียนความคิดรวบยอดเป็นนโยบายและแนวทางดำเนินงานของโครงการนิสิต LA (Lecturer Assistant) หรือนิสิตผู้ช่วยอาจารย์ ให้คุณภาณุพงศ์ คงสวัสดิ์ บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป นำไปปฏิบัติ ไว้ที่นี่ และเขียนระบบและกลไกในการคัดเลือก รับสมัคร และพัฒนานิสิต LA ไว้ทีนี่ ถึงวันนี้โครงการดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นภาคเรียนที่ ๔ แล้ว วันนี้ได้อ่านรายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนิสิต LA ที่คุณภาณุพงศ์ส่งมาให้อ่าน เกิดแรงบันดาลใจที่จะเขียนรายงานและแลกเปลี่ยนไปยังอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หรือผู้สนใจ เป็นประเด็น ๆ ดังต่อไปนี้

หน้าที่หลักของนิสิต LA ที่กำหนดมี ๕ ประการคือ ๑) ช่วยตรวจสอบการเขัาเรียน (เช็คชื่อ) ๒) ช่วยกรอกคะแนน ๓) ช่วยเตรียมความพร้อมอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ก่อนเข้าสอน ๔) ช่วยปิดอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ไฟฟ้า และแอร์ กรณีห้องเรียนไม่ได้ใช้ ๕) งานอื่นๆ ที่อาจารย์มอบหมายนอกเหนือจาก ๔ ข้อนี้

ผลการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ของกลุ่มนิสิต LA จำนวน ๑๘ คน ซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติงานจำวน ๙๗ กลุ่มการเรียน พบว่า

การเข้าปฏิบัติงานในชั้นเรียนจริง

  • นิสิต LA ได้เข้าปฏิบัติงานในห้องเรียน ตามนโยบายของสำนักฯ จำนวน ๙๔ กลุ่มการเรียน คิดเป็น ร้อยละ ๙๖.๙๐

เป้าหมายของการเข้าปฏิบัติงานในชั้นเรียน ต้องเป็น ร้อยละ ๑๐๐ ด้วยเหตุผลที่ต้องเบิกจ่ายตามจริง ซึ่งสำคัญในการปลูกฝังความชื่อสัตย์และโปร่งใสในการทำงาน เหตุผลที่ไม่ครบร้อยละ ๑๐๐ เนื่องจากอาจารย์บางท่านอาจยังไม่เข้าใจประเด็นดังกล่าวนี้

นิสิต LA ต้องปฏิบัติหน้าที่ในเวลาเรียนของกลุ่มการเรียนที่รับผิดชอบจริง เพราะหากไม่ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ แสดงว่าบกพร่อง ไม่ได้ช่วยเตรียมความพร้อมเรื่องโสตทัศนูปกรณ์ หรือประกาศคะแนน หรือปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อความประหยัด การกรอกคะแนนหน้าที่หลักอันหนึ่ง ยังมีหน้าที่อื่นที่นิสิต LA จำเป็นต้องปฏิบัติ อาจารย์ผู้สอนควรให้นิสิต LA กรอกคะแนนในระหว่างเวลาคาบสอนได้เลย

การตรวจสอบรายชื่อเข้าเรียน (เช็คชื่อเข้าเรียน)

  • นิสิต LA ได้ดำเนินการเช็คชื่อการเข้าเรียนจำนวน ๘๗ กลุ่มการเรียน คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๗๐ ไม่ได้ดำเนินการ ๑๐ กลุ่มการเรียน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓๐ อื่นๆ ที่ได้ทำบ้างไม่ได้ทำบ้าง ๓ กลุ่มการเรียน คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๐

ก่อนอื่น ต้องทำความเข้าใจกับนิสิต LA อีกครั้งหนึ่ง ว่า การตรวจสอบการเข้าเรียนหรือเช็คชื่อ ไม่ใช่ การเช็คให้คะแนน การเข้าเรียนไม่ได้หมายความว่าได้คะแนนหรือไม่ได้คะแนน เราเช็คชื่อเพื่อตรวจสอบว่า นิสิตได้เข้าเรียนครบอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนหรือไม่ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย หากเช็คแล้วไม่ครบร้อยละ ๘๐ นิสิตจะหมดสิทธิ์สอบปลายภาคทันที

