ในสัปดาห์นีในส่วนของกิจกรรมเข้าชั้นเรียนอาจาร์ให้สรุปเกี่ยวกับเนื้อหา ในเอกสาร ที่อาจารย์ได้แจก ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยรูปแบบการสรุปอาจารย์ให้สรุปเป็นแบบ Minnd Maping ค่ะ โดยแยกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มของดิฉันได้ สรุปเอกสารที่ 2 เป็นเรื่องเกี่ยวกับ รูปแบบการจัดสัมนา ค่ะ โดย ให้ออกไปรายงานหน้าชั้น

      หลังจากนั้นท้ายชั่วโมงอาจารย์ให้นักศึกษานำ ข่าวปัญหาการศึกษาที่ได้ เตรียมไว้หรือคัดเลือกไว้นั้นนำมาเสนอและบอกเหตุผลของการเลือกข่าวนี้ ของแต่ละกลุ่มเพื่อที่จะนำไปเป็นหัวข้อในการจัดสัมมนาค่ะ ของกลุ่มของดิฉันได้เลือกข่าวปัญหาการศึกษาเกี่ยวกับการแสค่านิยมของการศึกษาไทย ค่ะ ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผลกระทบในการขาดแคลนครู เนื่องมาจากปัจจุบันได้มีการไปเลือกสาขาคณะอื่นกันซึ่งทำให้ มองข้ามความเป็นอาชีพข้าราชการไปดิฉันจึงได้นำไปเสอน อาจารย์เรียบร้อยแล้วแต่ยังขาด ตรงที่ว่า ปัญหาหัวข้อที่ดิฉันเลือกนั้นครอบคลุมกว้างและปัญหาใหญ่เกินไปค่ะ อารจารย์จึงแนะนำ ให้กลุ่มใดฉัน นำไปปรับปรุงเกี่ยวกับ หัวข้อเรื่อง และประเด็นในการศึกษาปัญหา ใหม่ค่ะ

ดิฉันในตัวแนกลุ่มชบาแก้ว จึงรายงานมาเพื่อทราบความคืบหน้าค่ะ