ชีวิตที่พอเพียง : 2867. กระท่อมเป็นยา


บทความเรื่อง ปฏิรูปกฎหมายพืชกระท่อม เพื่อสุขภาวะของประชาชนและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ในวารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓ กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งอ่านหรือดาวน์โหลดบทความทั้งเล่มได้ ที่นี่ บอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ออกกฎหมายกำหนดให้กระท่อมเป็นยาเสพติดต้องห้าม ในปี พ.ศ. ๒๔๘๖ เพราะประชาชนเลิกสูบฝิ่น หันไปกินกระท่อมแทน ทำให้รัฐบาลขาดรายได้จากภาษีฝิ่น รัฐบาลจอมพล ป. จึงออกพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. ๒๔๘๖ ทำให้การปลูก จำหน่าย และบริโภคพืชกระท่อมผิดกฎหมาย เพื่อไม่ให้กระท่อมมาแข่งกับฝิ่น ให้รัฐบาลได้ภาษีฝิ่นเพิ่มขึ้น


ประชาชนเขาอยู่กันดีๆ ผู้มีอำนาจรัฐ ก็ตรากฎหมายบอกว่าวิถีชีวิตที่ใช้กระท่อมเป็นสมุนไพรเพื่อการมีชีวิตที่ดีกลายเป็นสิ่งผิดกฎหมาย โดยเอาคำว่า “สิ่งเสพติด” เป็นวาทกรรมสร้างความชอบธรรม


อ. ไพศาล ลิ่มสถิตย์ ได้เขียนบทความลงนิตยสารหมอชาวบ้าน อ่านได้ ที่นี่


วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ผมโชคดี ได้ฟังการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่องเกี่ยวกับพืชกระท่อม ของ รศ. ดร. สมสมร ชิตตระการ แห่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง กระท่อม กัญชา คือพืชยา ไม่ควรเป็นยาเสพติด ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีการรายงานข่าวผลการประชุม ที่นี่


เมื่อกลับมาค้นที่บ้าน ก็พบข้อมูลเรื่องพืชกระท่อมที่ดีมาก ที่นี่ ในเอกสารบอกว่าหากใช้มากๆ ทดแทนฝิ่นได้ จึงใช้เป็นยาเลิกฝิ่นได้ แต่กระท่อมเองก็เสพติด และผู้เสพอาจแพ้พิษหรือเกิดผลข้างเคียงได้ ตามในเอกสารที่อ้างถึง


ในใบกระท่อมมีทั้งสารที่มีฤทธิ์กระตุ้นประสาท และสารที่มีฤทธิ์กดประสาท แต่ที่ทำให้กระท่อมกลายเป็นจำเลยสังคมคือ มีคนเอาไปเป็นส่วนประกอบของน้ำเมา 4x100 สำหรับดื่มสร้างความคึกคะนอง และระบาดหนักในภาคใต้ โดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนใต้


แต่ใบกระท่อมเป็นสมุนไพรที่ใช้กันมาเ ป็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน ช่วยให้ทำงานทน และใช้รักษาโรคเบาหวาน


ผมไม่เคยเห็นต้นกระท่อม และเข้าใจผิดว่าเป็นพืชพุ่มเล็กๆ จริงๆ แล้วกระท่อมเป็นพืชยืนต้น สูงได้ถึง ๓๐ เมตร และต้นใหญ่ขนาดคนโอบไม่รอบ ที่สำคัญลำต้นต้นตรง ไม่ค่อยมีกิ่ง เนื้อไม้ดีมาก และปลวกไม่กิน จึงใช้ปลูกป่าได้ดี โดยเฉพาะในที่ลุ่ม เพราะเขาชอบน้ำ


เป้าหมายของการประชุมคือ แก้กฎหมายให้ใช้กระท่อมเป็นยาได้ เชื่อว่าการประชุมนี้คงจะมีผลขับเคลื่อนสังคม เพื่อแก้กฎหมายได้ในไม่ช้าวิจารณ์ พานิช

๑๑ ก.พ. ๖๐[download file]


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)