OCCUPATIONAL BASE PRACTICE (OBP) กับการประยุกต์ใช้

OCCUPATIONAL BASE PRACTICE (OBP)

จากข้อมูลที่ได้มาคือ ผู้รับบริการเป็นเด็กผู้ชายอายุ 2 ปี 9 เดือน ซึ่งการวินิฉัยโรคคือ น้องเป็นAutistic Spectrum Disorder และพบว่าเริ่มมีอาการตั้งแต่น้องอายุ 1 ปี ปัจจุบันอยู่กับครอบครัว จากการถามครอบครัวของน้อง คือน้องพอที่จะสามารถทำกิจวัตรประจำวันต่างๆได้ เช่นการแปรงฟัน อาบน้ำ และสามารถขับถ่ายได้เอง โดยที่ไม่ต้องให้ผู้ปกครองมาช่วย แต่น้องมีผู้ปกครองคอยดูแลอยู่ใกล้ๆ สิ่งที่ครอบครัวน้องอยากให้น้องทำได้คือการเริ่มต้นทักทายและสนทนากับผู้อื่น อยากให้น้องมีสมาธิจดจ่อกับกิจกรรมที่น้องทำ เข้าใจคำสั่งต่างๆ

เป้าประสงค์ในการบำบัดของผู้บำบัดคือให้ผู้รับบริการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้างและมีความสามาถในการจดจ่อกับกิจกรรมที่น้องทำอยู่ ซึ่งจากการสังเกตในข้อมูล ผู้บำบัดใช้สื่อการรักษาในระยะห์แรกคือ ใช้หลักการ Therapeutic use of self ที่เป็นสื่อให้การรักษาแบบใช้ความคิดสร้างสรรค์กิจกรรม การกระตุ้นให้ผู้ป่วยทำกิจกรรมที่ตนเองถนัด เพื่อเพิ่มความสามารถของผู้รับบริการ และสร้างความสนใจที่อยากจะทำกิจกรรมให้สำเร็จ เช่นการที่ผู้บำบัดจับน้องไว้ไม่ให้ไปไหน โดยมีเงื่อนไข เช่นหากทำกิจกรรมเสร็จก็จะได้กลับบ้านเร็ว และไม่ได้เล่นของเล่นที่อยากเล่น นอกจากนี้ผู้บำบัดยังทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับน้อง เพื่อกระตุ้นให้น้องได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นที่ไม่ใช่ครอบครัวตนเอง เมื่อผู้บำบัดฝึกน้องในการทำกิจกรรมต่างๆมาแล้วพบว่าน้องสามารถเชื่อฟังคำสั่งได้ดี สามารถนั่งรอโดยที่ไม่ต้องลุกไปไหนได้ สามารถจดจ่อกับการทำกิจกรรมที่ตนเองสนใจได้ดีขึ้น เล่นและทำกิจกรรมต่างๆกับผู้บำบัดได้

การวางแผนการบำบัดของผู้บำบัดคือการให้น้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับเด็กคนอื่นๆเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามรถในการเข้าสังคม นอกจากนี้ผู้บำบัดควรแนะนำกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกันภายในครอบครัวหรือผู้ปกครอง เช่นการดูหนังหรือการ์ตูนร่วมกันเพื่อเพิ่มปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการเข้าร่วมสังคม การเล่นเกมต่างๆ ที่มีกติกา เช่น การเล่นเกมง่ายๆที่น้องสนใจเพื่อให้น้องมีความสามารถในการจดจ่อกับกิจกรรมได้นานขึ้น การให้น้องทำตามคำสั่งที่ผู้ปกครองได้วางเอาไว้เพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าใจคำสั่งต่างๆ นอกจากนี้ผู้บำบัดต้องสังเกตและประเมิณความสามารถของน้องตามเป้าหมายในการบำบัดที่ได้วางไว้อีกด้วย เพราะเมื่อน้องมีสามารถพัฒพาศักยภาพได้ ก็จะทำให้น้องได้ใช้ชีวิตเเละสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทำอย่างไรจะพัฒนาศักยภาพของบุคคลหรือประชาคมเหล่านี้ให้มีสุขภาวะอยู่เย็นเป็นสุขความเห็น (0)