ผู้รับฝากทรัพย์สิน

ผู้รับฝากทรัพย์สิน คือ ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นๆ สิทธิประโยชน์ในเรื่องเงินปันผลและสิทธิต่างๆ ที่ได้จากการถือหุ้นในบริษัท ที่กองทุนไปลงทุน โดยผู้รับฝากทรัพย์สินต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งอาจเป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกัน และสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง

การมีผู้รับฝากทรัพย์สิน คือ ต้องการให้มีระบบควบคุมและสอบยัน (check & balance) โดยบุคคลที่สามที่ไม่ใช่บริษัทจัดการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ทรัพย์สิน ถึงแม้ว่าจะมีภาระค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น แต่ก็จำเป็นต้องมีผู้รับฝากทรัพย์สินเพื่อทำหน้าที่นี้

คณะกรรมการกองทุนสามารถเลือกและทำสัญญากับผู้รับฝากทรัพย์สินได้ โดยแจ้งชื่อให้บริษัทจัดการทราบ หรือจะให้บริษัทจัดการเลือกและทำสัญญากับผู้รับฝากทรัพย์สินก็ได้ กรณีที่บริษัทจัดการเลือกบริษัทในเครือของบริษัทจัดการเป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการกองทุน และต้องอธิบายให้คณะกรรมการกองทุนเข้าใจถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วย

ผู้รับฝากทรัพย์สินกับผู้รับรองมูลค่า ไม่จำเป็นต้องเป็นนิติบุคคลเดียวกัน แต่บริษัทใดบริษัทหนึ่งสามารถทำหน้าที่ได้ทั้งผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้รับรองมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์และทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนติดตามสิทธิประโยชน์ในเรื่องเงินปันผลและสิทธิต่างๆที่ได้จากการถือหุ้นในบริษัทที่กองทุนไปลงทุนโดยผู้รับฝากทรัพย์สินต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานกำหนดท่านจึงสามารถมั่นใจได้ว่าเมื่อสมาชิกลาออกจากกองทุนจะได้รับเงินครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อบังคับของกองทุน


บรรณานุกรม : http://www.thaipvd.com/content_th.php?content

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้รับฝากทรัพย์สินความเห็น (0)