​โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก

ถวิล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา

เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก

ดร.ถวิล อรัญเวศ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4

ด้วยเหตุที่คนเราเกิดมาธรรมชาติให้มาไม่เท่ากัน บ้างมีโชค บ้างอับโชค จุดนี้แหละที่พุทธองค์สอนให้เราได้แสดงออกซึ่งความรัก ความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้ ขาดโอกาสทางการศึกษา เศรษฐกิจ ที่พักพิง อยากให้คนอื่นมีความสุข มีไมตรีจิตมิตรภาพช่วยเหลือกันและกันนี้แหละคือความมีเมตตาธรรม

เมตตา ความรัก ปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นมีความสุขทั้งทางกายและใจ ผู้ที่มีความเมตตาจะเป็นคนที่มีความโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือแบ่งปันสิ่งของแก่บุคคลอื่นให้มีความสุขเท่าที่จะทำได้ไม่เบียดเบียนใครให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อน

การแสดงออกทางกาย ด้วยการให้สิ่งของทรัพย์สินแก่บุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือ ไม่รังแกทำร้ายผู้อื่นและพร้อมที่จะปกป้องผู้ที่อ่อนแอกว่า ให้ความรักและความเอ็นดูต่อสัตว์ ไม่ทำร้ายรังแกสัตว์ให้ได้รับความเจ็บปวดทุกข์ทรมาน

การแสดงออกทางวาจา ได้แก่ การพูดจาสุภาพ ปรับทุกข์ให้คำแนะนำให้คำปรึกษาแก่ผู้มีความทุกข์ทางใจ ท้อแท้ใจไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้ เราควรใช้คำพูดที่ไพเราะ ไม่ควรใช้คำพูดที่เยาะเย้ยถากถาง จนทำให้ผู้ที่มาขอคำปรึกษาท้อแท้ใจลงไปอีก

การแสดงออกทางใจ ได้แก่ส่งความรัก ความปรารถนาดีต่อกันและกัน ไม่ผูกอาฆาตพยาบาทกัน พร้อมที่จะให้อภัยแก่ทุกคนและมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นด้วยเอาใจเขามาใส่ใจเรา

คนเราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ ถ้าเรามีความรักเมตตาต่อกัน มีอะไรก็แบ่งปันกันได้ มองเห็นความทุกข์ยากของผู้อื่นเห็นผู้อื่นเดือนร้อนก็ให้ความช่วยเหลือโดยไม่นิ่งดูดายและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ควรมีเมตตาต่อคนและสัตว์เพื่อให้เป็นนิสัย เมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่จะได้มีความเมตตาต่อกัน และจะได้อยู่ร่วมอย่างสงบสุขในสังคมและประเทศชาติสืบไป

อันผู้ใด มีเมตตาธรรม ประจำจิต

เป็นเนืองนิตย์ จะไร้ทุกข์ มีสุขสันต์

อันผู้ใด มีความเอื้อเฟื้อและแบ่งปัน

พลันจะประสบสุข หมดทุกข์ภัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความทางวิชาการถวิล อรัญเวศความเห็น (0)