Fund Supervisors ผู้ดูแลผลประโยชน์ สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์


ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Fund Supervisors) หลักๆเราคงรู้จักในนามของผู้ดูแลผลประโยชน์ให้นักลงทุน ผู้ตรวจสอบความถูกต้องของกองทุน ทำรายรับ-รายจ่ายของกองทุนต่างๆนาๆ เรากำลังจะพูดถึงหน้าที่ บทบาทและความรับผิดชอบของ Fund Supervisors กัน


ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ และความรับผิดชอบหลักๆ ดังต่อไปนี้

  • ใช้ความรู้ความสามารถสูงสุดเสมือนผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ในการบริหารกองทุนและหน่วยลงทุน ตลอดจนระมัดระวังดูแลรักษาทรัพย์สินดังเช่นผู้ประกอบวิชาชีพดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ควบคุม และติดตามดูแลให้การเบิกจ่าย การจ่าย และการส่งมอบเงิน เอกสาร หรือทรัพย์สินอื่นใดของกองทุนรวมฯ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ รวมถึงสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
  • พิจารณาการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนรวม ณ เวลาที่มีการได้มาหรือจำหน่ายไปดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และกฎหมายหลักทรัพย์ โดยคำนึงถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ
  • พิจารณาการเข้าทำสัญญา แก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหรือการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมีมูลค่าของสัญญามากกว่า 100 ล้านบาทแต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ ณ เวลาที่มีการเข้าทำสัญญาหรือแก้ไขเพิ่มเติมหรือบอกเลิกสัญญาดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และกฎหมายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งโดยค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมฯ
  • ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นจากผู้ดูแลผลประโยชน์ รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับการยอมรับจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย
  • ดำเนินการให้มีการรับหรือชำระเงินจากบัญชีของกองทุนรวมฯ โดยต้องเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และ/หรือ ข้อกำหนดของเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี
  • ไม่กระทำการใดๆที่ขัดกับประโยชน์ของกองทุนรวมฯ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หรือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างพอเพียงแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
  • ในกรณีที่การดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ดำเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
  • มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ

<p “=””>ทั้งนี้ทั้งนั้น ไม่ว่าจะสายงานใด หรืออาชีพใด ไม่เพียงแต่จะงัดความรู้หรือความสามารถ มาสู้กันเท่า แต่ยังรวมไปถึง ประสบการณ์ ผนวกเข้าไปกับความอดทน ความเสียสละ ความซื่อสัตย์สุจริต ฯลฯ </p>


<p “=””> **ผิดพลาดหรือผิดใจประการใดขออภัยครับ </p> <p “=””>
</p> <p “=””>บรรณานุกรม </p> <p “=”“>egatif. ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) [ออนไลน์] แหล่งที่มา :
</p> <p “=””>http://www.egatif.com/th/management/fund_superviso…
</p> <p “=””>Pantip. ผู้ดูแลผลประโยชน์ ของ กองทุนรวม มีหน้าที่ทำอะไร? และทำไมต้องเป็นธนาคารอื่นด้วย [ออนไลน์] แหล่งที่มา :
</p> <p “=””>https://pantip.com/topic/32212871
</p> <p “=””>บรรณานุกรมรูปภาพ
</p> <p “=””>https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%9C%E0%B8%…
</p> <p “=””>https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%9C%E0%B8%…
</p> <p “=””>https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%9C%E0%B8%…
</p> <p “=””>
</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้ดูแลผลประโยชน์มี หน้าที่ ความรับผิดชอบ Fund Supervisorsความเห็น (0)