ผู้รับฝากสินทรัพย์ มีความสำคัญกับกองทุนอย่างไร?

ก่อนอื่นมาเริ่มรู้จักกับคำว่ากองทุนกันก่อน ว่ากองทุนคืออะไร หมายถึงอะไรนะครับ

กองทุน คือ ทางเลือกในการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ที่ต้องการจะนำเงินมาลงทุนในตลาดเงินตลาดทุน แต่เพราะไม่มีความรู้มากพอ และติดขัดด้วยอุปสรรคหลายอย่างที่ทำให้การลงทุนด้วยตนเองไม่สามารถได้ผลตอบแทนตามเป้าหมายที่ต้องการ เช่น
- มีทุนทรัพย์จำนวนจำกัด ไม่สามารถกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเภทได้มากพอ เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน
- ไม่มีประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญในการลงทุน หรือ
- ไม่มีเวลาจะศึกษา ค้นหา และติดตามข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจการลงทุน
กองทุน จึงเป็นเครื่องมือในการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบ จากผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถมากพอที่จะบริหารกองทุน เพื่อให้การลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ดีสุด ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้

ในการจัดการของกองทุนนั้น สิ่งที่ขาดไปไม่ได้ และมีความสำคัญอย่างมากก็คือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นๆ ติดตามสิทธิประโยชน์ในเรื่องเงินปันผลและสิทธิต่างๆ ที่ได้จากการถือหุ้นในบริษัทที่กองทุนไปลงทุน โดยผู้รับฝากทรัพย์สินต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งอาจเป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกัน และสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง

ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นอย่างมาก เพราะ ผู้รับฝากทรัพย์สิน จะต้องการให้มีระบบควบคุมและสอบยัน โดยบุคคลที่สามที่ไม่ใช่บริษัทจัดการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ทรัพย์สิน ถึงแม้ว่าจะมีภาระค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น แต่ก็จำเป็นต้องมีผู้รับฝากทรัพย์สินเพื่อทำหน้าที่ ซึ่งคณะกรรมการกองทุนสามารถเลือกและทำสัญญากับผู้รับฝากทรัพย์สินได้ โดยแจ้งชื่อให้บริษัทจัดการทราบ หรือจะให้บริษัทจัดการเลือกและทำสัญญากับผู้รับฝากทรัพย์สินก็ได้

ในการจัดตั้งกองทุนนั้น สิ่งที่ต้องคำนึงมากที่สุดคือการจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพ ต้องมีความความน่าเชื่อถือ เพื่อที่จะสามารถดึงดูดให้นักลงทุนมาลงทุนได้ จึงควรมี ผู้รับฝากทรัพย์สิน ที่เป็นบุคคลที่สาม ที่ไม่ขึ้นต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มาบริหารทรัพย์สินกองทุน เพื่อลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้รับฝากทรัพย์สินความเห็น (0)