รายงานการใช้บทเรียนการ์ตูนร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง สมการและการแก้สมการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผู้วิจัย : นางนิภาพร จิตรสุวรรณ

ปีที่วิจัย : 2558

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนการ์ตูนร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง สมการและการแก้สมการสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้บทเรียนการ์ตูนร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง สมการและการแก้สมการสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3) เพื่อวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนการ์ตูนร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง สมการและการแก้สมการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 13 คน นวัตกรรม ที่นำมาวิจัยทดลองครั้งนี้ คือ บทเรียนการ์ตูนร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง สมการและการแก้สมการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบทดสอบมตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจต่อบทเรียนการ์ตูนร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบ STAD และแบบวัด เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติพื้นฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบที (t – test dependent) ผลการวิจัยพบว่า

1. บทเรียนการ์ตูนร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง สมการและการแก้สมการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.88/82.05 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ 80 / 80

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้บทเรียนการ์ตูนร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง สมการและการแก้สมการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนต่ำกว่าหลังเรียน เมื่อวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผล มีค่าเท่ากับ 0.65 ซึ่งเกินเกณฑ์ที่ต้องการ คือ ตั้งแต่ 0.50 เป็นต้นไปแสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 65

3. ผลการวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนการ์ตูนร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง สมการและการแก้สมการสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจระดับพอใจมากที่สุด ทุกรายการโดยนักเรียนมีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.84 คะแนน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รายงานการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสำรวจรวบรวมข้อมูล และประเภทสิ่งประดิษฐ์คิดค้น สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อมความเห็น (0)