​การประยุกต์ใช้ Occupational Base Practice จากกรณีศึกษา

จากกรณีศึกษา ผู้รับบริการได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคจิตเภท ซึ่งมีอาการพูดเยอะ ควบคุมตนเองให้ทำกิจกรรมนานๆไม่ได้ และยังดูแลความสะอาดของตนเองได้ไม่เหมาะสม ผู้รับบริการสามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ แต่อาจจะยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นัก เช่นการอาบน้ำ แต่งตัว เป็นต้น ผู้รับบริการมีองค์ประกอบในการทำกิจกรรมที่อาจจะยังไม่สมบูรณ์โดยเฉพาะการจดจ่อกับงาน และการลำดับขั้นตอนในการทำกิจกรรม โดยที่ก่อนหน้านี้ผู้รับบริการเคยทำงานรับจ้างปลูกต้น และถอนหญ้า เราจะมาทำให้กิจกรรมการรักษามีความเป็น OBP มากขึ้น ดังนี้

การรักษา

(เดิม)การเลือกกิจกรรม เป็นกิจกรรมที่มีขั้นตอนชัดเจน คุ้นเคย

(OBP)การเลือกกิจกรรม เป็นกิจกรรมที่ผู้รับบริการมีความสนใจอยากจะทำ เป็นสิ่งที่ผู้รับบริการมีทักษะในด้านนั้น และ และผู้รับบริการยังขาดศักยภาพในการทำกิจกรรมเพื่อให้มีผลที่ดีต่อการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตของผู้รับบริการในอนาคต

- Goal ที่ 1

Short term goal : ผู้รับบริการสามารถทำงานได้โดยไม่วอกแวก

Intervention plan : (เดิม) ใช้การเตือน อุปกรณ์มีสีสันสะดุดตา ให้รางวัลเป็นของที่ชอบ

(OBP) ฝึกการถอนหญ้าและการปลูกต้นไม้ เพื่อให้มีสมาธิจดจ่อกับการทำงาน โดยที่จัดสถานที่ฝึก ให้เหมาะสม ไม่ให้ผู้รับบริการวอกแวก

Intervention implementation : (เพิ่มเติม) วัดได้โดยการจับเวลา หรือกำหนดปริมาณหญ้าที่ถอน

- Goal ที่ 2

Short term goal : ผู้รับบริการสามารถดูแลเรื่องความสะอาดของตนเองได้อย่างเหมาะสม

Intervention plan : (เดิม)คอยเตือนเมื่อลืม และการให้คำชมเชย

(OBP)ฝึกการเข้าห้องน้ำ และการแต่งตัว โดยการสอนวิธีการที่ถูกต้องก่อนและอาจเขียนลำดับวิธีการไว้ เพื่อให้ผู้รับบริการไม่ลืมว่าจะต้องทำอะไรต่อ

Intervention implementation : (เพิ่มเติม) วัดได้โดยการสังเกตการแต่งกายและการสอบถามผู้รับบริการเองว่าได้ทำตามสิ่งที่สอนไปไหม

Long term goal : ผู้รับบริการสามารถกลับไปทำงาน และสามารถใช้ชีวืตประจำวันได้ด้วยตนเอง

เมื่อได้ประเมินหลังจากทำกิจกรรมการรักษาแล้ว สิ่งที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายก็ควรมีแผนการรักษาต่อเพื่อให้สามารถไปถึงเป้าหมายนั้น และอาจจะเพิ่มความยากในการทำกิจกรรมเพื่อให้ผู้รับบริการได้มีการพัฒนาตนเองในการทำกิจกรรมได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ณัชชา เพชร์สินธพชัยความเห็น (0)