170311-2 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Chronic & acute

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.03.10

Ref.#596288


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “chronic”

(เน้น พยางค์ แรก) ว่า “KRON-ik”

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “acute”

(เน้น พยางค์ สอง) ว่า “uh-KYOOT


A2Z of Correct English Common Error in English

ให้ข้อสังเกตว่า มักมีการใช้ “chronic”

ไม่ถูกต้อง ตรงความหมายที่แท้จริง

เพราะมิได้หมายถึง “สาหัส” หรือ “รุนแรง” เช่น “acute”


Macmillan Dictionary

อธิบาย การใช้ คุณศัพท์ “chronic” ปกติใช้นำหน้า นาม

ทางการแพทย์ สิ่งที่เรียกว่า เป็น

“chronic illness” หรือ “chronic pain” หมายถึง

การเจ็บป่วย หรือ การเจ็บปวด ที่ “ร้ายแรงและมีอยู่เป็นเวลานาน”

ใช้ “chronic” ไม่เป็นทางการใน British English

หมายถึง “very bad” เช่น

‘The film was pretty chronic, but we have a good laugh.’

‘Chronic money problems.’

‘Unemployment was chronic.’


Merriam-Webster Dictionary

อธิบาย รากของ “chronic”

คือ “chron” มาจากภาษา Greek ว่า “chronos” หมายถึง “time”

ทำให้คำ “chronological” หมายถึง ลำดับของเหตุการณ์ ที่เกิดตามเวลาที่ผ่าน

สิ่งใดที่ “chronic หมายถึง “มีอยู่เป็นเวลานานมาก”

และคำ “chronicle” เป็นการบอก เรื่องราว “ตามลำดับ ที่เกิดตามเวลาที่ผ่าน”

เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ “chronic”

“chronic coughing” จะเกิดต่อเนื่อง ไม่หยุด

“chronic lateness” จะเป็นการมาสาย ที่เกิดอยู่ทุกวัน

“chronic lameness” ที่ไม่น่าจะหาย จนเดินได้ดี

สถานการณ์ที่ เรียกว่า “chronic” ดูเหมือนจะเป็น “สิ่งที่ไม่ดี” อยู่เสมอ

เราจะไม่เคยได้ยินคำเช่น ‘chronic peace’ หากแต่ได้ยินว่า “chronic warfare”

และจะไม่มีการกล่าวว่า “chronic health” เพียงแต่ “chronic illness”


Merriam-Webster Dictionary

อธิบาย แนวทาง ที่ทำให้เป็น “acute”

คำ “acute” ที่สั้น แต่มีความหมาย ในย่านที่ชวนสับสนงุนงง

เป็นคำที่นำเข้าใช้ในภาษาอังกฤษ ใน นัยทางการแพทย์

อ้างอิงถึง ความ “sharpness” (ความรุนแรง)

หรือ ความ “severity” (ความร้ายแรง) ของ “a symptom”

ความหมาย ที่ยังคงใช้อยู่ปัจจุบัน

และยัง ใช้กับ ”ความร้ายแรง” ของเรื่องทั่วๆไปอีกมาก เช่น

‘acute embarrassment’ หรือ ‘an acute shortage’

บ่อยครั้ง ใช้ “acute” บรรยาย “สิ่งที่ให้ความยุ่งยากน้อย” เช่น

‘keenness of perception” เช่น

“an acute observer” หรือ “an acute sense of smell”

ในวิชา เรขาคณิต หมายถึง “มุมที่วัดได้น้อยกว่า 90 องศา” (มุมแหลม)

หรือ หมายถึง การ ‘demand for urgent attention’ เช่น “acute danger”

ตัวอย่างประโยค ใช้กับ “acute” และ “chronic”

‘This is an acute shortage of water.’

‘The world’s acute environmental problems.’

‘Competition for jobs is acute.’'

‘The scandal was an acute embarrassment for the President’

‘Dogs have an acute sense of smell.’

‘He is an acute observer of the social scene.’

‘Her judgement is acute.’

‘Chronic bronchitis/arthritis/asthma.’

‘The country’s chronic unemployment problem.’

‘A chronic shortage of housing in rural areas.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (0)