แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการให้คำปรึกษา

- ให้คำปรึกษาผู้เสียหาย

-ให้คำปรึกษาผู้กระทำผิด

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการไกล่เกลี่ย

- การบ่งชี้ความรู้

- รายงานผลการประชุม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านชุมชน

- การบ่งชี้ความรู้

- การประชุมสรุปผลการนำแนคิดชุม เน้นการมีส่วนร่วมไปใช้ในการดำเนินงาน