ดังนั้น การเช็คชื่อ เป็นการตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต ซึ่งอาจารย์ผู้สอนจัดขึ้น และหลายวิชาก็ประเมินผลการเรียนของนิสิต โดยถือเอาการเข้าร่วมกิจกรรมนั้น ๆ จึงมักทำให้นิสิตเข้าใจผิดว่า เข้าเรียนแล้วได้คะแนนทันที

สาเหตุที่ไม่ได้เช็คชื่อ ที่นิสิต LA สะท้อนคือ ไม่ได้เช็คตลอดเพราะอาจารย์ให้ใช้วิธีสุ่มเช็ค ไม่ได้รับงานจากอาจารย์ จึงไม่ได้เช็คชื่อ ส่วนใหญ่ให้เช็คจากใบงาน ฯลฯ

การประกาศคะแนนหรือกำชับให้เข้าไปดูคะแนนเก็บในระบบ

  • นิสิต LA ประกาศคะแนนหรือผลการประเมิน ให้นิสิตผู้เรียนทราบเป็นประจำ จำนวน ๔๖ กลุ่มการเรียน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๔ ยังไม่ประกาศ (ณ เวลาก่อนสอบกลางภาค ๑ สัปดาห์) จำนวน ๕๓ กลุ่มการเรียน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๖๐ และประกาศบ้างไม่ประกาศบ้างจำนวน ๓ กลุ่มการเรียน คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๐

เป้าหมายของการปฏิบัติงานข้อนี้ จำเป็นต้องเป็นร้อยละ ๑๐๐ ภายในช่วงเวลาก่อนสอบปลายภาคเรียน เพื่อแก้ปัญหาการมาร้องเรียนเพื่อแก้ไขเกรดในภายหลัง เนื่องจากคะแนนเก็บหายไป ดังนั้นนิสิตและอาจารย์ทุกท่าน ควรต้องให้ความสำคัญเรื่องนี้มากที่สุด

การช่วยเปิด-ปิดสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย และแอร์คอนดิชั่น

  • นิสิต LA ได้ปฏิบัติตามข้อนี้จำนวน ๘๙ กลุ่มการเรียน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๐ ไม่ได้ปฏิบัติเลย ๘ กลุ่มการเรียน คิดเป็นร้อยละ ๘.๒๐ และทำปฏิบัติบ้าง ๒ กลุ่มการเรียน คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๐

เป้าหมายของหน้าที่นี้คือร้อยละ ๑๐๐ เช่นเดียวกัน แต่ตัวเลขสูงถึงเก้าสิบกว่าก็ถือว่า นิสิต LA ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานได้ดีมากครับ

การช่วยเหลืออาจารย์ในหน้าที่อื่น ๆ

นิสิต LA ได้ช่วยงานอาจารย์เพิ่มเติมจากที่ได้รับมอบหมายจำนวน ๗๑ กลุ่มการเรียน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๒๐ ไม่ได้รับมอบหมายงานเพิ่มจำนวน ๒๖ กลุ่มการเรียน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๘๐ และไม่ได้กรอกแบบสอบถาม ๑ กลุ่มการเรียนข้อมูลนี้สะท้อนว่า

ยังมีภาระงานอื่น ๆ ที่นิสิตสามารถจะแบ่งเบาภาระของอาจารย์ผู้สอนได้ อาจารย์ผู้สอนหลายท่าน ได้จ่ายค่าตอบแทนให้นิสิต LA ด้วยงบประมาณส่วนตัว ซึ่งถือเป็นกำไรของนิสิต LA อย่างยิ่ง ที่นอกจากจะได้ฝึกประสบการณ์การทำงานแล้ว ยังได้น้ำใจจากอาจารย์ด้วยบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน LLEN มหาสารคามความเห็น (0)