ความหมายของวัสดุกราฟิก

ความหมายของวัสดุกราฟิก

กราฟิก (Graphic) เป็นคำทีมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า Graphikes ซึ่งหมายถึงการเขียนภาพ (Painting) หรือการวาดภาพ (Drawing) ที่เป็นภาพลายเส้นลักษณะต่างๆ ซึ่งกล่าวได้ว่ากราฟิกเป็นศิลปะหรือศาสตร์ในการเขียนภาพลายเส้นนั่นเอง

เมื่อนำไปรวมกับคำว่า Material ซึ่งหมายถึงวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ได้แก่วัสดุราคาถูก ไม่คงทนถาวร ใช้แล้วหมดไป เปลี่ยนสภาพไป เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ สี เป็นต้น จึงเกิดคำใหม่ที่เรียกว่า Graphic Material ฆรือวัสดุกราฟิก

วัสดุกราฟิกจึงหมายถึง วัสดุลายเส้นที่สร้างขึ้นโดยใช้เส้น สี ประกอบเข้าด้วยกันกลายเป็นลายเส้น แผนภาพ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ภาษา ซึ่งมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง ใช้ช่วยในการสื่อความหมายของมนุษย์ ส่วนมากนิยมเขียนหรือวาดลงบนวัสดุพื้นผิวเรียบ เช่น กระดาษ

ในด้านการเรียนการสอน วัสดุการฟิกจึงหมายถึง สื่อจำพวกหนึ่งที่เกิดจากการใช้ เส้น สี เขียนหรือวาดลงบนกระดาษ ใช้เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้สอนสู่ผู้เรียน จัดเป็นทัศนวัสดุราคาเยาที่มีประสิทธิภาพ ผู้สอนสามารถผลิตขึ้นได้เองในโรงเรียน (สมบรูณ์ สงวนญาติ,2534:149)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประวัติความเป็นมาของวัสดุกราฟิกความเห็น (0)