กลยุทธ์การบริหารคนให้สำราญบริหารงานให้สัมฤทธิผล

ถวิล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ดร.ถวิล อรัญเวศ

รอง ผอ.สพท.ชำนาญการพิเศษ

การบริหาร คือการทำงานให้ประสบผลสำเร็จโดยอาศัยเพื่อนร่วมงานช่วยกันทำ

ผู้บริหาร คงไม่สามารถทำงานให้สำเร็จได้ ถ้าไม่ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากคนในองค์กร

ดังนั้น ผู้บริหารจำต้องมีศาสตร์ และศิลป์ หรือมีกลยุทธ์ในการบริหารงาน โดยเน้นให้คนในหน่วยงานมีความสำราญ หรือมีขวัญกำลังใจในการทำงานอันจะนำไปสู่สัมฤทธิผลของงานในองค์กรในขั้นจุดหมายปลายทาง


กลยุทธ์การบริหารคนให้สำราญ

1. ได้ใจคน ผู้บริหารต้อง

1.1 สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงานก่อนเช่น โอบอ้อมอารี วจีไพเราะ สงเคราะห์เพื่อนร่วมงาน ประสานความรวมมือในการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย

1.2 สร้างความรักความปรารถนาดี ให้ความรักความเป็นกันเองให้ความสงสารความเอ็นดูในยามประสบทุกข์ แสดงความยินดีเมื่อประสบความสำเร็จหรือได้รับความก้าวหน้าใน

การทำงานและวางตัวเป็นกลาง ไม่ลำเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นพิเศษ

2. มอบหมายงานเหมาะสมกับบุคคล

2.1 มอบให้เหมาะกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของแต่ละคน

อาจจะสอบถามความสมัครใจหรือดูผลงานหรือประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาประกอบ

2.2 มอบหมายงานโดยยึดหลักอาวุโสในราชการ เช่น วิทยฐานะ เงินเดือนอายุราชการ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรืออายุตัว หลักเกณฑ์มีอย่างไร ก็ให้ถือปฏิบัติตามนั้น

3. นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ ทั้งก่อนดำเนินงานระหว่างการดำเนินงาน และหลังดำเนินงาน

4. ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม โดยการให้ข้อตกลงกันไว้ก่อน

ประเมินตามข้อตกลงที่ให้ไว้เทียบกับเป้าหมายความสำเร็จของงานที่ได้กำหนดไว้ว่า งานที่ได้

รับมอบหมายเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น

5. ให้บำเหน็จความชอบ

5.1 การให้ขั้นพิเศษ กรณีพิเศษ เช่น สองขั้น หรือเปอร์เซ็นต์เงินเดือน

5.2 ให้คำชมเชย โล่ รางวัล และเกียรติบัตร

5.3 ให้สวัสดิการ สวัสดิภาพ ตามความเหมาะสม

กลยุทธ์การบริหารงานให้สัมฤทธิผล

1. ปลูกศรัทธา หาวิธีเพื่อให้คนในหน่วยงานมีความกระตือรือร้นอยากที่จะทำงาน

อยากจะอาสางาน จูงใจหรือรีดเอาความรู้ความสามารถและศักยภาพของคนในหน่วยงาน

ออกมาให้ได้

2. มุ่งมั่นให้บุคลากรอยากอาสาพากเพียรในการทำงาน คือลุคลากรขยันทำงาน

รักโรงเรียนเหมือนบ้านรักงานประดุจชีวิต รักลูกศิษย์เหมือนลูกหลาน และรักเพื่อนร่วมงาน

ประดุจญาติสนิท หรือญาติพี่น้อง

3. ส่งเสริมให้บุคลากรเรียนให้เข้าใจงาน เมื่อบุคลากรเข้าใจวิธีทำงานและมีทักษะในการทำงานแล้ว งานย่อมประสบผลสำเร็จ เพราะทำงานตรงประเด็นตรงเป้าหมาย

4. ประสานสัมพันธ์ในการปรับปรุงพัฒนางานให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นอยู่เสมอ โดยใช้หลักการประชุมตามหลักอปริหาณิยธรรม การจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนเรื่องเล่าเร้าพลังให้ปรากฏอยู่เสมอ


สรุป

กลยุทธ์การบริหารคนให้สำราญ และบริหารงานให้สัมฤทธิผล คือการที่ผู้บริหารบริหารงานได้ใจคนทำให้คนในหน่วยงานอยากอาสาทำงานเอาชีวิตเป็นเดิมพันก็ว่าได้มอบหมายงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ประเมินผลงานด้วยความเป็นธรรมหรือยุติธรรม และให้บำเหน็จความชอบตามความเหมาะสมกับผลงาน ความถี่ความห่าง การอุทิศเวลาให้กับงาน การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานให้กับองค์กรเป็นต้น เมื่อผู้บริหารสามารถสร้างคนในองค์กรให้มีความสุขกับการทำงาน และสร้างขวัญกำลังใจเป็นอย่างดีแล้ว ผู้บริหารก็จะสามารถบริหารคนให้สำราญและบริหารงานให้สัมฤทธิผลดั่งใจปอง หรือตามที่กำหนดเป้าหมายไว้อย่างแน่นอน

-------------------บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความทางวิชาการถวิล อรัญเวศความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

625516

เขียน

09 Mar 2017 @ 03:04
()

แก้ไข

09 Mar 2017 @ 03:05
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 2, อ่าน: คลิก