นวัตกรรมการลงทุนในเด็กเล็ก


หนังสือ Innovation in Investing in Young Children Globally : Proceedings of a Workshop ของ NAS บอกเราว่า คนเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดของสังคม คุณภาพคนคือตัวกำหนดอนาคตของสังคม และการลงทุนพัฒนาเด็กเล็กคือตัวกำหนดคุณภาพคนในอนาคต


หนังสือเล่มนี้มาจากผลการประชุมปฏิบัติการ ๒ วันในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ประเทศไอวอรีโคสต์ โดยที่เป็นการประชุมครั้งที่ ๙ และครั้งสุดท้ายของชุดการประชุม เพื่อตรวจสอบหานวัตกรรมในการลงทุนเพื่อการพัฒนาด็กเล็กทั่วโลก โดยที่บริบทของการประชุมและข้อมูลเน้นที่ประเทศกลุ่มอัฟริกาตะวันตก ที่พูดภาษาฝรั่งเศส


มีการกล่าวถึง 2016 Lancet series on early childhood development ที่ทบทวนความรู้เรื่องพัฒนาการของเด็กเล็กและสถานการณ์ในโลก


รายงานของ NAS เล่มนี้ เน้นการดำเนินการของกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาเป็นหลัก


วิจารณ์ พานิช

๑๒ ก.พ. ๖๐


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)